Bug. 8:1-8

Iampo nga maghalad ang mga balaan og mga pag-ampo nga kadugangan ni Cristo nga laing Manulonda og incienso aron gikan sa trono sa Dios ikaitsa ang kalayo sa matarong nga paghukom nganhi sa yuta nga mobatok sa pagkawalay-Dios ug pagkamalapason (Bug. 8:1-8).

Bug. 8:1-8—Ug sa pag-abli Niya sa ikapitong timbre, dihay kahilom sa langit sa mga tunga sa takna. Ug nakita nako ang pito ka manulonda nga nagtindog atubangan sa Dios, ug gihatagan silag pito ka trumpeta. Ug niabot ang laing Manulonda ug nitindog sa may halaran, nga dunay bulawang insensaryo, ug gihatagan Siyag daghang incienso nga ihalad uban sa mga pag-ampo sa tanang balaan ibabaw sa bulawang halaran nga naa atubangan sa trono. Ug nisulbong ang aso sa incienso uban sa mga pag-ampo sa mga balaan gikan sa kamot sa Manulonda atubangan sa Dios. Ug gikuha sa Manulonda ang insensaryo ug gipuno kini sa kalayo sa halaran ug gilabay kini sa yuta; ug dihay mga dalugdog ug mga tingog ug mga kilat ug linog. Ug nangandam sa ilang kaugalingon ang pito ka manulonda nga dunay pito ka trumpeta aron motrumpeta. Ug nitrumpeta ang nag-una, ug dihay ulan-nga-yelo ug kalayo nga sinagolag dugo, ug gilabay kini sa yuta; ug nasunog ang ikatulong bahin sa yuta, ug nasunog ang ikatulong bahin sa mga kahoy, ug nasunog ang tanang lunhawng balili. Ug nitrumpeta ang ikaduhang manulonda, ug gilabay ngadto sa dagat ang daw dakong bukid nga nagdilaab sa kalayo; ug nahimong dugo ang ikatulong bahin sa dagat.

Magmalahutayon sa pag-ampo.