ADLAW 16: PAG-AMPO NGA ALANG SA PAAGING GITUDLO-SA-DIOS

Buh. 2:46-47; 1 Ped. 4:10; 1 Cor. 14:26; Efe. 4:12, 16

Nga gamiton sa mga balaan ang kasamtangang mga sirkumstansya sa pag-ugmad og labi pa kalagsik, labi pa kamadaogon, labi pa kamabungahon, ug labi pa kauyon sa paaging gitudlo-sa-Dios nga iglesiahanong kinabuhi pinaagi sa pagpalugwa sa organicong kagamitan sa matag usa ka balaan (Buh. 2:46-47; 1 Ped. 4:10; 1 Cor. 14:26; Efe. 4:12, 16).

Buh. 2:46-47—Ug adlaw-adlaw, lig-on gyod silang nagpadayon nga nagkausa diha sa templo ug nagtipik sa tinapay sa balaybalay, nangaon sila sa ilang kalan-on sa dakong kalipay ug kayano sa kasingkasing, Nagdayeg sa Dios ug gikahimut-an sa tanang tawo. Ug gidugang sa Ginoo pag-usa matag adlaw ang mga naluwas.

1 Ped. 4:10—Ang tagsatagsa, segun sa nadawat niya nga gasa, mangalagaray niini diha ninyo ingon nga maayong mga piniyalan sa nagkadaiyang grasya sa Dios.

1 Cor. 14:26—Nan, unsa man mga igsoon? Magkatigom ngani mo, ang tagsatagsa dunay salmo, dunay pagtulon-an, dunay pinadayag, dunay dila, dunay paghubad. Buhata ang tanang butang alang sa pagtukod.

Efe. 4:12, 16—Aron mohingpit sa mga balaan ngadto sa buhat sa pagpangalagad, ngadto sa pagtukod sa Lawas ni Cristo, gikan Kaniya ang tibuok Lawas, nga gisumpay ug gitagik pag-usa pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan sa dagayang sangkap ug pinaagi sa pagbuhat sa maarangan sa matag usa ka bahin, maoy nagpatubo sa Lawas aron magtukod sa iyang kaugalingon diha sa gugma.

Magmalahutayon sa pag-ampo.