ADLAW 3: PAG-AMPO NGA ALANG SA KALIHOKAN SA KALIBOTAN

DAN. 4:17; BUG. 1:5; PROV. 21:1; DAN. 2:21

Nga magbuot ang Dios diha ni Cristo sa tanang hitabo ug kalihokan sa kalibotan (Dan. 4:17; Bug. 1:5), magliso sa kasingkasing sa mga hari aron mobuhat sa Iyang kabubut-on (Prov. 21:1), ug magpabangon ug magtangtang sa mga lider segun sa nakita Niya nga angayan (Dan. 2:21).

Dan. 4:17—Mando sa mga tigbantay kining butanga, ug sugo sa mga balaan ang desisyon, sa tuyo nga makaila ang mga buhi nga ang Labing Taas Uyamot maoy Magbubuot sa gingharian sa mga tawo ug ihatag Niya kini sa gusto Niyang hatagan ug ipahimutang ibabaw niini ang labing ubos sa mga tawo.

Bug. 1:5—Ug gikan ni Jesucristo, nga matinumanong Saksi, ang Panganay sa mga minatay, ug ang Magbubuot sa mga hari sa yuta. Kaniya nga nahigugma nato ug nagpagawas nato sa atong mga sala pinaagi sa Iyang dugo.

Prov. 21:1—Sama sa mga sapa sa tubig ang kasingkasing sa hari diha sa kamot ni Jehova; / Gipaliso Niya kini bisan asa nga Iyang gusto.

Dan. 2:21—Ug Siya ang nag-usab sa mga takna ug sa mga panahon; / Gitangtang Niya ang mga hari ug gipasaka sa trono ang mga hari. / Gihatagan Niyag kaalam ang mga maalamon / Ug gihatagag kahibalo ang mga may pagpanabot.

Magmalahutayon sa pag-ampo.