ADLAW 10: PAG-AMPO NGA ALANG SA PAGKAHIUSA

Rom. 15:6; Col. 3:10-11

Nga madaogong magkahiusa ang tanang kaiglesiahan, nga usa ray baba nga maghimaya sa atong Dios ug sa Iyang Cristo aron mapalugwa ang realidad sa usang bag-ong tawo (Rom. 15:6; Col. 3:10-11).

Rom. 15:6—Aron sa usa ka baba hiniusa mong maghimaya sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo.

Col. 3:10-11—Ug gisul-ob na ang bag-ong tawo, nga gibag-o ngadto sa hingpit nga pagkaila uyon sa dagway Niya nga naglalang niya, nga niini dili na mahitabo nga dunay Gresyanhon ug Judio, sinirkunsisyonan ug dili sinirkunsisyonan, luog, Sityanhon, ulipon, tawong gawasnon, kondili si Cristo ang tanan ug naa sa tanan.

Magmalahutayon sa pag-ampo.