ADLAW 9: PAG-AMPO NGA ALANG SA NAGKATIBULAAG NGA MGA MAGTUTUO

Buh. 9:2, Buh. 26:19; Esd. 1:5; Ezeq. 36:24

Nga makakita sa langitnong panan-awon sa walay kataposang tuyo sa Dios ang nagkatibulaag nga mga magtutuo, madasig diha sa ilang espiritu aron magtinguha sa mas lalom nga mga butang ni Cristo ug sa pagtukod sa Dios, ug molakaw sa dalan sa pamatigayon sa Dios sa Bag-ong Tugon (Buh. 9:2, Buh. 26:19; Esd. 1:5; Ezeq. 36:24).

Buh. 9:2—Ug nangayo niyag mga sulat alang sa mga sinagoga sa Damasco, aron kon duna siyay makit-an nga iya sa Dalan, mga lalaki ug mga babaye, madala niya sila nga ginapos ngadto sa Jerusa lem.

Buh. 26:19—Tungod niana, Haring Agripa, wala ko mosupak sa langitnong panan-awon.

Esd. 1:5—Unya nanindog ang mga pangulo sa mga balay sa mga amahan sa Juda ug sa Benjamin ug ang mga sacerdote ug ang mga Levihanon, bisan ang tanan nga ang espiritu gidasig sa Dios nga motungas aron motukod sa balay ni Jehova, nga naa sa Jerusalem.

Ezeq. 36:24—Ug kuhaon mo Nako gikan sa mga nasod ug tigomon mo Nako gikan sa tanang kayutaan ug dad-on mo Nako ngadto sa kaugalingon ninyong yuta.

Magmalahutayon sa pag-ampo.