Gal. 4:19; Efe. 3:14-21; Mat. 16:18; Efe. 2:21-22; 1 Cor. 12:27

Iampo nga mobukas ang tanang balaan sa tibuok nilang pagkatawo sa Ginoo aron makabuhat Siya sa sentrong buhat sa Dios—matukod sa Dios ang Iyang Kaugalingon diha ni Cristo nganhi nato ug matukod ta ngadto Niya aron matukod ang iglesia nga Lawas ni Cristo (Gal. 4:19; Efe. 3:14-21; Mat. 16:18; Efe. 2:21-22; 1 Cor. 12:27)

Gal. 4:19—Mga anak ko, alang ninyo gibati nako pag-usab ang kasakit sa pagpanganak hangtod mahulma si Cristo sa sulod ninyo.

Efe. 3:16-17, 19b—Aron sumala sa kadato sa Iyang himaya, lig-onon unta mo Niya sa gahom pinaagi sa Iyang Espiritu nganha sa tawo sa sulod, aron makabalay si Cristo sa inyong kasingkasing pinaagi sa pagtuo…aron mapuno mo ug mahimong tanang kahupnganan sa Dios.

Mat. 16:18—Ug sultian sab ka Nako nga ikaw si Pedro, ug ibabaw ning dakong bato tukoron Ko ang Akong iglesia, ug dili makadaog niini ang mga ganghaan sa Hades.

Efe. 2:21-22—Diha Niya ang tibuok balay, nga gipahaom pag-usa, nagtubo nga templong balaan diha sa Ginoo; diha Niya gitukod sab mo pag-usa aron mahimong puluy-anan sa Dios diha sa espiritu.

1 Cor. 12:27—Karon Lawas mo ni Cristo, ug ang tagsatagsa mga bahin niini.

Magmalahutayon sa pag-ampo.