ADLAW 8: PAG-AMPO NGA ALANG SA MGA WALA NAY TIGOMTIGOM, NASAAG, UG NA-BACKSLIDE

Efe. 5:14; Sant. 5:19; Gal. 6:1

Nga madasig ang mga magtutuong wala nay tigomtigom, mapahiuli ang mga Cristohanong nasaag, ug mapabalik ngadto sa Ginoo ug sa pakig-ambitay sa iglesia ang mga balaang nanga-backslide (Efe. 5:14; Sant. 5:19; Gal. 6:1).

Efe. 5:14—Busa niingon Siya, Pagmata, hingatulogon, ug bangon gikan sa mga minatay, ug mohayag si Cristo kanimo.

Sant. 5:19—Mga igsoon ko, kon duna kaninyoy gipasalaag gikan sa kamatuoran ug dunay nakapabalik niya,

Gal. 6:1—Mga igsoon, bisan pag nadaog sa kalapasan ang tawo, kamong mga espirituhanon maoy mopahiuli nianang tawhana diha sa espiritu sa kalumo, nga magbantay sa inyong kaugalingon kay basin matintal sab mo.

Magmalahutayon sa pag-ampo.