Buh. 17:26-27; Fil. 1:21a; Rom. 12:2; Efe. 4:16; Bug. 19:7

Iampo ang kinasang-ang lihok sa Dios sa tibuok yuta nga makabaton og katawhan nga nakaila sa kahibulongan kaayo, malangkobon-sa-tanan nga Cristo nga nagsinati Niya ingon nga kinabuhi nila ug nagkinabuhi Kaniya, ug natransproma ug natukod nga Lawas Niya ug sa kataposan maandam ang Iyang pangasaw-non alang sa pagbalik Niya (Buh. 17:26-27; Fil. 1:21a; Rom. 12:2; Efe. 4:16; Bug. 19:7).

Buh. 17:26-27—Ug gihimo Niya gikan sa usa ang tanang nasod sa mga tawo nga mopuyo sa tibuok nawong sa yuta, nagbuot daan sa gikatudlo nilang mga panahon ug sa mga utlanan sa ilang gipuy-an, aron mangita sila sa Dios, basin pag mangapkap sila Niya ug makakaplag Niya, bisan tuod dili Siya layo sa matag usa nato.

Fil. 1:21a—Kay alang nako, ang pagkabuhi mao si Cristo.

Romans 12:2—Ug dili mo magpaumol uyon ning panahona, magpatransporma hinuon mo sa pagpabag-o sa inyong salabotan aron masuta ninyo unsa ang kabubut-on sa Dios, kanang maayo ug makapahimuot ug hingpit.

Efe. 4:16—Gikan Kaniya ang tibuok Lawas, nga gisumpay ug gitagik pag-usa pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan sa dagayang sangkap ug pinaagi sa pagbuhat sa maarangan sa matag usa ka bahin, maoy nagpatubo sa Lawas aron magtukod sa iyang kaugalingon diha sa gugma.

Bug. 19:7—Magkalipay ug maghugyaw ta, ug himayaon nato Siya, kay niabot na ang kasal sa Cordero, ug nakaandam na sa iyang kaugalingon ang Iyang asawa.

Magmalahutayon sa pag-ampo.