1 Tim. 1:3-4; Gal. 2:20; Fil. 1:21a; Juan 21:15-17; 1 Cor. 12:24; Col. 3:10-11

Iampo nga makasinati ang pahiuli sa Ginoo og bag-ong pagkadasig pag-usab, sa pagkadasig pag-usab nga wala pa sukad mahitabo sa kasaysayan, nga lugwa sa malamposong pagbatasan nato sa habog nga mga pinadayag sa pamatigayon sa Dios, lakip na sa Dios-tawong pagkinabuhi, malukopong pagpangatiman, ug panagsakot aron matinuod ang Lawas ni Cristo ug ang usang bag-ong tawo (1 Tim. 1:3-4; Gal. 2:20; Fil. 1:21a; Juan 21:15-17; 1 Cor. 12:24; Col. 3:10-11).

1 Tim. 1:3-4—Ingon sa pagtambag nako nimo, sa nagpadulong ko sa Macedonia, nga magpabilin ka sa Efeso aron magpahimangno niadtong mga tawhana nga dili manudlog laing mga butang o mamati ba sa mga sulusugilanon ug sa dili matapos nga mga talaan sa mga ginikanan, nga nagmugna hinuog mga paglalisay imbis sa pamatigayon sa Dios, nga naa sa pagtuo.

Gal. 2:20—Gilansang na ko sa krus uban ni Cristo; ug dili na ako ang nabuhi, kondili si Cristo ang nabuhi sa sulod nako; ug ang kinabuhing gikinabuhi nako karon sa unod, gikinabuhi nako sa pagtuo, sa pagtuo sa Anak sa Dios, nga nahigugma nako ug nitugyan sa Iyang Kaugalingon alang nako.

Fil. 1:21a—Kay alang nako, ang pagkabuhi mao si Cristo.

Juan 21:15-17—Unya sa nakapamahaw na sila, niingon si Jesus ni Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, nahigugma ka ba Nako labaw niini? Niingon siya Niya, Oo, Ginoo, nasayod Ka nga nahigugma ko Nimo. Niingon Siya niya, Pakan-a ang Akong mga nating karnero. Niingon na sab Siya niya sa ikaduhang higayon, Simon, anak ni Juan, nahigugma ka ba Nako? Niingon siya Niya, Oo, Ginoo, nasayod Ka nga nahigugma ko Nimo. Niingon Siya niya, Atimana ang Akong mga karnero. Niingon Siya niya sa ikatulong higayon, Simon, anak ni Juan, nahigugma ka ba Nako? Naguol si Pedro nga nisulti Siya niya sa ikatulong higayon, Nahigugma ka ba Nako? Ug niingon siya Niya, Ginoo, nasayod Ka sa tanang butang; nasayod Ka nga nahigugma ko Nimo. Niingon si Jesus niya, Pakan-a ang Akong mga karnero.

1 Cor. 12:24—Apan wala na manginahanglan ang matahom na natong mga bahin. Apan gisakot pag-usa sa Dios ang lawas, labi gyong gihatagag kadungganan ang bahin nga nakulangan.

Col. 3:10-11—Ug gisul-ob na ang bag-ong tawo, nga gibag-o ngadto sa hingpit nga pagkaila uyon sa dagway Niya nga naglalang niya, nga niini dili na mahitabo nga dunay Gresyanhon ug Judio, sinirkunsisyonan ug dili sinirkunsisyonan, luog, Sityanhon, ulipon, tawong gawasnon, kondili si Cristo ang tanan ug naa sa tanan.

Magmalahutayon sa pag-ampo.