ADLAW 17: PAG-AMPO NGA MAHIMONG NANGABUDLAY NGA MGA SACERDOTE ANG MGA BALAAN

Rom. 15:16; 2 Tim. 4:2; Buh. 10:24

Nga malagsik ang tanang balaan isip nangabudlayng mga sacerdote sa ebanghelyo, nga nagsangyaw sa Pulong sa panahon ug sa dili panahon ngadto sa ilang mga paryente, mga higala, mga kauban sa trabaho, ug sa mga tawong matagboan nila, aron mabatonan sila ug ihalad isip binalaang halad ngadto sa Dios (Rom. 15:16; 2 Tim. 4:2; Buh. 10:24).

Rom. 15:16—Aron mahimo kong ministro ni Cristo Jesus ngadto sa mga Gentil, nangabudlayng sacerdote sa ebanghelyo sa Dios, aron mahinangponon ang paghalad sa mga Gentil, sanglit gibalaan man diha sa Espiritu Santo.

2 Tim. 4:2—Isang yaw ang pulong; mangandam ka sa panahon ba ug dili panahon; mamadlong, manudya, manambag uban sa tanang pagkamainantoson ug pagpanudlo.

Buh. 10:24—Ug pagkasunod adlaw nisulod sila sa Cesarea. Ug naghulat nila si Cornelio, human niya matapok ang iyang mga kabanay ug suod nga mga higala.

Magmalahutayon sa pag-ampo.