ADLAW 18: PAG-AMPO NGA LIG-ONG MAGPADAYON

Buh. 2:42; Mat. 6:6; 18:19-20; Col. 4:2; 1 Tes. 5:17

Nga lig-ong magpadayon sa pag-ampo ang mga balaan ug maugmad ang ilang kinabuhi sa pag-ampo sa tinagsa ba, sa gagmayng grupo, ug sa mga tigom sa iglesia hangtod walay undang na ang pag-ampo (Buh. 2:42; Mat. 6:6; 18:19-20; Col. 4:2; 1 Tes. 5:17).

Buh. 2:42—Ug lig-on gyod silang nagpadayon sa pagtulon-an ug sa pakig-ambitay sa mga apostol, sa pagtipik sa tinapay ug sa mga pag-ampo.

Mat. 6:6—Apan ikaw, kon mag-ampo ka, sulod sa imong kaugalingong lawak, ug sirhi ang imong pultahan ug pag-ampo sa imong Amahan nga naa sa tago; ug mobalos nimo ang imong Amahan nga nakakita sa tago.

Mat. 18:19-20—Sa pagkatinuod moingon sab Ko ninyo nga kon dunay duha kaninyo sa yuta nga magkauyon bahin sa bisan unsang butang nga ilang pangayoon, buhaton kini sa Akong Amahan nga naa sa mga langit alang nila. Kay diin ngani dunay duha o tulo nga magkatigom ngadto sa Akong ngalan, naa Ko sa ilang taliwala.

Col. 4:2—Magmalahutayon mo sa pag-ampo, magtukaw niini uban sa pagpasalamat.

Magmalahutayon sa pag-ampo.