ADLAW 13: PAG-AMPO NGA ARON MABALAAN ANG MGA BALAAN

1 Tes. 5:22-23; Rom. 12:2, 4-5

Nga mapreserba ug mabalaan ang mga balaan diha sa ilang pagkatawo nga dunay tulo ka bahin, maginahin ngadto sa Dios gikan sa kasagaran ug masal-anong mga butang (1 Tes. 5:22-23), ug dili magpahiuyon ning panahona kondili magpatransporma hinuon aron masuta nila ang kabubut-on sa Dios sa pagkinabuhi nila sa kinabuhi sa Lawas (Rom. 12:2, 4-5).

1 Tes. 5:22-23—Likayi ninyo ang tanang matang sa pagkadaotan. Ug ang Dios sa kalinaw mismo bug-os nga magbalaan ninyo, ug hingpit untang mapreserba ang inyong espiritu ug kalag ug lawas nga walay ikasaway, sa pag-anhi sa atong Ginoong Jesucristo.

Rom. 12:2—Ug dili mo magpaumol uyon ning panahona, magpatransporma hinuon mo sa pagpabag-o sa inyong salabotan aron masuta ninyo unsa ang kabubut-on sa Dios, kanang maayo ug makapahimuot ug hingpit.

Rom. 12:4-5—Kay maingon nga diha sa usa ka lawas duna tay daghang bahin, ug ang tanang bahin dili samag kagamitan, busa kita bisan daghan usa ra ka Lawas diha ni Cristo, ug ang tagsatagsa mga bahin sa usag usa.  

Magmalahutayon sa pag-ampo.