ADLAW 14: PAG-AMPO NGA MAPANAG-IYA SI CRISTO NGA MALANGKOBON-SA-TANAN NGA CRISTO

Col. 1:12; Efe. 3:8, 17-18

Nga hingpit nga mapanag-iya sa mga balaan ang pahat nila sa malangkobon-sa-tanan, masangkaron-sa-tanan nga Cristo sa pagkalinig-onan nila sa gahom pinaagi sa Espiritu nganha sa ilang tawo sa sulod aron makabalay si Cristo sa ilang kasingkasing (Col. 1:12; Efe. 3:8, 17-18).

Col. 1:12—Nagpasalamat sa Amahan, nga naghimo ninyong takos nga makaambit sa pahat nga giapod-apod sa mga balaan diha sa kahayag.

Efe. 3:8—Gihatag kining grasyaha kanako nga gamay pa sa labing gamay sa tanang balaan, aron imantala nako ngadto sa mga Gentil ang dili matugkad nga kadato ni Cristo ingon nga ebanghelyo.

Efe. 3:17-18—Aron makabalay si Cristo sa inyong kasingkasing pinaagi sa pagtuo, aron kamo, nga gipagamot ug gipasukad na diha sa gugma, mapuno unta sa kusog sa pagsabot uban sa tanang balaan sa gilapdon ug gitas-on ug gihabogon ug giladmon.

Magmalahutayon sa pag-ampo.