ADLAW 19: PAG-AMPO ALANG SA MGA MANANAOG

Bug. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5

Nga mosanong ang mga balaan sa pagtawag sa Ginoo ug maumol nga mga mananaog aron mahimong iya-sa-panahong instrumento sa Ginoo nga mousab sa panahon (Bug. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5).

Bug. 3:21—Palingkoron Nako uban Nako sa Akong trono ang makadaog, maingon nga nidaog sab Ko ug nilingkod uban sa Akong Amahan sa Iyang trono.

Bug. 12:5—Ug nanganak siyag lalaki, batang-lalaki, nga maoy mobantay sa tanang nasod pinaagi sa baras nga puthaw; ug gisakgaw ang iyang anak ngadto sa Dios ug sa Iyang trono.

Bug. 12:10-11—Ug nakadungog kog kusog nga tingog sa langit nga niingon, Karon niabot na ang kaluwasan ug ang gahom ug ang gingharian sa atong Dios ug ang pagbulot-an sa Iyang Cristo, kay gitambog na ang tig-akusar sa atong mga igsoon, nga nagsumbong nila atubangan sa atong Dios adlaw ug gabii. Ug gidaog nila siya tungod sa dugo sa Cordero ug tungod sa pulong sa ilang panghimatuod, ug wala nila higugmaa ang ilang kinabuhi-sa-kalag bisan ngadto sa kamatayon.

Magmalahutayon sa pag-ampo.