ADLAW 15: PAG-AMPO NGA ALANG SA PAGTUKOD SA LAWAS

Col. 2:6-7; Rom. 8:4; Efe. 4:15-16

Nga maggawi ang mga balaan diha ni Cristo pinaagi sa espiritu sa inadlawng kinabuhi nila, motubo ngadto ni Cristo sa tanang butang, ug matagik ug matukod pag-usa ingon nga Lawas ni Cristo (Col. 2:6-7; Rom. 8:4; Efe. 4:15-16).

Col. 2:6-7—Busa kay gidawat na man ninyo ang Cristo, si Jesus nga Ginoo, paggawi mo diha Niya, kay gipagamot ug gitukod na man diha Niya, ug gilig-on diha sa pagtuo ingon sa gitudlo kaninyo, nga madagayaon sa pagpasalamat.

Rom. 8:4—Aron ang matarong nga gipangayo sa kasugoan matuman kanato, nga wala maggawi uyon sa unod kondili uyon sa espiritu.

Efe. 4:15-16—Magkupot hinuon sa kamatuoran diha sa gugma, aron motubo ta diha sa tanang butang ngadto Niya, nga maoy Ulo, si Cristo, gikan Kaniya ang tibuok Lawas, nga gisumpay ug gitagik pag-usa pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan sa dagayang sangkap ug pinaagi sa pagbuhat sa maarangan sa matag usa ka bahin, maoy nagpatubo sa Lawas aron magtukod sa iyang kaugalingon diha sa gugma.

Magmalahutayon sa pag-ampo.