ADLAW 7: PAG-AMPO NGA ALANG SA MGA GILUTOS, GIDAUGDAOG, UG NAG-ANTOS

1 Ped. 4:12-14; 5:9-10

Nga lipayon, hingpiton, ug lig-onon sa Dios sa tanang grasya ang mga igsoon sa tibuok yuta, ilabi na ang mga gilutos, gidaugdaog, ug nag-antos sa kawalad-on ug mga pagsulay (1 Ped. 4:12-14; 5:9-10).

1 Ped. 4:12-14—Mga hinigugma, ayawg hunahunaa nga katingad-an ang daw kalayong pagsulay diha ninyo, nga niabot aron mosulay ninyo, nga morag katingad-ang mahitabo kaninyo; magkalipay hinuon mo kay nakaambit mo sa mga pag-antos ni Cristo, aron sa pagpadayag sab sa Iyang himaya mahugyawon gyod mong magkalipay pag-ayo. Kon gipakaulawan mo sa ngalan ni Cristo, bulahan mo, kay nagpabilin nganha ninyo ang Espiritu sa himaya ug sa Dios.

1 Ped. 5:9-10—Suklan ninyo siya, nga magmalig-on sa inyong pagtuo, sa nahibaloan ninyo nga gituman ang mao rang mga pag-antos diha sa inyong kaigsoonang naa sa kalibotan. Apan ang Dios sa tanang grasya, Siya nga nagtawag ninyo ngadto sa Iyang walay kataposang himaya diha ni Cristo Jesus, sa makaantos namo sa makadiyot, Siya mismo ang maghingpit, magtukod, maglig-on, ug magpasukad ninyo.

Magmalahutayon sa pag-ampo.