ADLAW 4: PAG-AMPO NGA ALANG SA MGA NAA SA PAGBULOT-AN

1 TIM. 2:2

Nga makabaton og kaalam ang mga naa sa pagbulot-an sa pagbuhat sa ilang mga kaakohan ug matarong nga magdumala sumala sa Dios aron makapadayon ang iglesia nga malinawon ug walay kasamok (1 Tim. 2:2).

1 Tim. 2:2—Alang sa mga ahari ug sa tanang naa sa taas nga katungdanan, aron mag kinabuhi ta nga malinawon ug walay kasamok sa bug-os nga pagkadiosnon ug kaugdang.

Magmalahutayon sa pag-ampo.