ADLAW 11: PAG-AMPO NGA ALANG SA KAIGLESIAHAN

Buh. 16:5; Efe. 1:19; Col. 1:11; Bug. 1:9

Nga lig-onon, ampingan, ug pauswagon sa Ginoo ang mga iglesia sa tanang nasod sa Iyang pahiuli nga panghimatuod ni Jesus (Buh. 16:5; Efe. 1:19; Col. 1:11; Bug. 1:9).

Buh. 16:5—Ug tungod niana nalig-onan ang kaiglesiahan diha sa pagtuo ug nitubo ang ilang gidaghanon matag adlaw.

Efe. 1:19—Ug unsa kalabaw gyod nga pagkadako sa Iyang gahom nganhi natong nanuo, sumala sa paglihok sa gahom sa Iyang kusog,

Col. 1:11—Kay ginamhan man sa tumang gahom, sumala sa kusog sa Iyang himaya, ngadto sa bug-os gyong pagkamalahutayon ug pagkamainantoson uban sa kalipay.

Bug. 1:9—Ako si Juan, nga inyong igsoon ug masigka-umalambit sa kasakitan ug gingharian ug pagkamainantoson diha ni Jesus, naa sa pulonga ginganlag Patmos tungod sa pulong sa Dios ug sa panghimatuod ni Jesus.

Magmalahutayon sa pag-ampo.