ADLAW 12: PAG-AMPO NGA ALANG SA MGA MASIGKA-MAGBUBUHAT UG NANGUNANG MGA IGSOON

Buh. 20:28; 1 Ped. 5:2; Heb. 13:17

Nga sangkapan sa Ginoo ang mga masigka-magbubuhat ug nangunang mga igsoon ug hatagan silag kaalam nga manguna ug mangatiman sa Iyang katawhan sa pagpadayon ning mga adlawa (Buh. 20:28; 1 Ped. 5:2; Heb. 13:17).

Buh. 20:28—Pagmatngon mo sa inyong kaugalingon ug sa tibuok panon, nga diha nila gipahaluna mo sa Espiritu Santo nga mga maglalantaw nga mangatiman sa iglesia sa Dios, nga nabatonan Niya pinaagi sa kaugalingon Niyang dugo.

1 Ped. 5:2—Atimana ninyo ang panon sa Dios diha ninyo, dili maglantaw tungod kay napugos mo kondili sa kinabubut-on gyod, sumala sa Dios; dili sa tinguha nga makasapi sa talamayong paagi kondili sa pagkamaikagon gyod.

Heb. 13:17—Mosugot mo sa mga nanguna ninyo ug magpasakop nila, kay nagtukaw sila sa inyong kalag ingon sa mga tawong mohatag og husay, aron mabuhat nila kini uban ang kalipay ug dili ang pag-agulo; kay dili man kana makaayo ninyo.

Magmalahutayon sa pag-ampo.