ADLAW 20: PAG-AMPO ARON MAGAPOS ANG KAAWAY

Mar. 3:27; 1 Juan 3:8; Bug. 12:10-11; Luc. 18:7

Nga magapos ang kaaway nga si Satanas, malaglag ang mga buhat sa yawa, matambog ang magsusumbong sa mga igsoon, ug ipanimalos ang mga balaan sa ilang kabatok (Mar. 3:27; 1 Juan 3:8; Bug. 12:10-11; Luc. 18:7).

Mar. 3:27—Apan walay makasulod sa balay sa tawong kusgan ug makahurot sa pagtulis sa iyang mga manggad kon dili una niya gaposon ang tawong kusgan, ug ayha pa niya mahurot og tulis ang iyang balay.

1 Juan 3:8—Kadtong nagbatasan sa pagpakasala iya sa yawa, kay nagpakasala ang yawa sukad pa sa sinugdan. Tungod ning tuyoa gipadayag ang Anak sa Dios, aron malaglag Niya ang mga buhat sa yawa.

Bug. 12:10-11—Ug nakadungog kog kusog nga tingog sa langit nga niingon, Karon niabot na ang kaluwasan ug ang gahom ug ang gingharian sa atong Dios ug ang pagbulot-an sa Iyang Cristo, kay gitambog na ang tig-akusar sa atong mga igsoon, nga nagsumbong nila atubangan sa atong Dios adlaw ug gabii. Ug gidaog nila siya tungod sa dugo sa Cordero ug tungod sa pulong sa ilang panghimatuod, ug wala nila higugmaa ang ilang kinabuhi-sa-kalag bisan ngadto sa kamatayon.

Luc. 18:7—Ug dili ba ipanimalos gyod sa Dios ang Iyang mga pinili, nga nagtuaw Kaniya adlaw ug gabii, bisan tuod mainantoson kaayo Siya kanila?

Magmalahutayon sa pag-ampo.