DZIEŃ 19

MODLITWA ZA ZWYCIĘZCÓW

Obj 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10–11; 14:1–5

Aby święci odpowiedzieli na Pańskie wezwanie oraz zostali ukonstytuowani jako zwycięzcy i w ten sposób stali się Pańskim narzędziem w tej dyspensacji, które doprowadzi do zmiany wieku (Obj 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10–11; 14:1–5).

Obj 3:21 — Ten, kto zwycięża — jemu dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie.

Obj 12:5 — I urodziła syna, dziecko-mężczyznę, który ma paść wszystkie narody laską żelazną; i jej dziecko zostało porwane do Boga i do Jego tronu.

Obj 12:10–11 — I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa, gdyż zrzucony został oskarżyciel naszych braci, który oskarża ich przed naszym Bogiem dzień i noc. I zwyciężyli go z powodu krwi Baranka i z powodu słowa swego świadectwa, i nie ukochali swego życia duszewnego aż po śmierć.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.