این گونه دعا کنید

۳۱ مارس، ۲۰۲۰

امور بسیاری مستلزم دعای کلیسا است. موارد دعا که در زیر آورده شده، برای کمک به تمرکز و غنی سازی دعای مقدسین و کلیساها پیشنهاد می شود. پیشنهاد دعاها به معنی محدود کننده و جامع بودن آنها نیست، همچنین نباید به عنوان حکم قانونی تلقی شود. در نهایت، این همان روح است که برای ما، در ما و از طریق ما مطابق خدا و اراده او شفاعت می کند. مسئولیت شفیعان، یک روح بودن با خداوند و یک ذهن بودن با مسیح است تا بار قلبی درونی را با بیانِ الهام گرفته از روح ابراز کنند. با توجه به این بیماری فراگیر که اکنون در دنیا وجود دارد، بیایید با روحی قوی، طی ۳۰ روز آینده در دعا ثابت قدم باشیم:

روز ۱ : دعا بر طبق متی ۶

متی ۶ :۹-۱۰؛ مکاشفه ۱۱ :۱۵

برای تقدیس نام پدر (متی ۶ :۹ب)، برای آمدن پادشاهی او (متی ۶ :۱۰آ؛ مکاشفه ۱۱ :۱۵)؛ و برای انجام شدن اراده او بر روی زمین (متی ۶ :۱۰ب).

روز ۲: دعا برای انسان نو و عروس

افسسیان ۹:۱-۱۰، ۲۳ ،۴ :۱۳ ،۱۶؛ ۵ :۲۷؛ مکاشفه ۱۹ :۷

برای تحقق خشنودی خدا، به انجام رساندن مقصود او و اجرای اقتصاد او (افسسیان ۹:۱-۱۰)، تا او بتواند کلیسا را به عنوان بدن بناشده مسیح و یک انسان نوینِ کاملاً رشدیافته برای ابراز خود (آ. ۲۳ ،۴ :۱۳ ،۱۶)، و به عنوان عروسِ آماده شدۀ مسیح برای خشنودی او در عشق (۵ :۲۷، مکاشفه ۱۹ :۷)، داشته باشد.

روز ۳: دعا برای امور جهان

دانیال 17:4 ، مکاشفه 5:1 ، امثال سلیمان 1:21 ، دانیال 21:2

برای حکم راندن خدا در مسیح بر همه امور دنیا (دانیال 17:4 ، مکاشفه 5:1)، تا قلب پادشاهان را در جهت انجام اراده خود برگرداند (امثال سلیمان 1:21)، و رهبران را به صلاحدید خود عزل و نصب کند (دانیال 21:2).

روز ۴: دعا برای افراد در رأس قدرت

اول تیموتائوس 2:2

برای افراد در رأس قدرت که جهت اجرای مسئولیت خود حکمت داشته باشند و با عدالت مطابق خدا حکومت کنند تا کلیسا بتواند در صلح و آرامش ادامه دهد (اول تیموتائوس 2:2).

اعمال 26:17-27؛ فیلیپیان 21:1آ؛ رومیان 2:12؛ افسسیان 16:4؛ مکاشفه 7:19

دعا برای حرکت نهایی خدا بر تمامی زمین تا مردمی را کسب کند که مسیحِ شگفت انگیزِ شامل تمام را می شناسند، آنهایی که او را به عنوان حیات خود تجربه می کنند و او را زندگی می کنند، و آنهایی که دگرگون و بنا شده اند تا بدن او و نهایتاً عروس آماده او برای بازگشت او شوند (اعمال 26:17-27؛ فیلیپیان 21:1آ؛ رومیان 2:12؛ افسسیان 16:4؛ مکاشفه 7:19).

روز ۶: دعا برای انجیل

مکاشفه 1:6-2؛ رومیان 4:2؛ اعمال 20:26؛ مرقس 15:1؛ اول تیموتائوس 4:2آ

برای تاختن اسب سفید انجیل و برای آنکه خدای بردبار، انسانها را به سمت توبه رهنمود کند، تا به سوی او برگشته و بر طبق خواست خدا که نجات همه انسانهاست، به انجیل ایمان آورند (مکاشفه 1:6-2؛ رومیان 4:2؛ اعمال 20:26؛ مرقس 15:1؛ اول تیموتائوس 4:2آ).

روز ۷: دعا برای افراد تحت جفا، ظلم و رنج

اول پطرس 12:4-14؛ 9:5-10

برای آنکه خدای همه فیض ها، برادران و خواهران را در سرتاسرجهان، تسلی داده، بی عیب و استوار سازد، به ویژه کسانی را که تحت جفا و ظلم هستند، و از محرومیت و مصیبت رنج می برند (اول پطرس 12:4-14؛ 9:5-10).

در دعا ثابت قدم باشید

روز ٨: دعا برای افراد خفته، متمرد و لغزش خورده

افسسیان 14:5؛ یعقوب19:5؛ غلاطیان 1:6

برای سرزنده شدن ایمانداران خفته، برای بازیابی مسیحیان متمرد، و برای بازگشتن مسیحیان لغزش خورده به سوی خداوند و مشارکت کلیسا (افسسیان 14:5؛ یعقوب19:5؛ غلاطیان 1:6).

روز ۹: دعا برای ایمانداران پراکنده شده

اعمال 2:9، اعمال 19:26؛ عزرا 5:1؛ حزقیال 24:36

برای آنکه ایماندارانِ پراکنده شده بینش آسمانی از مقصود جاودان خدا را ببینند، تا در روح خود برانگیخته شوند و امور عمیق مسیح و بنای خدا را بجویند و راه اقتصاد عهد جدید خدا را برگزینند (اعمال 2:9، اعمال 19:26؛ عزرا 5:1؛ حزقیال 24:36).

روز ۱۰ : دعا برای یکدلی

رومیان 6:15؛ کولسیان 10:3-11

برای آنکه یکدلی در همه کلیساها حاکم باشد و خدای ما و مسیح او را یکصدا جلال دهند تا واقعیتِ یک انسان نو را ظاهر سازند (رومیان 6:15؛ کولسیان 10:3-11).

روز ۱۱: دعا برای کلیساها

اعمال 5:16؛ افسسیان 19:1؛ کولسیان 11:1؛ مکاشفه 9:1

برای آنکه خداوند کلیساهای بازیابی خود در هر کشوری را به عنوان شهادت عیسی تقویت و حفظ کند و پیشرفت دهد (اعمال 5:16؛ افسسیان 19:1؛ کولسیان 11:1؛ مکاشفه 9:1).

روز ۱٢: دعا برای برادران همکار و ارشد

اعمال 28:20؛ اول پطرس 2:5؛ عبرانیان 17:13

برای آنکه خداوند همکاران و برادران ارشد را تأمین کرده و به آنها حکمت عطا کند تا مردمِ او را در این روزها رو به جلو هدایت و شبانی کنند (اعمال 28:20؛ اول پطرس 2:5؛ عبرانیان 17:13).

روز ۱۳: دعا برای تقدیس مقدسین

اول تسالونیکیان 22:5-23؛ رومیان 2:12، 4-5

برای آنکه مقدسین در سه بخش وجودشان حفظ و تقدیس شوند، تا از امور شایع و گناه آلود برای خدا جدا گردند (اول تسالونیکیان 22:5-23) و همشکل این عصر نشوند، بلکه دگرگون شوند تا با زیستن حیات بدن بتوانند اراده خدا را ثابت کنند (رومیان 2:12، 4-5).

روز ۱۴: دعا برای تصرف مسیح شامل تمام

کولسیان 12:1؛ افسسیان 8:3، 17-18

برای آنکه مقدسین با قوت، توسط روح در انسان درونی خود نیرومند شوند، تا مسیح در دلهای آنها ساکن شود و سهمِ میراث خود را از مسیح شامل تمام و وسیع کاملاً تصرف کنند (کولسیان 12:1؛ افسسیان 8:3، 17-18).

در دعا ثابت قدم باشید

روز ۱۵: دعا برای بناسازی بدن مسیح

کولسیان 6:2-7؛ رومیان 4:8؛ افسسیان 15:4-16

برای آنکه مقدسین در زندگی روزانه خود بر حسب روح در مسیح گام بردارند [رفتار کنند]، در همه چیز در مسیح رشد کنند، و به عنوان بدن مسیح به هم پیوسته و با هم بنا شوند (کولسیان 6:2-7؛ رومیان 4:8؛ افسسیان 15:4-16).

روز ۱۶: دعا برای راه مقدر خدا

اعمال 46:2-47؛ اول پطرس 10:4؛ اول قرنتیان 26:14؛ افسسیان 12:4، 16

برای آنکه مقدسین از شرایط حاضر بهره جویند تا به وسیله انتشار عملکرد زنده هر یک از مقدسین، یک زندگی کلیسایی زنده تر، پیروزتر و بارورتر را که بیشتر بر اساس راه مقدر خدا باشد، پرورش دهند (اعمال 46:2-47؛ اول پطرس 10:4؛ اول قرنتیان 26:14؛ افسسیان 12:4، 16).

روز ۱٧: دعا برای مقدسین که کاهنان خدمتگزار باشند

رومیان 16:15؛ دوم تیموتائوس 2:4؛ اعمال 24:10

برای آنکه تمام مقدسین به عنوان کاهنان خدمتگزار انجیل که کلام را در هر فرصتی به بستگان، دوستان، همکاران خود و مردمی که ملاقات می کنند، بشارت دهند تا آنها را کسب کنند و به عنوان یک هدیه قربانىِ تقدیس شده به خدا تقدیم نمایند (رومیان 16:15؛ دوم تیموتائوس 2:4؛ اعمال 24:10).

روز ۱٨: دعا برای ادامه دادن دعا با مداومت

اعمال 42:2؛ متی 6:6؛ 19:18-20؛ کولسیان 2:4؛ اول تسالونیکیان 17:5

برای آنکه مقدسین با مداومت به دعا کردن ادامه دهند و برای آنکه زندگی دعایی آنها به طور شخصی، در گروههای کوچک و در جلسات کلیسایی بنا شود تا جایی که دعا بدون وقفه باشد (اعمال 42:2؛ متی 6:6؛ 19:18-20؛ کولسیان 2:4؛ اول تسالونیکیان 17:5).

روز ۱٩: دعا برای پیروزمندان

مکاشفه 7:2، 11، 17، 26؛ 5:3، 12، 21؛ 5:12، 10-11؛ 1:14-5

برای آنکه مقدسین برخاسته و به عنوان پیروزمندان ترکیب شوند تا وسیله توزیعی خداوند برای تغییر دادن عصر باشند (مکاشفه 7:2، 11، 17، 26؛ 5:3، 12، 21؛ 5:12، 10-11؛ 1:14-5).

روز ۲۰: دعا برای در بند کردن دشمن

مرقس 27:3؛ اول یوحنا 8:3؛ مکاشفه 10:12-11؛ لوقا 7:18

برای آنکه آن دشمن، شیطان در بند کشیده شود، کارهای ابلیس نابود گردد، آن مدعی [تهمت زننده] برادران به زیر افکنده شود، و داد مقدسین از دشمنشان گرفته شود (مرقس 27:3؛ اول یوحنا 8:3؛ مکاشفه 10:12-11؛ لوقا 7:18).

روز ۳۰: دعا برای بازگشت خداوند

فیلیپیان 20:3؛ دوم تیموتائوس 8:4؛ تیتوس 13:2؛ مکاشفه 20:22

برای اینکه خداوند عیسی زود بازگردد (فیلیپیان 20:3؛ دوم تیموتائوس 8:4؛ تیتوس 13:2؛ مکاشفه 20:22).

غلاطیان 4: 19؛ افسسیان 3: 14-21؛ متی 16: 18؛ افسسیان 2: 21-22؛ اول قرنتیان 12: 27

دعا کنید برای آنکه همۀ مقدسین تمام وجود خود را به خداوند باز کنند تا او بتواند کار مرکزیِ خدا را به اجرا گذارد – خدا در مسیح، برای بناسازی کلیسا به عنوان بدن مسیح، خودش را درون ما بنا سازد و ما را درون خودش بنا سازد (غلاطیان 4: 19؛ افسسیان 3: 14-21؛ متی 16: 18؛ افسسیان 2: 21-22؛ اول قرنتیان 12: 27).

غلاطیان 4: 19– ای فرزندان من که برای شما باز درد زه [زایمان] دارم تا صورت مسیح در شما بسته شود [شکل گیرد].

افسسیان 3: 16-17، 19ب– که به حسب دولت جلال خود به شماعطا کند که در انسان باطنی خود از روح او قوت گیرید، تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود... تا پر شوید تا تمامیِ پُری خدا.

متی 16: 18– و من نیز تو را می گویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت.

افسسیان 2: 21-22– که در وی تمامی عمارت با هم مرتب شده، به هیکل [معبد] مقدس در خداوند نمو می کند. و در وی شما نیز با هم بنا کرده می شوید تا در روح، مسکن خدا شوید.

اول قرنتیان 12: 27– اما شما بدن مسیح هستید و فرد اعضای آن می باشید.

اول قرنتیان 12: 12-13، 23-27

دعا کنید برای آنکه مقدسین زندگی مسیحی و کلیسایی را بر طبق نکات عملی درباره آمیخته شدن جهت یکپارچگی، زیست کنند، با آمیختنِ همه اعضای منفردِ بدن مسیح، همه کلیساها در مناطق بخصوص، همه همکاران، و همه ارشدان توسط مشارکت و توسط انجام همه کار از طریق صلیب و با روح قدوس، تا مسیح را برای بدنْ خدمتگزاری کنند، با این هدف که در بازیابی خداوند، ما همان واقعیتِ بدن مسیح شویم (اول قرنتیان 12: 12-13، 23-27).

اول قرنتیان 12: 12-13–زیرا چنانکه بدن یک است و اعضای متعدد دارد و تمامی اعضای بدن اگرچه بسیار است یک تن می باشد، همچنین مسیح نیز می باشد. زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم.

اول قرنتیان 12: 23-27–و آنها را که پست تر اجزای بدن می پندارم، عزیزتر می داریم و اجزای قبیح ما جمال افضل دارد. لکن اعضای جمیله ما را احتیاجی نیست، بلکه خدا بدن را مرتب ساخت بقسمی که ناقص را بیشتر حرمت داد، تا که جدایی در بدن نیفتد، بلکه اعضا به برابری در فکر یکدیگر باشند. و اگر یک عضو دردمند گردد، سایر اعضا با آن همدرد باشند و اگر عضوی عزت یابد، باقی اعضا با او به خوشی آیند. اما شما بدن مسیح هستید و فرد اعضای آن می باشید.

مکاشفه 8: 1-8

دعا کنید برای آنکه مقدسین دعاهایی اهدا کنند که مسیح به عنوان آن فرشته ای دیگر، بتواند به دعاها بخور بیفزاید تا آتشِ داوریِ عادلانه خدا بتواند از تخت خدا، برای رسیدگی به خدانشناسی و بی قانونی، بر روی زمین افکنده شود (مکاشفه 8: 1-8).

مکاشفه 8: 1-8– و چون مهر هفتم را گشود، خاموشی قریب به نیم ساعت در آسمان واقع شد. و دیدم هفت فرشته را که در حضور خدا ایستاده اند که به ایشان هفت کرنا داده شد. و فرشته ای دیگر آمده، نزد مذبح بایستاد با مجمری طلا و بخور بسیار بدو داده شد تا آن را به دعاهای جمیع مقدسین، بر مذبح طلا که پیش تخت است بدهد، و دود بخور، از دست فرشته با دعاهای مقدسین در حضور خدا بالا رفت. پس آن فرشته مجمر را گرفته، از آتش مذبح آن را پر کرد و به سوی زمین انداخت و صداها و رعدها و برقها و زلزله حادث گردید. و هفت فرشته ای که هفت کرنا را داشتند خود را مستعد نواختن نمودند و چون اولی بنواخت تگرگ و آتش با خون آمیخته شده، واقع گردید و به سوی زمین ریخته شد و ثلث درختان سوخته و هر گیاه سبز سوخته شد. و فرشته دوم بنواخت که ناگاه مثال کوهی بزرگ، به آتش افروخته شده، به دریا افکنده شد و ثلث دریا خون گردید.

متی 6: 19-34

دعا کنید برای آنکه مقدسین درباره زندگی انسانی در زمان کنونی نگران نباشند، بلکه نخست جویای پادشاهیِ خدا و عدالت او باشند، تنها خدا را خدمت کنند و گنجها برای خود بر زمین نیندوزند (متی 6: 19-34).

متی 6: 19-34– گنجها برای خود بر زمین نیندوزید، جایی که بید و زنگ زیان می رساند و جایی که دزدان نقب می زنند و دزدی می نمایند. بلکه گنجها به جهت خود در آسمان بیندوزید، جایی که بید و زنگ زیان نمی رساند و جایی که دزدان نقب نمی زنند و دزدی نمی کنند. زیرا هرجا گنج توست دل تو نیز در آنجا خواهد بود.

متی 6: 24-25– هیچکس دو آقا [ارباب] را خدمت نمی تواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت دارد و با دیگری محبت، و یا به یکی می چسبد و دیگر را حقیر می شمارد. محال است که خدا و ممونا [مال و منار] را خدمت کنید. بنابراین به شما می گویم، از بهر جان خود اندیشه مکنید که چه خورید یا چه آشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید. آیا جان، از خوراک و بدن از پوشاک بهتر نیست؟

متی 6: 31، 33– پس اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم. لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. '

متی 6: 1-6؛ کولسیان 3: 3

دعا کنید برای آنکه مقدسین، به عنوان مردمِ پادشاهی، فرزندان پدر آسمانی، دارای یک زندگی روحانی بر طبق ذات اسرار آمیز و نهانِ حیاتِ الهی باشند، تا در نهان، نزد پدر آسمانی خود دعا کنند، مسرت هایی مخفی از پدر تجربه نمایند، و پاسخ هایی مخفی از او دریافت کنند (متی 6: 1-6؛ کولسیان 3: 3).

متی 6: 1-6– زنهار عدالت خود را پیش مردم به جا میاورید تا شما را ببینند و الا نزد پدر خود که در آسمان است، اجری ندارید. پس چون صدقه دهی، پیش خود کرنا منواز چنانکه ریاکاران در کنایس و بازارها می کنند، تا نزد مردم اکرام یابند. هرآینه به شما می گویم اجر خود را یافتهاند. بلکه تو چون صدقه دهی، دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند مطلع نشود، تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهان بین تو، تو را آشکارا اجر خواهد داد. و چون عبادت کنی، مانند ریاکاران مباش زیرا خوش دارند که در کنایس و گوشه های کوچه ها ایستاده، نماز گذارند تا مردم ایشان را ببینند. هرآینه به شما می گویم اجر خود را تحصیل نموده اند. لیکن تو چون عبادت کنی، به حجره خود داخل شو و در را بسته، پدر خود را که در نهان است عبادت نما؛ و پدر نهان بین تو، تو را آشکارا جزا خواهد داد.

کولسیان 3: 3– زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است.

دوم پطرس 1: 5-11

دعا کنید برای آنکه مقدسین در حیات به سوی بلوغ رشد کنند زیرا «این چنین، دخول در ملکوت جاودانِ خداوند و نجات دهندۀ ما عیسی مسیح به دولتمندی [به آنها] داده خواهد شد» (دوم پطرس 1: 5-11).

دوم پطرس 1: 5-11– و به همین جهت، کمال سعی نموده، درایمان خود فضیلت پیدا نمایید و در فضیلت، علم و در علم، عفت و در عفت، صبر و در صبر، دینداری [خدا مانندی] و در دینداری [خدا مانندی]، محبت برادران و درمحبت برادران، محبت را. زیرا هرگاه اینها درشما یافت شود و بیفزاید، شما را نمی گذارد که درمعرفت خداوند ما عیسی مسیح کاهل یا بیثمربوده باشید. زیرا هرکه اینها را ندارد، کور و کوتاه نظر است و تطیهر گناهان گذشته خود را فراموش کرده است. لهذا ای برادران بیشتر جد و جهد کنید تا دعوت و برگزیدگی خود را ثابت نمایید زیرا اگرچنین کنید هرگز لغزش نخواهید خورد. وهمچنین دخول در ملکوت جاودان خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح به شما به دولتمندی داده خواهد شد.

دوم تیموتائوس 4: 10؛ اعمال 2: 40؛ فیلیپیان 2: 15

دعا کنید برای آنکه همۀ مقدسین، بخصوص جوانترها و نو ایمانان، به این عصرِ حاضر عشق مورزند بلکه از «این نسل کج رو» نجات پیدا کنند و «فرزندان خدا بی ملامت باشید، در میان قومی کج رو و گردنکش که در آن میان چون نیرها در جهان می درخشید» (دوم تیموتائوس 4: 10؛ اعمال 2: 40؛ فیلیپیان 2: 15).

دوم تیموتائوس 4: 10– زیرا که دیماس برای محبتِ این جهان حاضر مرا ترک کرده، به تسالونیکی رفته است و کریسکیس به غلاطیه و تیطس به دلماطیه.

اعمال 2: 40– و به سخنان بسیار دیگر، بدیشان شهادت داد و موعظه نموده، گفت که «خود را از این فرقه کجرو رستگار سازید.»

فیلیپیان 2: 15– تا بی عیب و ساده دل و فرزندان خدا بی ملامت باشید، در میان قومی کج رو و گردنکش که در آن میان چون نیرها در جهان می درخشید، '

متی 24: 40-47؛ مکاشفه 21: 2؛ 19: 7-9

دعا کنید برای آنکه همۀ مقدسین بیدار و دانا باشند و هرآنچه بدان نیاز است را تجربه کنند تا «چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است، حاضر [شوند]» و «به بزم نکاه [ضیافت عروسی] آن برّه دعوت [شوند]» (متی 24: 40-47؛ مکاشفه 21: 2؛ 19: 7-9).

متی 24: 40-42– آنگاه دو نفری که در مزرعه ای می باشند، یکی گرفته و دیگری واگذارده شود. و دو زن که دستاس می کنند، یکی گرفته و دیگری رها شود. پس بیدار باشید زیرا که نمی دانید در کدام ساعت خداوند شما می آید.

متی 24: 45-47– پس آن غلام امین و دانا کیست که آقایش او را بر اهل خانه خود بگمارد تا ایشان را در وقت معین خوراک دهد؟ خوشابحال آن غلامی که چون آقایش آید، او را در چنین کار مشغول یابد. هرآینه به شما می گویم که او را بر تمام مایملک خود خواهد گماشت.

مکاشفه 21: 2– 'و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا ازآسمان نازل میشود، حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است. '

مکاشفه 19: 7، 9– شادی و وجد نماییم و او را تمجید کنیم زیرا که نکاح بره رسیده است و عروس او خود را حاضر ساخته است. و مرا گفت: «بنویس: خوشابحال آنانی که به بزم نکاح [ضیافت عروسی] بره دعوت شده اند.» و نیز مرا گفت که «این است کلام راست خدا.»

اول تیموتائوس 1: 3-4؛ غلاطیان 2: 20؛ فیلیپیان 1: 21آ.، یوحنا 21: 15-17؛ اول قرنتیان 12: 24؛ کولسیان 3: 10-11

دعا کنید برای آنکه بازیابی خداوند احیای نوینی را تجربه کند، احیایی که تا به حال در تاریخ رخ نداده است، که نتیجۀ اجرای موفقیت آمیزِ اوجِ مکاشفاتِ الهی از اقتصاد خداست، از جمله زندگی خدا-انسان گونه، شبانی جهانی، و یکپارچگی برای واقعیت بدن مسیح و آن یک انسان نو (اول تیموتائوس 1: 3-4؛ غلاطیان 2: 20؛ فیلیپیان 1: 21آ.، یوحنا 21: 15-17؛ اول قرنتیان 12: 24؛ کولسیان 3: 10-11).

اول تیموتائوس 1: 3-4– چنانکه هنگامی که عازم مکادونیه بودم، به شما التماس نمودم که در افسس بمانی تا بعضی را امر کنی که تعلیمی دیگر ندهند، و افسانه ها ونسب نامه های نامتناهی را اصغا ننمایند که اینها مباحثات را نه آن تعمیر الهی [اقتصاد خدا] را که در ایمان است پدید می آورد. '

غلاطیان 2: 20– با مسیح مصلوب شده ام ولی زندگی می کنم لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی می کند. و زندگانی که الحال در جسم می کنم، به ایمان بر پسر خدا می کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد.

فیلیپیان 21:1آ -«زیرا که مرا زیستن مسیح است»

یوحنا 21: 15-17– و بعد از غذا خوردن، عیسی به شمعون پطرس گفت: «ای شمعون، پسر یونا، آیا مرا بیشتر از اینها محبت می نمایی؟» بدو گفت: «بلی خداوندا، تو میدانی که تو را دوست می دارم.» بدو گفت: «بره های مرا خوراک بده.» باز در ثانی به او گفت: «ای شمعون، پسر یونا، آیا مرا محبت می نمایی؟» به او گفت: «بلی خداوندا، تو می دانی که تو را دوست می دارم.» بدو گفت: «گوسفندان مرا شبانی کن.» مرتبه سوم بدو گفت: «ای شمعون، پسر یونا، مرا دوست می داری؟» پطرس محزون گشت، زیرا مرتبه سوم بدو گفت «مرا دوست می داری؟» پس به اوگفت: «خداوندا، تو بر همه چیز واقف هستی. تو می دانی که تو را دوست می دارم.» عیسی بدو گفت: «گوسفندان مرا خوراک ده.»

اول قرنتیان 12: 24– لکن اعضای جمیله ما را احتیاجی نیست، بلکه خدا بدن را مرتب ساخت بقسمی که ناقص را بیشتر حرمت داد.

کولسیان 3: 10-11– و انسان نو را پوشیده اید که به صورت خالق خویش تا به معرفت کامل، تازه می شود، که در آن نه یونانی است، نه یهود، نه ختنه، نه نامختونی، نه بربری، نه سکیتی، نه غلام و نه آزاد، بلکه مسیح همه و در همه است.

در دعا ثابت قدم باشید