MODLETE SE TAKHLE

31. BŘEZNA 2020

Mnoho věcí vyžaduje modlitbu církve. Níže uvedené body na modlitbu slouží jako pomůcka při zaměření a obohaceni modlitby svatých a církví. Nejsou míněny jako omezující nebo kompletní, ani nejsou určeny, abychom je zákonitě převzali. Nakonec je to Duch, který se přimlouvá za nás, v nás, přes nás a skrze nás podle Boha a Jeho vůle. Odpovědností těch, kteří se přimlouvají, je být jedním duchem s Pánem a jednou myslí s Kristem, aby se uvolnilo vnitřní břemeno se slovy Ducha, který inspiruje. V souvislosti se současnou globální pandemií vytrvejme v následujících 21 dnech modlitbou se silným duchem:

1. DEN: MODLITBA NA ZÁKLADĚ MATOUŠE 6

Mt 6:10b; Zj 11:15

Aby bylo posvěceno Otcovo jméno (Mt 6,9b), aby přišlo Jeho království (Mt 6,10a; Zj 11,15) a aby se na zemi stala Jeho vůle (Mt 6,10b).

2. DEN: MODLITBA ZA NOVÉHO ČLOVĚKA A NEVĚSTU

Ef 1:9-10, 23; 4:13, 16; 5:27; Zj 19:7

Aby se naplnilo Boží zalíbení, aby se dokonal Jeho záměr a aby se uskutečnila Jeho ekonomie (Ef 1,9-10), aby mohl mít církev jako vybudované Tělo Kristovo a dospělého nového člověka, který Ho bude vyjadřovat (v. 23; 4,13.16) a jako připravenou Kristovu nevěstu, která Ho uspokojí v lásce (5,27; Zj 19,7).

3. DEN: MODLITBA ZA SVĚTOVÉ UDÁLOSTI

Dan 4:14; Zj 1:5; Přís 21:1; Dan 2:21

Aby Bůh v Kristu vládl nad všemi světovými záležitostmi (Da 4,17; Zj 1,5), aby nakláněl srdce králů k činění Jeho vůle (Př 21,1) a aby ustanovoval a sesazoval vůdce, jak uzná za vhodné (Da 2,21).

4. DEN: MODLITBA ZA TY KTEŘÍ MAJÍ AUTORITU

1Tim 2:2

Aby lidé ve vysokém postavení měli moudrost k plnění svých povinností a vládli spravedlivě podle Boha, aby církev mohla pokračovat v pokoji a míru (1Tm 2,2).

Acts 17:26-27; Phil. 1:21a; Rom. 12:2; Eph. 4:16; Rev. 19:7

Aby se uskutečnil konečný Boží pohyb po celé zemi za účelem získání lidí, kteří budou znát nádherného, všezahrnujícího Krista, kteří Ho budou zakoušet jako svůj život a žít Krista a kteří budou proměňováni a budováni jako Jeho Tělo, a nakonec jako Jeho nevěsta připravená na Jeho návrat (Sk 17,26-27; Fp 1,21a; Ř 12,2; Ef 4,16; Zj 19,7).

6. DEN: MODLITBA ZA EVANGELIUM

Zj 6:1-2; Řim 2:4; Sk 26:20; Mk 1:15; 1Tim 2:4a

Aby běžel bílý kůň evangelia a aby trpělivý Bůh vedl lidi k pokání, aby se lidé obraceli k Němu a uvěřili evangeliu podle Jeho touhy, aby všichni lidé byli zachráněni (Zj 6,1-2; Ř 2,4; Sk 26,20; Mk 1,15; 1Tm 2,4a).

7. DEN: MODLITBA ZA PRONÁSLEDOVANÉ, UTLÁČANÉ A TY KTEŘÍ TRPÍ

1Pt 4:12-14; 5:9-10

Aby Bůh veškeré milosti potěšoval, zdokonaloval a upevňoval bratry a sestry po celém světě, zejména ty, kteří jsou pronásledováni, utiskováni a trpí strádáním a zkouškami (1Pt 4,12-14; 5,9-10).

Vytrvejte v modlitbě.

8. DEN: MODLITBA ZA SPÍCÍ, SPURNÉ A TY KTEŘÍ ODPADLI

Ef 5:14; Jk 5:19; Ga 6:1

Aby dřímající věřící byli oživeni, vzdorovití křesťané obnoveni a aby se odpadlí svatí navrátili k Pánu a do společenství církve (Ef 5,14; Jk 5,19; Ga 6,1).

9. DEN: MODLITBA ZA ROZPTÝLENÉ VĚŘÍCÍ

Sk 9:2, Sk 26:19; Ezd 1:5; Ez 36:24

Aby rozptýlení věřící uviděli nebeskou vizi Božího věčného záměru, aby byli probuzeni ve svém duchu k hledání hlubších věcí ohledně Krista a Boží stavby a aby se ubírali cestou Boží novozákonní ekonomie (Sk 9,2; Sk 26,19; Ezd 1,5; Ez 36,24).

10. DEN: MODLITBA ZA JEDNOMYSLNOST

Řim 15:6; Kol 3:10-11

Aby všechny místní církve byli v silné jednomyslnosti a oslavovaly našeho Boha a Jeho Krista jedněmi ústy, aby se projevila skutečnost jednoho nového člověka (Ř 15,6; Ko 3,10-11).

11. DEN: MODLITBA ZA CÍRKVE

Sk 16:5; Ef 1:19; Ko 1:11; Zj 1:9

Aby Pán ve své obnově v každé zemi posiloval, udržoval a nechal prospívat místní církve jako Ježíšovo svědectví (Sk 16,5; Ef 1,19; Ko 1,11; Zj 1,9).

12. DEN: MODLITBA ZA SPOLUPRACOVNÍKY A VEDOUCÍ BRATRY

Sk 20:28; 1Pt 5:2; He 13:17

Aby Pán zaopatřoval spolupracovníky a vedoucí bratry a dával jim moudrost k pastýřskému vedení svého lidu v těchto dnech (Sk 20,28; 1Pt 5,2; He 13,17).

13. DEN: MODLITBA ZA TO ABY BYLI SVATÍ POSVĚCENI

1Te 5:22-23; Ř 12:2, 4-5

Aby svatí byli zachováni a posvěceni ve své třísložkové bytosti, aby byli odděleni pro Boha od obyčejných a hříšných věcí (1Te 5,22-23), aby se nepřipodobňovali tomuto věku, ale byli proměňováni a mohli osvědčit Boží vůli tím, že budou žít životem Těla (Ř 12,2.4-5).

14. DEN: MODLITBA ZA PLNÉ ZMOCNENÍ SE VŠEZAHRNUJÍCÍHO KRISTA

Ko 1:12; Ef 3:8, 17-18

Aby se svatí plně zmocnili svého podílu všezahrnujícího, rozsáhlého Krista tím, že budou posíleni mocí skrze Ducha na svém vnitřním člověku, aby si Kristus činil domov v jejich srdcích (Ko 1,12; Ef 3,8.17-18).

Vytrvejte v modlitbě.

15. DEN: MODLITBA ZA VYBUDOVÁNÍ TĚLA

Ko 2:6-7; Ř 8:4; Ef 4:15-16

Aby svatí ve svém každodenním životě chodili duchem v Kristu, aby ve všem rostli v Krista a aby byli spolu spojeni a budováni jako Tělo Kristovo (Ko 2,6-7; Ř 8,4; Ef 4,15-16).

16. DEN: MODLITBA ZA BOHEM PŘEDEPSANOU CESTU

Sk 2:46-47; 1Pt 4:10; 1K 14:26; Ef 4:12, 16

Aby svatí použili současné okolnosti k rozvíjení církevního života, který je vitálnější, silnější, plodnější a více v souladu s Bohem určenou cestou, skrze uvolnění organické funkce každého svatého (Sk 2,46-47; 1Pt 4,10; 1K 14,26; Ef 4,12.16).

17. DEN: MODLITBA ZA SVATÉ ABY BYLI KONAJÍCÍMI KNĚZI

Ř 15:16; 2Tm 4:2; Sk 10:24

Aby všichni svatí byli posíleni jako konající kněží evangelia, kteří hlásají Slovo vhod či nevhod svým příbuzným, přátelům, kolegům a lidem, se kterými se setkávají, aby je získali a přinesli jako posvěcenou oběť Bohu (Ř 15,16; 2Tm 4,2; Sk 10,24).

18. DEN: MODLITBA ZA VYTRVALÉ POKRAČOVÁNÍ

Sk 2:42; Mt 6:6; 18:19-20; Ko 4:2; 1Te 5:17

Aby svatí vytrvale zůstávali v modlitbě a aby byl jejich modlitební život budován osobně, ve skupinkách a na církevních setkáních, dokud modlitba nebude ustavičná (Sk 2,42; Mt 6,6; 18,19-20; Ko 4,2; 1Te 5,17).

19. DEN: MODLITBA ZA VÍTĚZE

Zj 2:7.11.17.26; 3:5.12.21; 12:5.10-11; 14:1-5

Aby svatí zareagovali na Pánovo volání, byli ustaveni jako vítězové a stali se dispenzačním nástrojem, který Pán použije ke změně věku (Zj 2,7.11.17.26; 3,5.12.21; 12,5.10-11; 14,1-5).

20. DEN: MODLITBA ZA SVÁZÁNÍ NEPŘÍTELE

Mk 3:27; 1J 3:8; Zj 12:10-11; L 18:7

Aby byl spoután nepřítel, Satan, aby byly zmařeny skutky Ďáblovy, aby byl svržen žalobce bratří a aby svatí byli pomstěni proti svému odpůrci (Mk 3,27; 1J 3,8; Zj 12,10-11; L 18,7).

30. DEN: MODLITBA ZA PÁNŮV NÁVRAT

Fp 3:20; 2Tm 4:8; Tt 2:13; Zj 22:20

Aby se Pán Ježíš brzy vrátil (Fp 3,20; 2Tm 4,8; Tt 2,13; Zj 22,20).

Ga 4,19; Ef 3,14-21; Mt 16,18; Ef 2,21-22; 1K 12,27

Aby všichni svatí otevřeli celou svou bytost Pánu, aby mohl vykonávat ústřední Boží dílo – tj. aby se Bůh v Kristu zabudovával do nás a nás zabudovával do Sebe pro vybudování církve jako Těla Kristova (Ga 4,19; Ef 3,14-21; Mt 16,18; Ef 2,21-22; 1K 12,27).

Gal. 4:19—My children, with whom I travail again in birth until Christ is formed in you.

Eph. 3:16-17, 19b—That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with power through His Spirit into the inner man, that Christ may make His home in your hearts through faith...that you may be filled unto all the fullness of God.

Matt. 16:18—And I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build My church, and the gates of Hades shall not prevail against it.

Eph. 2:21-22—In whom all the building, being fitted together, is growing into a holy temple in the Lord; in whom you also are being built together into a dwelling place of God in spirit.

1 Cor. 12:27—Now you are the Body of Christ, and members individually.

1K 12,12-13.23-27

Aby svatí žili křesťanským životem a církevním životem podle praktických bodů týkajících se mísení, aby se mísily všechny jednotlivé údy Těla Kristova, všechny církve v oblastech, všichni spolupracovníci a všichni starší skrze společenství a to, že budou dělat všechno skrze kříž a Duchem, aby předávali Krista pro Tělo, s cílem, aby v Pánově obnově nastala skutečnost Těla Kristova (1K 12,12-13.23-27).

1 Cor. 12:12-13—For even as the body is one and has many members, yet all the members of the body, being many, are one body, so also is the Christ. For also in one Spirit we were all baptized into one Body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and were all given to drink one Spirit.

1 Cor. 12:23-27—And those members of the body which we consider to be less honorable, these we clothe with more abundant honor; and our uncomely members come to have more abundant comeliness, but our comely members have no need. But God has blended the body together, giving more abundant honor to the member that lacked, that there would be no division in the body, but that the members would have the same care for one another. And whether one member suffers, all the members suffer with it; or one member is glorified, all the members rejoice with it. Now you are the Body of Christ, and members individually.

Zj 8,1-8

Aby svatí přinášeli modlitby, ke kterým Kristus jako jiný Anděl může přidat kadidlo, aby byl z Božího trůnu uvržen na zem oheň spravedlivého soudu, který se vypořádá s bezbožností a bezzákonností (Zj 8,1-8).

Zj 8,1-8—And when He opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. And I saw the seven angels who stand before God, and seven trumpets were given to them. And another Angel came and stood at the altar, having a golden censer, and much incense was given to Him to offer with the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the throne. And the smoke of the incense went up with the prayers of the saints out of the hand of the Angel before God. And the Angel took the censer and filled it with the fire of the altar and cast it to the earth; and there were thunders and voices and lightnings and an earthquake. And the seven angels who had the seven trumpets prepared themselves to trumpet. And the first trumpeted, and there was hail and fire mingled with blood, and it was cast to the earth; and the third part of the earth was burned up, and the third part of the trees were burned up, and all green grass was burned up. And the second angel trumpeted, and as it were a great mountain burning with fire was cast into the sea; and the third part of the sea became blood.

Mt 6,19-34

Aby si svatí v této době nedělali starosti o lidský život, ale nejprve hledali Boží království a Jeho spravedlnost a sloužili pouze Bohu a nehromadili si poklady na zemi (Mt 6,19-34).

Matt. 6:19-21—Do not store up for yourselves treasures on the earth, where moth and rust consume and where thieves dig through and steal. But store up for yourselves treasures in heaven...For where your treasure is, there will your heart be also.

Matt. 6:24-25—No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will hold to one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Because of this, I say to you, Do not be anxious for your life, what you should eat or what you should drink; nor for your body, what you should put on. Is not the life more than food, and the body than clothing?

Matt. 6:31, 33—Therefore do not be anxious, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, With what shall we be clothed?...But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you.

Mt 6,1-6; Ko 3,3

Aby svatí jako lidé království, děti nebeského Otce, měli duchovní život, která odpovídá tajemné, skryté povaze božského života, a modlili se ke svému nebeskému Otci ve skrytu, zakoušeli skryté potěšení z Otce a dostávali od Něj skryté odpovědi (Mt 6,1-6; Ko 3,3).

Matt. 6:1-6—But take care not to do your righteousness before men in order to be gazed at by them; otherwise, you have no reward with your Father who is in the heavens. Therefore when you give alms, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may be glorified by men. Truly I say to you, They have their reward in full. But you, when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your alms may be in secret; and your Father who sees in secret will repay you. And when you pray, you shall not be like the hypocrites, because they love to pray standing in the synagogues and on the street corners, so that they may be seen by men. Truly I say to you, They have their reward in full. But you, when you pray, enter into your private room, and shut your door and pray to your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will repay you.

Col. 3:3—For you died, and your life is hidden with Christ in God.

2Pt 1,5-11

Aby svatí rostli v životě ke zralosti, aby jim byl „bohatě poskytnut vstup do věčného království našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista“ (2Pt 1,5-11).

2Pt 1,5-11—And for this very reason also, adding all diligence, supply bountifully in your faith virtue; and in virtue, knowledge; and in knowledge, self-control; and in self-control, endurance; and in endurance, godliness; and in godliness, brotherly love; and in brotherly love, love. For these things, existing in you and abounding, constitute you neither idle nor unfruitful unto the full knowledge of our Lord Jesus Christ. For he in whom these things are not present is blind, being shortsighted, having forgotten the cleansing of his past sins. Therefore, brothers, be the more diligent to make your calling and selection firm, for doing these things you shall by no means ever stumble. For in this way the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be richly and bountifully supplied to you.

2Tm 4,10; Sk 2,40; Fp 2,15

Aby všichni svatí, a zejména mladí a noví, nemilovali přítomný věk, ale byli zachráněni z „tohoto zvráceného pokolení“ a byli „Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v němž září jako světla ve světě“ (2Tm 4,10; Sk 2,40; Fp 2,15).

2 Tim. 4:10—For Demas has abandoned me, having loved the present age.

Acts 2:40—And with many other words he solemnly testified and exhorted them, saying, Be saved from this crooked generation.

Phil. 2:15—That you may be blameless and guileless, children of God without blemish in the midst of a crooked and perverted generation, among whom you shine as luminaries in the world.

Mt 24,40-47; Zj 21,2; 19,7-9

Aby svatí byli bdělí a rozumní a zakoušeli vše, co je potřeba, aby byli „připravení jako nevěsta ozdobená pro svého muže“ a aby byli „pozváni k Beránkově svatební hostině“ (Mt 24,40-47; Zj 21,2; 19,7-9).

Matt. 24:40-42—At that time two men will be in the field; one is taken and one is left. Two women will be grinding at the mill; one is taken and one is left. Watch therefore, for you do not know on what day your Lord comes.

Matt. 24:45-47—Who then is the faithful and prudent slave, whom the master has set over his household to give them food at the proper time? Blessed is that slave whom his master, when he comes, will find so doing. Truly I say to you that he will set him over all his possessions.

Rev. 21:2—And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband.

Rev. 19:7, 9—Let us rejoice and exult, and let us give the glory to Him, for the marriage of the Lamb has come, and His wife has made herself ready...And he said to me, Write, Blessed are they who are called to the marriage dinner of the Lamb.

1Tm 1,3-4; Ga 2,19b-20; Fp 1,21a; J 21,15-17; 1K 12,24; Ko 3,10-11

Aby Pánova obnova zažila nové oživení, oživení, které dosud v dějinách nenastalo a které bude výsledkem úspěšné praxe vrcholů zjevení Boží ekonomie, včetně boholidského žití, všeobecného pastýřství a mísení za účelem skutečnosti Těla Kristova a jednoho nového člověka (1Tm 1,3-4; Ga 2,19b-20; Fp 1,21a; J 21,15-17; 1K 12,24; Ko 3,10-11).

1 Tim. 1:3-4—Even as I exhorted you, when I was going into Macedonia, to remain in Ephesus in order that you might charge certain ones not to teach different things nor to give heed to myths and unending genealogies, which produce questionings rather than God's economy, which is in faith.

Gal. 2:20—I am crucified with Christ; and it is no longer I who live, but it is Christ who lives in me; and the life which I now live in the flesh I live in faith, the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself up for me.

Phil. 1:21a—For to me, to live is Christ.

John 21:15-17—Then when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love Me more than these? He said to Him, Yes, Lord, You know that I love You. He said to him, Feed My lambs. He said to him again a second time, Simon, son of John, do you love Me? He said to Him, Yes, Lord, You know that I love You. He said to him, Shepherd My sheep. He said to him the third time, Simon, son of John, do you love Me? Peter was grieved that He said to him the third time, Do you love Me? And he said to Him, Lord, You know all things; You know that I love You. Jesus said to him, Feed My sheep.

1 Cor. 12:24—But our comely members have no need. But God has blended the body together, giving more abundant honor to the member that lacked.

Col. 3:10-11—And have put on the new man, which is being renewed unto full knowledge according to the image of Him who created him, where there cannot be Greek and Jew, circumcision and uncircumcision, barbarian, Scythian, slave, free man, but Christ is all and in all.

Vytrvejte v modlitbě.