MOLITE SE OVAKO

31. ožujak (mart) 2020.

Mnoge stvari zahtijevaju molitvu crkve. Stavci navedeni ispod ponuđeni su kao pomoć da se fokusiramo i obogatimo molitvu svetih i crkava. Oni nisu namijenjeni kao vaše ograničenje niti da vas iscrpljuju, niti su namijenjeni sa svrhom da ih usvojimo na zakonski način. Na kraju, Duh je Onaj koji posreduje za nas, u nama, i kroz nas, u skladu sa Bogom i Njegovom voljom. Odgovornost posredovatelja je da bude jedan duh sa Gospodom i jedan um sa Kristom kako bi oslobodio unutrašnje breme, sa, od Duha nadahnutim izričajima. U svjetlu trenutne globalne pandemije, ustrajmo u molitvi sa snažnim duhom u sljedećih 21 dan:

1. DAN MOLITVA U SKLADU SA MATEJEM 6

MT 6:9-10; OTK 11:15

1. Da se sveti Očevo ime (Mt 6:9b), da dođe Njegovo kraljevstvo (Mt 6:10a; Otk 11:15); i da se na Zemlji izvrši Njegova volja (Mt 6:10b).

2. DAN MOLITVA ZA NOVOG ČOVJEKA I NEVJESTU

EF 1:9-10, 23; 4:13, 16; 5:27; OTK 19:7

2. Da se ispuni Božja ugoda, da se ostvari Njegov naum, te da se sprovede Njegova ekonomija (Ef 1:9-10), kako bi mogao imati crkvu, kao za Krista izgrađeno Tijelo, i potpuno odraslog čovjeka da Ga izražava (stih 23; 4:13, 16) te kao za Krista pripremljenu nevjestu da Ga zadovolji u ljubavi (5:27; Otk 19:7).

3. DAN MOLITVA ZA ZBIVANJA U SVIJETU

DN 4:17; OTK 1:5; IZR 21:1; DN 2:21

3. Da Bog u Kristu vlada nad svim zbivanjima u svijetu (Dn 4:17; Otk 1:5), da okrene srca kraljeva da vrše Njegovu volju (Izr 21:1) te da podigne i makne vođe kako On vidi da je Njemu prikladno (Dn 2:21).

4. DAN MOLITVA ZA ONE NA VLASTI

1 TIM 2:2

4. Za one na vlasti da imaju mudrosti obavljati svoje odgovornosti te da vladaju pravedno u skladu sa Bogom kako bi crkva mogla nastaviti dalje u miru i smirenosti (1 Tim 2:2).

DJELA 17:26-27; fIL 1:21A; RIM 12:2; EF 4:16; OTK 19:7

Moplite se za Božje konačno kretanje po cijeloj Zemlji da osvoji narod koji poznaje predivnog, sveobuhvatnog Krista, koji imaju iskustvo Njega kao svog života i koji Ga žive, i koji su preobraženi i izgrađeni da budu Njegovo Tijelo i konačno Njegova nevjesta za Njegov povratak (Djela 17:26-27; Fil 1:21a; Rim 12:2; Ef 4:16; Otk 19:7).

6. DAN MOLITVA ZA EVANĐELJE

OTK 6:1-2; RIM 2:4; DJELA 26:20; MK 1:15; 1 TIM 2:4A

6. Da bijeli konj Evanđelja trči te da Bog dugotrajne strpljivosti dovede ljude ka pokajanju, da se okrenu Njemu i povjeruju u Evanđelje prema Njegovoj čežnji da svi ljudi budu spašeni (Otk 6:1-2; Rim 2:4; Dj 26:20; Mk 1:15; 1 Tim 2:4a).

7 DAN MOLITVA ZA PROGONJENE, ONE POD OPRESIJOM I ONE KOJI TRPE

1 PT 4:12-14; 5:9-10

7. Da Bog svakojake milosti (blagodati) utješi, usavrši i uspostavi braću i sestre posvuda po Zemlji, posebno one koji su progonjeni, pod opresijom te trpe oskudicu i iskušenja (1 Pt 4:12-14; 5:9-10).

Ustrajte u molitvi.

8. DAN MOLITVA ZA USPAVANE, ZALUTALE I ODMETNUTE VJERNIKE

EF 5:14; JAKOV 5:19; GAL 6:1

8. Da oni uspavani vjernici budu oživljeni, da oni zalutali kršćani budu obnovljeni te da se oni odmetnuli sveti oporave u zajedništvo sa Gospodom i u zajedništvo sa crkvom (Ef 5:14; Jk 5:19; Gal 6:1).

9. DAN MOLITVA ZA RASPRŠENE VJERNIKE

DJELA 9:2, DJELA 26:19; EZRA 1:5; EZ 36:24

9. Da raspršeni vjernici vide viziju Božjeg vječnog nauma, da u svojim duhovima budu pobuđeni da traže dublje stvari Krista i Božje građevine te da uzmu put Božje novozavjetne ekonomije (Dj 9:2; Dj 26:19; Ezra 1:5; Ez 36:24).

10. DAN MOLITVA ZA JEDNODUŠNOST

RIM 15:6; KOL 3:10-11

10. Da sve crkve budu u prevladavajućoj jednodušnosti, proslavljajući našeg Boga i Njegovog Krista sa jednim ustima kako bi iznjedrili stvarnost jednog novog čovjeka (Rim 15:6; Kol 3:10-11).

11. DAN MOLITVA ZA CRKVE

DJELA 16:5; EF 1:19; KOL 1:11; OTK 1:9

11. Da Gospod osnaži, podrži i uvede crkve u blagostanje u svakoj državi u Njegovoj obnovi kao Isusovo svjedočanstvo (Dj 16:5; Ef 1:19; Kol 1:11; Otk 1:9).

12. DAN MOLITVA ZA SURADNIKE I VODEĆU BRAĆU

DJELA 20:28; 1 PT 5:2; HEB 13:17

12. Da Gospod opskrbi suradnike i vodeću braću te da im podari mudrost da vode i dalje napasaju Njegov narod u ovim danima (Dj 20:28; 1 Pt 5:2; Heb 13:17).

13. DAN MOLITVA DA SVETI BUDU POSVEĆENI

1 SOL 5:22-23; RIM 12:2, 4-5

13. Da sveti budu očuvani i posvećeni u svom trodijelnom biću, da budu odijeljeni za Boga od uobičajenih i grešnih stvari (1 Sol 5:22-23), te da ne budu suobličeni (saobraženi) ovom dobu, nego da budu preobraženi kako bi mogli kušati što je volja Božja živeći život Tijela (Rim 12:2; 4-5).

14. DAN MOLITVA DA ZAPOSJEDNEMO KRISTA KAO SVEOBUHVATNOG KRISTA

KOL 1:12; EF 3:8, 17-18

14. Da sveti u potpunosti zaposjednu svoju dodijeljenu im porciju sveobuhvatnog, sveobujmljivog Krista bivajući osnaženi silom kroz Duha u svog unutrašnjeg čovjeka kako bi Krist Sebi načinio dom u njihovim srcima (Kol 1:12; Ef 3:8; 17-18).

Ustrajte u molitvi.

15. DAN MOLITVA ZA IZGRADNJU TIJELA

KOL 2:6-7; RIM 8:4; EF 4:15-16

15. Da sveti hodaju u Kristu po duhu u svom svakodnevnom životu, da u svemu urastu u Krista, te da budu povezani i izgrađeni zajedno kao Tijelo Kristovo (Kol 2:6-7; Rim 8:4; Ef 4:15-16).

16. DAN MOLITVA ZA PUT KOJI JE ODREDIO BOG

DJELA 2:46-47; 1 PT 4:10; 1 KOR 14:26; EF 4:12, 16

16. Da sveti iskoriste sadašnje okolnosti kako bi njegovali život crkve koji je vitalniji, više prevladavajući, plodonosniji i više u skladu sa putem koji je odredio Bog kroz oslobađanje organske funkcije svakog svetog (Dj 2:46-47; 1 Pt 4:10; 1 Kor 14:26; Ef 4:12, 16).

17. DAN MOLITVA DA SVETI BUDU SVEĆENICI KOJI SE TRUDE

RIM 15:16; 2 TIM 4:2; DJELA 10:24

17. Da svi sveti budu energizirani kao svećenici koji se trude u Evanđelju, koji propovijedaju Riječ bilo zgodno, bilo nezgodno, svojim rođacima, prijateljima, kolegama i ljudima koje susreću, kako bi ih osvojili i prinijeli Bogu kao posvećenu žrtvu (Rim 15:16; 2 Tim 4:2; Dj 10:24).

18. DAN MOLITVA DA POSTOJANO NASTAVIMO DALJE

DJELA 2:42; MT 6:6; 18:19-20; KOL 4:2; 1 SOL 5:17

18. Da sveti nastave postojano u molitvi te da njihov molitveni život bude izgrađen osobno (lično), u malim grupama i na sastancima crkve dok molitva nije neprestana (Dj 2:42; Mt 6:6; 18:19-20; Kol 4:2; 1 Sol 5:17).

19. DAN MOLITVA ZA POBJEDNIKE

OTK 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5

19. Da sveti odreagiraju na Gospodnji poziv te da budu sazdani kao pobjedenici kako bi bili Gospodnje dispenzacijsko sredstvo da uvede novo doba (Otk 2:7; 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5).

20. DAN MOLITVA DA NEPRIJATELJ BUDE SVEZAN

MK 3:27; 1 IV 3:2 OTK 12:10-11; LK 18:7

20. Da neprijatelj, Sotona, bude svezan, da djela Đavla budu uništena, da bude zbačen tužitelj braće, da Bog izvrši osvetu nad njim kao onim koji je protivnik svetih (Mk 3:27; 1 Iv 3:8; Otk 12:10-11; Lk 18:7).

30. DAN MOLITVA ZA GOSPODNJI POVRATAK

FIL 3:20; 2 TIM 4:8; TIT 2:13; OTK 22:20

21. Da se Gospod Isus brzo vrati (Fil 3:20; 2 Tim 4:8; Tit 2:13; Otk 22:20).

GAL 4:19; EF 3:14-21; MT 16:18; EF 2:21-22; 1 KOR 12:27

Molite se da svi sveti otvore cijelo svoje biće Gospodu tako da On može sprovesti Božje središnje djelo—da Bog Samog Sebe u Kristu ugradi u nas, i da nas ugradi u Samog Sebe, za izgradnju crkve kao Kristovog Tijela (Gal 4:19; Ef 3:14-21; Mt 16:18; Ef 2:21-22; 1 Kor 12:27).

Gal 4:19—Dječice moja, koju ponovno u trudovima rađam dok se Krist ne oblikuje u vama.

Ef 3:16-17, 19b—Neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni…da budete ispunjeni do sve punine Božje.

Mt 16:18—I ja tebi kažem da si ti Petar, i na toj stijeni sagradit ću Svoju crkvu i vrata Podzemlja neće je nadvladati.

Ef 2:21-22—U Njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu. U Njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u duhu.

1 Kor 12:27—Vi ste dakle Tijelo Kristovo, a pojedinačno udovi.

1 KOR 12:12-13, 23-27

Molite se da sveti žive kršćanski život i život crkve u skladu s praktičnim točkama koje se tiču stapanja, stapanja svih pojedinih udova Tijela Kristovog, svih crkava u određenim okruzima, svih suradnika i svih starješina kroz zajedništvo, te da čine sve kroz križ (krst) i po Duhu kako bi posluživali Krista za Tijelo, s ciljem da u Gospodnjoj obnovi postoji stvarnost Kristovog Tijela (1 Kor 12:12-13, 23-27).

1 Kor 12:12-13—Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo - tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.

1 Kor 12:23-27—A udove koje smatramo nečasnijima, okružujemo većom čašću. I s nepristojnima se pristojnije postupa, a pristojni toga ne trebaju. Nego, Bog je tako sastavio tijelo da je posljednjem udu dao izobilniju čast da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedni za druge. I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi; ako li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi udovi. A vi ste Tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi.

OTK 8:1-8

Molite se za svete da prinose molitve kojima Krist, kao drugi Anđeo, može pridodati kād, tako da sa prijestolja Božjeg oganj pravednog suda bude bačen na Zemlju da se obračuna sa bezbožništvom i bezakonjem (Otk 8:1-8).

OTK 8:1-8—Kad Jaganjac otvori sedmi pečat, nasta muk na nebu oko pola sata. I vidjeh: sedmorici anđela što stoje pred Bogom dano je sedam trubalja. I drugi jedan Anđeo pristupi i sa zlatnom kadionicom stane na žrtvenik. I dano mu je mnogo kada da ga s molitvama svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem. I vinu se dim kadni s molitvama svetih iz ruke anđelove pred lice Božje. Anđeo uze kadionicu, napuni je vatrom sa žrtvenika i prosu na zemlju. I udariše gromovi, i glasovi, i munje, i potres. A sedam anđela sa sedam trubalja pripremiše se da zatrube. Prvi zatrubi. I nastadoše tuča i oganj, pomiješani s krvlju, i budu bačeni na zemlju. I trećina zemlje izgorje, i trećina stabala izgorje, i sva zelena trava izgorje. Drugi anđeo zatrubi. I nešto kao gora velika, ognjem zapaljena, bačeno bi u more. I trećina se mora pretvori u krv.

MT 6:19-34

Molite se da sveti ne budu tjeskobni za svoj ljudski život u sadašnjem trenutku, nego da prvo traže kraljevstvo Božje i Njegovu pravednost, te da služe samo Bogu, ne zgrćući sebi blaga ovdje na Zemlji (Mt 6:19-34).

Mt 6:19-21Ne zgrćite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. Zgrćite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu. Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.

Mt 6:24-25Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?

Mt 6:31, 33—Nemojte dakle zabrinuto govoriti: 'Što ćemo jesti?' ili: 'Što ćemo piti?' ili: 'U što ćemo se obući?...Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.

MT 6:1-6; KOL 3:3

Molite se za svete, kao narod kraljevstva, djeca nebeskog Oca, da imamo duhovni život koji se podudara sa misterioznom, sakrivenom naravi božanskog života, moleći se našem nebeskom Ocu u tajnosti, imajući određeno tajnovito iskustvo Oca, te primajući određeno tajnovito uslišanje od Njega (Mt 6:1-6; Kol 3:3).

Mt 6:1-6Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju - neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti! Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

Kol 3:3—Ta umrijeste, i vaš je život skriven sa Kristom u Bogu.

2 PT 1:5-11

Molite se da sveti rastu u životu do zrelosti, tako da im: «ulaženje u vječno kraljevstvo našeg Gospoda Isusa Krista bude bogato i izobilno snabdjeveno» (2 Pt 1:5-11; dosl.).

2 PT 1:5-11—Zbog toga svim marom prionite: vjerom osigurajte krepost, krepošću spoznaje, spoznanjem uzdržljivost, uzdržljivošću postojanost, postojanošću pobožnost, pobožnošću bratoljublje, bratoljubljem ljubav. Jer ako to imate i u tom napredujete, nećete biti besposleni i neplodni za spoznanje Isusa Krista. A tko toga nema, slijep je, kratkovidan; zaboravio je da je očišćen od svojih prijašnjih grijeha. Zato, braćo, to revnije uznastojte učvrstiti svoj poziv i izabranje: to čineći - ne, nećete posrnuti nikada! Tako će vam se bogato osigurati ulazak u vječno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista.

2 TIM 4:10; DJELA 2:40; FIL 2:15

Molite se za sve svete, posebno mlade i nove vjernike, da ne viole sadašnje doba (svijet), nego da budu spašeni od «ovog pokvarenog naraštaja» i «budu djeca Božj bez mane usred pokvarenog i izopačenog naraštaja, među kojima svijetle kao svjetlila u svijetu» (2 Tim 4:10; Dj 2:40; Fil 2:15).

2 Tim 4:10—Jer Dema me, zaljubljen u sadašnji svijet, napustio.

Djela 2:40—I mnogim je drugim riječima još svjedočio i hrabrio ih: Spasite se od naraštaja ovog opakog!

Fil 2:15—Da budete besprijekorni i čisti, djeca Božja neporočna posred poroda izopačena i lukava u kojem svijetlite kao svjetlila u svijetu.

MT 24:40-47; OTK 21:2; 19:7-9

Molite se da sveti bdiju i budu razboriti te da iskuse sve što je potrebno da budu «pripremljeni kao nevjesta nakićena za svog muža» I da bude pozvana na «svadbenu gozbu Jaganjčevu» (Mt 24:40-47; Otk 21:2; 19:7-9).

Mt 24:40-42—Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti. Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi.

Mt 24:45-47—Tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme? Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi! Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.

Otk 21:2—I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža.

Otk 19:7, 9—Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo jer dođe svadba Jaganjčeva, opremila se žena Njegova... I reče mi: Piši! Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjčevu!

1 TIM 1:3-4; GAL 2:20; FIL 1:21A; IVAN 21:15-17; 1 KOR 12:24; KOL 3:10-11

Molite se za Gospodnju obnovu da iskusi novo oživljenje, oživljenje koje se nikad nije dogodilo u povijesti (istoriji), koje će biti ishod naše uspješne prakse vrhunca otkrivenjā Božje ekonomije, uključujući življenje Bogočovjeka, univerzalno napasanje i stapanje, za stvarnost Kristovog Tijela i jednog novog čovjeka (1 Tim 1:3-4; Gal 2:20; Fil 1:21a; Iv 21:15-17; 1 Kor 12:24; Kol 3:10-11).

1 Tim 1:3-4—Kao što sam te zamolio kad sam odlazio u Makedoniju, ostani u Efezu da zapovijediš nekima neka ne naučavaju drugih nauka i neka se ne zanose beskrajnim bajkama i rodoslovljima, koja više pogoduju rasprama negoli rasporedbi (ekonomiji) Božjoj po vjeri.

Gal 2:20—Razapet sam sa Kristom, živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sinu Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.

Fil 1:21a-Jer meni je živjeti Krist.

Iv 21:15-17—Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Odgovori mu: Da, Gospodine, ti znaš da te volim. Kaže mu: Pasi jaganjce moje! Upita ga po drugi put: Šimune Ivanov, ljubiš li me? Odgovori mu: Da, Gospodine, ti znaš da te volim! Kaže mu: Pasi ovce moje! Upita ga treći put: Šimune Ivanov, voliš li me? Ražalosti se Petar što ga upita treći put: Voliš li me? pa mu odgovori: Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim. Kaže mu Isus: Pasi ovce moje!

1 Kor 12:24—A pristojni toga ne trebaju. Nego, Bog je tako sastavio Tijelo da je posljednjem udu dao izobilniju čast.

Kol 3:10-11—I obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja! Tu više nema: Grk - Židov, obrezanje - neobrezanje, barbar - skit, rob - slobodnjak, nego sve i u svima - Krist.

Ustrajte u molitvi.