MAG-AMPO SA INGON NIINI

MARSO 31, 2020

Daghang butang ang nagkinahanglan sa pag-ampo sa iglesia. Ang mga ampoonong gilista dinhi gitanyag isip tabang aron masentro ug mapadato ang pag-ampo sa mga balaan ug sa kaiglesiahan. Dili tuyo niini ang paglimiti o nga naglakip na ba kini sa tanan, ug wala sab magpasabot nga sundon gyod kini. Sa kaulahian, ang Espiritu maoy mangamuyo alang nato, sa sulod nato, ug pinaagi nato sumala sa Dios ug sa Iyang kabubut-on. Ang kaakohan sa tigpangamuyo kana mang ma-usa ka espiritu sa Ginoo ug ma-usa ka hunahuna ni Cristo sa paghabwa sa luwan sa sulod pinaagi sa mga pulong nga dinasig sa Espiritu. Sa kahayag sa kasamtangang sakit nga nikuyanap sa tibuok kalibotan, magmalahutayon ta sa pag-ampo nga dunay kusganong espiritu sa mosunod nga 21 ka adlaw:

ADLAW 1: PAG-AMPO NGA SUMALA SA MATEO 6

MAT. 6:9–10; BUG. 11:15

Nga mabalaan ang ngalan sa Amahan (Mat. 6:9b), moabot ang Iyang gingharian (Mat. 6:10a; Bug. 11:15); ug matuman ang Iyang kabubut-on dinhi sa yuta (Mat. 6:10b).

ADLAW 2: PAG-AMPO NGA ALANG SA BAG-ONG TAWO UG SA PANGASAW-ONON

EFE. 1:9–10, 23; 4:13, 16; 5:27; BUG. 19:7

Nga matuman ang gikahimut-an sa Dios, mahuman ang Iyang tuyo, ug matuman ang Iyang pamatigayon (Efe. 1:9-10) aron mabatonan Niya ang iglesia nga natukod na nga Lawas ni Cristo ug hingkod na nga bag-ong tawo nga magpadayag Niya (v. 23; 4:13, 16), ug naandam na nga pangasaw-onon ni Cristo nga motagbaw Niya diha sa gugma (5:27; Bug. 19:7).

ADLAW 3: PAG-AMPO NGA ALANG SA KALIHOKAN SA KALIBOTAN

DAN. 4:17; BUG. 1:5; PROV. 21:1; DAN. 2:21

Nga magbuot ang Dios diha ni Cristo sa tanang hitabo ug kalihokan sa kalibotan (Dan. 4:17; Bug. 1:5), magliso sa kasingkasing sa mga hari aron mobuhat sa Iyang kabubut-on (Prov. 21:1), ug magpabangon ug magtangtang sa mga lider segun sa nakita Niya nga angayan (Dan. 2:21).

ADLAW 4: PAG-AMPO NGA ALANG SA MGA NAA SA PAGBULOT-AN

1 TIM. 2:2

Nga makabaton og kaalam ang mga naa sa pagbulot-an sa pagbuhat sa ilang mga kaakohan ug matarong nga magdumala sumala sa Dios aron makapadayon ang iglesia nga malinawon ug walay kasamok (1 Tim. 2:2).

Buh. 17:26-27; Fil. 1:21a; Rom. 12:2; Efe. 4:16; Bug. 19:7

Iampo ang kinasang-ang lihok sa Dios sa tibuok yuta nga makabaton og katawhan nga nakaila sa kahibulongan kaayo, malangkobon-sa-tanan nga Cristo nga nagsinati Niya ingon nga kinabuhi nila ug nagkinabuhi Kaniya, ug natransproma ug natukod nga Lawas Niya ug sa kataposan maandam ang Iyang pangasaw-non alang sa pagbalik Niya (Buh. 17:26-27; Fil. 1:21a; Rom. 12:2; Efe. 4:16; Bug. 19:7).

ADLAW 6: PAG-AMPO NGA ALANG SA EBANGHELYO

Bug. 6:1-2; Rom. 2:4; Buh. 26:20; Mar. 1:15; 1 Tim. 2:4a

Nga modagan ang puting kabayo sa ebanghelyo ug giyahan sa mainantoson nga Dios ang mga tawo nga maghinulsol, mobalik Niya ug motuo sa ebanghelyo segun sa tinguha Niya nga maluwas ang tanang tawo (Bug. 6:1-2; Rom. 2:4; Buh. 26:20; Mar. 1:15; 1 Tim. 2:4a).

ADLAW 7: PAG-AMPO NGA ALANG SA MGA GILUTOS, GIDAUGDAOG, UG NAG-ANTOS

1 Ped. 4:12-14; 5:9-10

Nga lipayon, hingpiton, ug lig-onon sa Dios sa tanang grasya ang mga igsoon sa tibuok yuta, ilabi na ang mga gilutos, gidaugdaog, ug nag-antos sa kawalad-on ug mga pagsulay (1 Ped. 4:12-14; 5:9-10).

Magmalahutayon sa pag-ampo.

ADLAW 8: PAG-AMPO NGA ALANG SA MGA WALA NAY TIGOMTIGOM, NASAAG, UG NA-BACKSLIDE

Efe. 5:14; Sant. 5:19; Gal. 6:1

Nga madasig ang mga magtutuong wala nay tigomtigom, mapahiuli ang mga Cristohanong nasaag, ug mapabalik ngadto sa Ginoo ug sa pakig-ambitay sa iglesia ang mga balaang nanga-backslide (Efe. 5:14; Sant. 5:19; Gal. 6:1).

ADLAW 9: PAG-AMPO NGA ALANG SA NAGKATIBULAAG NGA MGA MAGTUTUO

Buh. 9:2, Buh. 26:19; Esd. 1:5; Ezeq. 36:24

Nga makakita sa langitnong panan-awon sa walay kataposang tuyo sa Dios ang nagkatibulaag nga mga magtutuo, madasig diha sa ilang espiritu aron magtinguha sa mas lalom nga mga butang ni Cristo ug sa pagtukod sa Dios, ug molakaw sa dalan sa pamatigayon sa Dios sa Bag-ong Tugon (Buh. 9:2, Buh. 26:19; Esd. 1:5; Ezeq. 36:24).

ADLAW 10: PAG-AMPO NGA ALANG SA PAGKAHIUSA

Rom. 15:6; Col. 3:10-11

Nga madaogong magkahiusa ang tanang kaiglesiahan, nga usa ray baba nga maghimaya sa atong Dios ug sa Iyang Cristo aron mapalugwa ang realidad sa usang bag-ong tawo (Rom. 15:6; Col. 3:10-11).

ADLAW 11: PAG-AMPO NGA ALANG SA KAIGLESIAHAN

Buh. 16:5; Efe. 1:19; Col. 1:11; Bug. 1:9

Nga lig-onon, ampingan, ug pauswagon sa Ginoo ang mga iglesia sa tanang nasod sa Iyang pahiuli nga panghimatuod ni Jesus (Buh. 16:5; Efe. 1:19; Col. 1:11; Bug. 1:9).

ADLAW 12: PAG-AMPO NGA ALANG SA MGA MASIGKA-MAGBUBUHAT UG NANGUNANG MGA IGSOON

Buh. 20:28; 1 Ped. 5:2; Heb. 13:17

Nga sangkapan sa Ginoo ang mga masigka-magbubuhat ug nangunang mga igsoon ug hatagan silag kaalam nga manguna ug mangatiman sa Iyang katawhan sa pagpadayon ning mga adlawa (Buh. 20:28; 1 Ped. 5:2; Heb. 13:17).

ADLAW 13: PAG-AMPO NGA ARON MABALAAN ANG MGA BALAAN

1 Tes. 5:22-23; Rom. 12:2, 4-5

Nga mapreserba ug mabalaan ang mga balaan diha sa ilang pagkatawo nga dunay tulo ka bahin, maginahin ngadto sa Dios gikan sa kasagaran ug masal-anong mga butang (1 Tes. 5:22-23), ug dili magpahiuyon ning panahona kondili magpatransporma hinuon aron masuta nila ang kabubut-on sa Dios sa pagkinabuhi nila sa kinabuhi sa Lawas (Rom. 12:2, 4-5).

ADLAW 14: PAG-AMPO NGA MAPANAG-IYA SI CRISTO NGA MALANGKOBON-SA-TANAN NGA CRISTO

Col. 1:12; Efe. 3:8, 17-18

Nga hingpit nga mapanag-iya sa mga balaan ang pahat nila sa malangkobon-sa-tanan, masangkaron-sa-tanan nga Cristo sa pagkalinig-onan nila sa gahom pinaagi sa Espiritu nganha sa ilang tawo sa sulod aron makabalay si Cristo sa ilang kasingkasing (Col. 1:12; Efe. 3:8, 17-18).

Magmalahutayon sa pag-ampo.

ADLAW 15: PAG-AMPO NGA ALANG SA PAGTUKOD SA LAWAS

Col. 2:6-7; Rom. 8:4; Efe. 4:15-16

Nga maggawi ang mga balaan diha ni Cristo pinaagi sa espiritu sa inadlawng kinabuhi nila, motubo ngadto ni Cristo sa tanang butang, ug matagik ug matukod pag-usa ingon nga Lawas ni Cristo (Col. 2:6-7; Rom. 8:4; Efe. 4:15-16).

ADLAW 16: PAG-AMPO NGA ALANG SA PAAGING GITUDLO-SA-DIOS

Buh. 2:46-47; 1 Ped. 4:10; 1 Cor. 14:26; Efe. 4:12, 16

Nga gamiton sa mga balaan ang kasamtangang mga sirkumstansya sa pag-ugmad og labi pa kalagsik, labi pa kamadaogon, labi pa kamabungahon, ug labi pa kauyon sa paaging gitudlo-sa-Dios nga iglesiahanong kinabuhi pinaagi sa pagpalugwa sa organicong kagamitan sa matag usa ka balaan (Buh. 2:46-47; 1 Ped. 4:10; 1 Cor. 14:26; Efe. 4:12, 16).

ADLAW 17: PAG-AMPO NGA MAHIMONG NANGABUDLAY NGA MGA SACERDOTE ANG MGA BALAAN

Rom. 15:16; 2 Tim. 4:2; Buh. 10:24

Nga malagsik ang tanang balaan isip nangabudlayng mga sacerdote sa ebanghelyo, nga nagsangyaw sa Pulong sa panahon ug sa dili panahon ngadto sa ilang mga paryente, mga higala, mga kauban sa trabaho, ug sa mga tawong matagboan nila, aron mabatonan sila ug ihalad isip binalaang halad ngadto sa Dios (Rom. 15:16; 2 Tim. 4:2; Buh. 10:24).

ADLAW 18: PAG-AMPO NGA LIG-ONG MAGPADAYON

Buh. 2:42; Mat. 6:6; 18:19-20; Col. 4:2; 1 Tes. 5:17

Nga lig-ong magpadayon sa pag-ampo ang mga balaan ug maugmad ang ilang kinabuhi sa pag-ampo sa tinagsa ba, sa gagmayng grupo, ug sa mga tigom sa iglesia hangtod walay undang na ang pag-ampo (Buh. 2:42; Mat. 6:6; 18:19-20; Col. 4:2; 1 Tes. 5:17).

ADLAW 19: PAG-AMPO ALANG SA MGA MANANAOG

Bug. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5

Nga mosanong ang mga balaan sa pagtawag sa Ginoo ug maumol nga mga mananaog aron mahimong iya-sa-panahong instrumento sa Ginoo nga mousab sa panahon (Bug. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5).

ADLAW 20: PAG-AMPO ARON MAGAPOS ANG KAAWAY

Mar. 3:27; 1 Juan 3:8; Bug. 12:10-11; Luc. 18:7

Nga magapos ang kaaway nga si Satanas, malaglag ang mga buhat sa yawa, matambog ang magsusumbong sa mga igsoon, ug ipanimalos ang mga balaan sa ilang kabatok (Mar. 3:27; 1 Juan 3:8; Bug. 12:10-11; Luc. 18:7).

ADLAW 30: PAG-AMPO ARON MOBALIK NA ANG GINOO

Fil. 3:20; 2 Tim. 4:8; Tito 2:13; Bug. 22:20

Nga magdali na sa pagbalik si Ginoong Jesus (Fil. 3:20; 2 Tim. 4:8; Tito 2:13; Bug. 22:20).

Gal. 4:19; Efe. 3:14-21; Mat. 16:18; Efe. 2:21-22; 1 Cor. 12:27

Iampo nga mobukas ang tanang balaan sa tibuok nilang pagkatawo sa Ginoo aron makabuhat Siya sa sentrong buhat sa Dios—matukod sa Dios ang Iyang Kaugalingon diha ni Cristo nganhi nato ug matukod ta ngadto Niya aron matukod ang iglesia nga Lawas ni Cristo (Gal. 4:19; Efe. 3:14-21; Mat. 16:18; Efe. 2:21-22; 1 Cor. 12:27)

Gal. 4:19—Mga anak ko, alang ninyo gibati nako pag-usab ang kasakit sa pagpanganak hangtod mahulma si Cristo sa sulod ninyo.

Efe. 3:16-17, 19b—Aron sumala sa kadato sa Iyang himaya, lig-onon unta mo Niya sa gahom pinaagi sa Iyang Espiritu nganha sa tawo sa sulod, aron makabalay si Cristo sa inyong kasingkasing pinaagi sa pagtuo…aron mapuno mo ug mahimong tanang kahupnganan sa Dios.

Mat. 16:18—Ug sultian sab ka Nako nga ikaw si Pedro, ug ibabaw ning dakong bato tukoron Ko ang Akong iglesia, ug dili makadaog niini ang mga ganghaan sa Hades.

Efe. 2:21-22—Diha Niya ang tibuok balay, nga gipahaom pag-usa, nagtubo nga templong balaan diha sa Ginoo; diha Niya gitukod sab mo pag-usa aron mahimong puluy-anan sa Dios diha sa espiritu.

1 Cor. 12:27—Karon Lawas mo ni Cristo, ug ang tagsatagsa mga bahin niini.

1 Cor. 12:12-13, 23-27

Iampo nga magkinabuhi ang mga balaan sa Cristohanong kinabuhi ug iglesiahanong kinabuhi segun sa praktikal nga mga punto kalabot sa panagsakot, nga masakot ang tanang tagsatagsa ka bahin sa Lawas ni Cristo, tanang iglesia sa mga distrito, tanang masigka-magbubuhat, ug tanang anciano tungod sa panag-ambitay ug sa pagbuhat sa tanang butang pinaagi sa krus ug sa Espiritu aron ipangalagad si Cristo alang sa Lawas, sa tumong nga mahimo tang realidad sa Lawas ni Cristo diha sa pahiuli sa Ginoo (1 Cor. 12:12-13, 23-27).

1 Cor. 12:12-13—Kay maingon nga usa ra ang lawas ug daghag bahin, apan ang tanang bahin sa lawas, bisan daghan, usa ra ka lawas, ingon man sab ang Cristo. Kay gibautismohan sab tang tanan sa usa ka Espiritu ngadto sa usa ka Lawas, mga Judio ba o mga Gresyanhon, mga ulipon ba o mga gawasnon, ug gipainom tanan sa usa ka Espiritu.

1 Cor. 12:23-27—Ug ang mga bahin sa lawas nga giisip nato nga dili kaayo dungganon, kini maoy sul-oban natog labaw pa nga kadungganan; ug ang mga bahin nato nga dili kaayo matahom maoy labi natong patahomon, apan wala na manginahanglan ang matahom na natong mga bahin. Apan gisakot pag-usa sa Dios ang lawas, labi gyong gihatagag kadungganan ang bahin nga nakulangan, aron walay pagbahinbahin diha sa lawas, apan duna hinuoy samang pagtagad sa usag usa ang mga bahin. Ug kon mag-antos ang usa ka bahin, mag-antos ang tanang bahin uban niini; o kon mahimaya ang usa ka bahin, magkalipay ang tanang bahin uban niini. Karon Lawas mo ni Cristo, ug ang tagsatagsa mga bahin niini.

Bug. 8:1-8

Iampo nga maghalad ang mga balaan og mga pag-ampo nga kadugangan ni Cristo nga laing Manulonda og incienso aron gikan sa trono sa Dios ikaitsa ang kalayo sa matarong nga paghukom nganhi sa yuta nga mobatok sa pagkawalay-Dios ug pagkamalapason (Bug. 8:1-8).

Bug. 8:1-8—Ug sa pag-abli Niya sa ikapitong timbre, dihay kahilom sa langit sa mga tunga sa takna. Ug nakita nako ang pito ka manulonda nga nagtindog atubangan sa Dios, ug gihatagan silag pito ka trumpeta. Ug niabot ang laing Manulonda ug nitindog sa may halaran, nga dunay bulawang insensaryo, ug gihatagan Siyag daghang incienso nga ihalad uban sa mga pag-ampo sa tanang balaan ibabaw sa bulawang halaran nga naa atubangan sa trono. Ug nisulbong ang aso sa incienso uban sa mga pag-ampo sa mga balaan gikan sa kamot sa Manulonda atubangan sa Dios. Ug gikuha sa Manulonda ang insensaryo ug gipuno kini sa kalayo sa halaran ug gilabay kini sa yuta; ug dihay mga dalugdog ug mga tingog ug mga kilat ug linog. Ug nangandam sa ilang kaugalingon ang pito ka manulonda nga dunay pito ka trumpeta aron motrumpeta. Ug nitrumpeta ang nag-una, ug dihay ulan-nga-yelo ug kalayo nga sinagolag dugo, ug gilabay kini sa yuta; ug nasunog ang ikatulong bahin sa yuta, ug nasunog ang ikatulong bahin sa mga kahoy, ug nasunog ang tanang lunhawng balili. Ug nitrumpeta ang ikaduhang manulonda, ug gilabay ngadto sa dagat ang daw dakong bukid nga nagdilaab sa kalayo; ug nahimong dugo ang ikatulong bahin sa dagat.

Mat. 6:19-34

Iampo nga dili mabalaka ang mga balaan bahin sa tawhanong kinabuhi karong panahona kondili magtinguha una sa gingharian sa Dios ug sa Iyang pagkamatarong ug moalagad ra sa Dios, nga dili magtipig alang sa ilang kaugalingon og mga bahandi dinhi sa yuta (Mat. 6:19-34).

Mat. 6:19-21—Ayaw pagtipig alang sa inyong kaugalingon og mga bahandi sa yuta, nga naay tangkob ug taya nga mout-ot ug naay mga kawatan nga mokubkob ug mangawat. Pagtipig hinuon alang sa inyong kaugalingon og mga bahandi sa langit, nga walay tangkob o taya nga mout-ot ug walay mga kawatan nga mokubkob o mangawat. Kay hain ngani ang imong bahandi, tua sab didto ang imong kasingkasing.

Mat. 6:24-25—Walay makaalagad og duha ka agalon, kay iya bang dumtan ang usa ug higugmaon ang usa, o tahoron ba ang usa ug tamayon ang usa. Dili mo makaalagad sa Dios ug sa mammon. Tungod niini, moingon Ko ninyo, Ayawg kabalaka sa inyong kinabuhi, unsay inyong kan-on o unsay inyong imnon; o sa inyo bang lawas, unsay inyong isul-ob. Dili ba labaw man ang kinabuhi kaysa kalan-on, ug ang lawas kaysa bisti?

Mat. 6:31, 33—Busa ayawg kabalaka, nga moingon, Unsa may atong kan-on? o, Unsa may atong imnon? o, Unsa may atong ibisti?...Apan tinguhaa una ang Iyang gingharian ug ang Iyang pagkamatarong, ug idugang ra kaninyo kining tanang butanga.

Mat. 6:1-6; Col. 3:3

Iampo nga ang mga balaan, nga katawhan sa gingharian, mga anak sa langitnong Amahan, maanaay espirituhanong kinabuhi nga motakdo sa misteryoso, natagong kinaiya sa diosnong kinabuhi, mag-ampo sa ilang langitnong Amahan sa tago, makasinatig mga sekretong pagpahimulos sa Amahan, ug makadawat og mga sekretong tubag Niya (Mat. 6:1-6; Col. 3:3).

Mat. 6:1-6—Apan bantayi nga dili ninyo buhaton ang inyong pagkamatarong atubangan sa mga tawo aron ilang tan-awon; kay kon mao man kana, wala moy ganti gikan sa inyong Amahan nga naa sa mga langit. Busa kon manglimos ka, ayaw pagpatingog og trumpeta sa imong atubangan ingon sa gibuhat sa mga maot diha sa mga sinagoga ug sa kadalanan, aron pasidunggan sila sa mga tawo. Sa pagkatinuod moingon Ko ninyo, Hingpit na silang nakadawat sa ilang balos. Apan ikaw, kon manglimos ka, ayaw pahibaloa ang imong walang kamot sa gibuhat sa imong tuong kamot, aron matago ang imong limos; ug mobalos nimo ang imong Amahan nga nakakita sa tago. Ug sa mag-ampo mo, dili mo magpakasama sa mga maot, kay nahigugma silang moampo nga magtindog diha sa mga sinagoga ug sa mga eskina sa kadalanan, aron makita sila sa mga tawo. Sa pagkatinuod moingon Ko ninyo, Hingpit na silang nakadawat sa ilang balos. Apan ikaw, kon mag-ampo ka, sulod sa imong kaugalingong lawak, ug sirhi ang imong pultahan ug pag-ampo sa imong Amahan nga naa sa tago; ug mobalos nimo ang imong Amahan nga nakakita sa tago.

Col. 3:3—Kay namatay na mo, ug natago ang inyong kinabuhi uban ni Cristo diha sa Dios.

2 Ped. 1:5:11

Iampo nga motubo sa kinabuhi ang mga balaan hangtod mahamtong aron “sa ingon niini dato ug madagayaon gyong isangkap [kanila] ang pagsulod sa walay kataposang gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesucristo” (2 Ped. 5-11).

2 Ped. 1:5:11—Ug tungod sab gyod ning hinungdan, idugang ang tumang kakugi, madagayaon gyong isangkap sa inyong pagtuo ang maayong gawi; ug sa maayong gawi, ang kahibalo; ug sa kahibalo, ang pagpugong sa kaugalingon; ug sa pagpugong sa kaugalingon, ang pagkamalahutayon; ug sa pagkamalahutayon, ang pagkadiosnon; ug sa pagkadiosnon, ang gugmang inigsoon; ug sa gugmang inigsoon, ang gugma. Kay kon naa ninyo kining mga butanga, ug nagmadagayaon, dili kini maghimo ninyong tapolan o dili ba mabungahon ngadto sa hingpit nga pagkaila sa atong Ginoong Jesucristo. Kay buta siya nga walay ingon niining mga butanga, mubog tinan-awan, kay nakalimot nga nahinloan na ang mga sala niya kaniadto. Busa, mga igsoon, labi pa gyod mong magkugi sa pagpalig-on sa pagtawag ug pagpili kaninyo, kay sa pagbuhat ninyo ning mga butanga dili gyod mo mangapandol. Kay sa ingon niini dato ug madagayaon gyong isangkap kaninyo ang pagsulod sa walay kataposang gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesucristo.

2 Tim. 4:10; Buh. 2:40; Fil. 2:15

Iampo nga dili mahigugma sa panahon karon ang tanang balaan, ilabi na gyod ang mga batan-on ug mga bag-o, kondili maluwas hinuon gikan “ning hiwi nga kaliwatan” ug “mahimong mga anak sa Dios nga walay apan diha sa kaliwatang hiwi ug masupilon, nga nagsidlak diha nila ingog mga maghahayag diha sa kalibotan” (2 Tim. 4:10; Buh. 2:40; Fil. 2:15).

2 Tim. 4:10—Kay gibiyaan ko ni Demas, tungod sa paghigugma sa panahon karon.

Buh. 2:40—Ug sa daghang uban pang pulong bug-at gyod siyang nanghimatuod ug nagmaymay nila, nga niingon, Magpaluwas mo gikan ning hiwi nga kaliwatan.

Fil. 2:15—Aron mahimo mong walay ikasaway ug matinud-anon, mga anak sa Dios nga walay apan diha sa kaliwatang hiwi ug masupilon, nga nagsidlak diha nila ingog mga maghahayag diha sa kalibotan.

Mat. 24:40-47; Bug. 21:2; 19:7-9

Iampo nga magtukaw ug magmabuot ang mga balaan ug makasinati sa tanang gikinahanglan aron “maandam ingon sa pangasaw-onon nga gipatahom alang sa iyang bana” ug “gidapit sa panihapon sa kasal sa Cordero” (Mat. 24:40-47; Bug. 21:2; 19:7-9).

Mat. 24:40-42—Niadtong panahona duha ka lalaki ang naa sa umahan; kuhaon ang usa ug biyaan ang usa. Duha ka babaye ang maggaling sa galingan; kuhaon ang usa ug biyaan ang usa. Busa pagtukaw, kay wala mo mahibalo unsang adlawa moabot ang inyong Ginoo.

Mat. 24:45-47—Nan, kinsa man diay ang matinumanon ug mabuot nga ulipon, nga gitugyanan sa agalon sa iyang panimalay nga mohatag nilag kalan-on sa gitudlo nga panahon? Bulahan kadtong ulipona nga makit-an sa iyang agalon nga nagbuhat sa ingon sa iyang pag-abot. Sa pagkatinuod moingon Ko ninyo nga padumalahon niya siya sa tanan niyang katigayonan.

Bug. 21:2—Ug nakita nako ang balaang syudad, ang Bag-ong Jerusalem, nga nanaog sa langit gikan sa Dios, naandam ingon sa pangasaw-onon nga gipatahom alang sa iyang bana.

Bug. 19:7, 9—Magkalipay ug maghugyaw ta, ug himayaon nato Siya, kay niabot na ang kasal sa Cordero, ug nakaandam na sa iyang kaugalingon ang Iyang asawa…Ug niingon siya nako, Isulat, Bulahan ang mga gidapit sa panihapon sa kasal sa Cordero.

1 Tim. 1:3-4; Gal. 2:20; Fil. 1:21a; Juan 21:15-17; 1 Cor. 12:24; Col. 3:10-11

Iampo nga makasinati ang pahiuli sa Ginoo og bag-ong pagkadasig pag-usab, sa pagkadasig pag-usab nga wala pa sukad mahitabo sa kasaysayan, nga lugwa sa malamposong pagbatasan nato sa habog nga mga pinadayag sa pamatigayon sa Dios, lakip na sa Dios-tawong pagkinabuhi, malukopong pagpangatiman, ug panagsakot aron matinuod ang Lawas ni Cristo ug ang usang bag-ong tawo (1 Tim. 1:3-4; Gal. 2:20; Fil. 1:21a; Juan 21:15-17; 1 Cor. 12:24; Col. 3:10-11).

1 Tim. 1:3-4—Ingon sa pagtambag nako nimo, sa nagpadulong ko sa Macedonia, nga magpabilin ka sa Efeso aron magpahimangno niadtong mga tawhana nga dili manudlog laing mga butang o mamati ba sa mga sulusugilanon ug sa dili matapos nga mga talaan sa mga ginikanan, nga nagmugna hinuog mga paglalisay imbis sa pamatigayon sa Dios, nga naa sa pagtuo.

Gal. 2:20—Gilansang na ko sa krus uban ni Cristo; ug dili na ako ang nabuhi, kondili si Cristo ang nabuhi sa sulod nako; ug ang kinabuhing gikinabuhi nako karon sa unod, gikinabuhi nako sa pagtuo, sa pagtuo sa Anak sa Dios, nga nahigugma nako ug nitugyan sa Iyang Kaugalingon alang nako.

Fil. 1:21a—Kay alang nako, ang pagkabuhi mao si Cristo.

Juan 21:15-17—Unya sa nakapamahaw na sila, niingon si Jesus ni Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, nahigugma ka ba Nako labaw niini? Niingon siya Niya, Oo, Ginoo, nasayod Ka nga nahigugma ko Nimo. Niingon Siya niya, Pakan-a ang Akong mga nating karnero. Niingon na sab Siya niya sa ikaduhang higayon, Simon, anak ni Juan, nahigugma ka ba Nako? Niingon siya Niya, Oo, Ginoo, nasayod Ka nga nahigugma ko Nimo. Niingon Siya niya, Atimana ang Akong mga karnero. Niingon Siya niya sa ikatulong higayon, Simon, anak ni Juan, nahigugma ka ba Nako? Naguol si Pedro nga nisulti Siya niya sa ikatulong higayon, Nahigugma ka ba Nako? Ug niingon siya Niya, Ginoo, nasayod Ka sa tanang butang; nasayod Ka nga nahigugma ko Nimo. Niingon si Jesus niya, Pakan-a ang Akong mga karnero.

1 Cor. 12:24—Apan wala na manginahanglan ang matahom na natong mga bahin. Apan gisakot pag-usa sa Dios ang lawas, labi gyong gihatagag kadungganan ang bahin nga nakulangan.

Col. 3:10-11—Ug gisul-ob na ang bag-ong tawo, nga gibag-o ngadto sa hingpit nga pagkaila uyon sa dagway Niya nga naglalang niya, nga niini dili na mahitabo nga dunay Gresyanhon ug Judio, sinirkunsisyonan ug dili sinirkunsisyonan, luog, Sityanhon, ulipon, tawong gawasnon, kondili si Cristo ang tanan ug naa sa tanan.

Magmalahutayon sa pag-ampo.