غلاطیان 4: 19؛ افسسیان 3: 14-21؛ متی 16: 18؛ افسسیان 2: 21-22؛ اول قرنتیان 12: 27

دعا کنید برای آنکه همۀ مقدسین تمام وجود خود را به خداوند باز کنند تا او بتواند کار مرکزیِ خدا را به اجرا گذارد – خدا در مسیح، برای بناسازی کلیسا به عنوان بدن مسیح، خودش را درون ما بنا سازد و ما را درون خودش بنا سازد (غلاطیان 4: 19؛ افسسیان 3: 14-21؛ متی 16: 18؛ افسسیان 2: 21-22؛ اول قرنتیان 12: 27).

غلاطیان 4: 19– ای فرزندان من که برای شما باز درد زه [زایمان] دارم تا صورت مسیح در شما بسته شود [شکل گیرد].

افسسیان 3: 16-17، 19ب– که به حسب دولت جلال خود به شماعطا کند که در انسان باطنی خود از روح او قوت گیرید، تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود... تا پر شوید تا تمامیِ پُری خدا.

متی 16: 18– و من نیز تو را می گویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت.

افسسیان 2: 21-22– که در وی تمامی عمارت با هم مرتب شده، به هیکل [معبد] مقدس در خداوند نمو می کند. و در وی شما نیز با هم بنا کرده می شوید تا در روح، مسکن خدا شوید.

اول قرنتیان 12: 27– اما شما بدن مسیح هستید و فرد اعضای آن می باشید.

 

خدمتگزاری: دعا کردن با مسیح شفیع

در خروج ۱٧: ۱٢ به ما گفته شده که هارون و حور سنگی برداشته و آن را زیر موسی نهادند، و او بر سنگ نشست. این حاکی است از اینکه زندگی دعایی ما باید یک بنیاد محکم داشته باشد...معتقدم سنگی که به جهت یک بنیاد محکم بکار برده شد، به درک ما اشاره دارد که ما در خودمان قادر نیستیم متحمل یک زندگی دعایی شویم. این تشخیصِ این حقیقت است که ما به پشتیبانی نیاز داریم. ما در زندگی طبیعی خود، مانند موسی، قادر نیستیم در دعا ثابت قدم باشیم. ما به سادگی نمی توانیم در طول روز به دعایمان ادامه دهیم. پس باید به ضعف خود پی ببریم. این پی بردن به ما همان پایه قوی را می دهد که برای زندگی دعایی به آن نیاز داریم.

هرگاه دعا می کنید، به خداوند بگویید: «خداوندا، من قادر نیستم به دعا ادامه دهم. من برای دعایم به یک بنیاد محکم نیاز دارم، و من تو را به عنوان آن بنیاد برمی گیرم.»(Life-study of Exodus, pp. 547-548)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

اول قرنتیان 12: 12-13، 23-27

دعا کنید برای آنکه مقدسین زندگی مسیحی و کلیسایی را بر طبق نکات عملی درباره آمیخته شدن جهت یکپارچگی، زیست کنند، با آمیختنِ همه اعضای منفردِ بدن مسیح، همه کلیساها در مناطق بخصوص، همه همکاران، و همه ارشدان توسط مشارکت و توسط انجام همه کار از طریق صلیب و با روح قدوس، تا مسیح را برای بدنْ خدمتگزاری کنند، با این هدف که در بازیابی خداوند، ما همان واقعیتِ بدن مسیح شویم (اول قرنتیان 12: 12-13، 23-27).

اول قرنتیان 12: 12-13–زیرا چنانکه بدن یک است و اعضای متعدد دارد و تمامی اعضای بدن اگرچه بسیار است یک تن می باشد، همچنین مسیح نیز می باشد. زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم.

اول قرنتیان 12: 23-27–و آنها را که پست تر اجزای بدن می پندارم، عزیزتر می داریم و اجزای قبیح ما جمال افضل دارد. لکن اعضای جمیله ما را احتیاجی نیست، بلکه خدا بدن را مرتب ساخت بقسمی که ناقص را بیشتر حرمت داد، تا که جدایی در بدن نیفتد، بلکه اعضا به برابری در فکر یکدیگر باشند. و اگر یک عضو دردمند گردد، سایر اعضا با آن همدرد باشند و اگر عضوی عزت یابد، باقی اعضا با او به خوشی آیند. اما شما بدن مسیح هستید و فرد اعضای آن می باشید.

 

خدمتگزاری: توجه کردن به دعاهای جمعی

ما باید به دعاهای جمعی توجه کنیم، یعنی به دعای کلیسا. وقتی از دعای کلیسا می گوییم، منظورمان این نیست که دعاهای شخصی مهم نیستند؛ ما در مورد نیاز برای دعاهای شخصی بی ملاحظه نیستیم. ولی یک قانون در پادشاهی خدا هست: انجام بعضی کارها برای یک فرد به تنهایی غیرممکن است؛ آن کارها مستلزم کوشش گروهی و حمایت متقابل است. متقابل بودن به ویژه در مورد دعا لازم است. کسانی که پیگیر خداوند هستند همیشه نیاز برای دعا کردن با دیگران را درک می کنند. گاهی برای یک شخص این کافی نیست که به تنهایی دعا کند. مخصوصا برای اموری به عظمت پادشاهی خدا، تنها دعایی که کار می کند همان است که همه کلیسا در آن دعا شرکت کنند. خداوند گفت: «مکتوب است که خانه من خانه دعا نامیده می شود.» (متی ۱۳:۲۱). ما می توانیم این عبارت را ادامه دهیم: «که آن خانه ما هستیم.» (عبرانیان ۶:۳).(The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, p. 462)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

مکاشفه 8: 1-8

دعا کنید برای آنکه مقدسین دعاهایی اهدا کنند که مسیح به عنوان آن فرشته ای دیگر، بتواند به دعاها بخور بیفزاید تا آتشِ داوریِ عادلانه خدا بتواند از تخت خدا، برای رسیدگی به خدانشناسی و بی قانونی، بر روی زمین افکنده شود (مکاشفه 8: 1-8).

مکاشفه 8: 1-8– و چون مهر هفتم را گشود، خاموشی قریب به نیم ساعت در آسمان واقع شد. و دیدم هفت فرشته را که در حضور خدا ایستاده اند که به ایشان هفت کرنا داده شد. و فرشته ای دیگر آمده، نزد مذبح بایستاد با مجمری طلا و بخور بسیار بدو داده شد تا آن را به دعاهای جمیع مقدسین، بر مذبح طلا که پیش تخت است بدهد، و دود بخور، از دست فرشته با دعاهای مقدسین در حضور خدا بالا رفت. پس آن فرشته مجمر را گرفته، از آتش مذبح آن را پر کرد و به سوی زمین انداخت و صداها و رعدها و برقها و زلزله حادث گردید. و هفت فرشته ای که هفت کرنا را داشتند خود را مستعد نواختن نمودند و چون اولی بنواخت تگرگ و آتش با خون آمیخته شده، واقع گردید و به سوی زمین ریخته شد و ثلث درختان سوخته و هر گیاه سبز سوخته شد. و فرشته دوم بنواخت که ناگاه مثال کوهی بزرگ، به آتش افروخته شده، به دریا افکنده شد و ثلث دریا خون گردید.

 

خدمتگزاری: هماهنگی در روح القدس

این نوع دعا مستلزم ساختار روح القدس در افراد دعاگو است. خدا باید شما را به نقطه ای برساند که خواست خود را انکار کنید و تنها خواستار خواست خدا باشید، و برادری دیگر باید توسط خدا به نقطه ای آورده شود که خواست خودش را انکار کند و تنها خواستار خواست خدا باشد. وقتی هم شما و هم آن برادر به این نقطه آورده شوید و همچون موسیقی هم آهنگ گردید، هرچه بخواهید، از جانب پدر آسمانی برای شما انجام داده می شود. برادران و خواهران، فکر نکنید تا وقتی که شما در عقایدتان با هم موافق هستید به دعاهایتان پاسخ داده می شود...یکسان بودن در هدف تضمین نمی کند که هماهنگی وجود داشته باشد. ما باید دریابیم که غیرممکن است در جسم هماهنگی واقعی داشته باشیم. وقتی به حیات طبیعی ما توسط خداوند رسیدگی شود، وقتی یک نفر در روح القدس زندگی می کند و دیگری نیز در روح القدس زندگی می کند و هر دو در مسیح زیست می کنند، هماهنگی، نگرش های یکسان، و دعا در یکدلی وجود خواهد داشت.(The Prayer Ministry of the Church, p. 18)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

متی 6: 19-34

دعا کنید برای آنکه مقدسین درباره زندگی انسانی در زمان کنونی نگران نباشند، بلکه نخست جویای پادشاهیِ خدا و عدالت او باشند، تنها خدا را خدمت کنند و گنجها برای خود بر زمین نیندوزند (متی 6: 19-34).

متی 6: 19-34– گنجها برای خود بر زمین نیندوزید، جایی که بید و زنگ زیان می رساند و جایی که دزدان نقب می زنند و دزدی می نمایند. بلکه گنجها به جهت خود در آسمان بیندوزید، جایی که بید و زنگ زیان نمی رساند و جایی که دزدان نقب نمی زنند و دزدی نمی کنند. زیرا هرجا گنج توست دل تو نیز در آنجا خواهد بود.

متی 6: 24-25– هیچکس دو آقا [ارباب] را خدمت نمی تواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت دارد و با دیگری محبت، و یا به یکی می چسبد و دیگر را حقیر می شمارد. محال است که خدا و ممونا [مال و منار] را خدمت کنید. بنابراین به شما می گویم، از بهر جان خود اندیشه مکنید که چه خورید یا چه آشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید. آیا جان، از خوراک و بدن از پوشاک بهتر نیست؟

متی 6: 31، 33– پس اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم. لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. '

اعمال 2:9 -و از او نامه ها خواست به سوی کنایسی که در دمشق بود تا اگر کسی را از اهل طریقت خواه مرد و خواه زن بیابد، ایشان را بند برنهاده، به اورشلیم بیاورد.

اعمال 19:26 -آن وقت ای اغریپاس پادشاه، رویای آسمانی را نافرمانی نورزیدم.

عزرا 5:1 -پس روسای آبای یهودا و بنیامین و کاهنان و لاویان با همه کسانی که خدا روح ایشان را برانگیزانیده بود برخاسته، روانه شدند تا خانه خداوند را که در اورشلیم است بنا نمایند.

حزقیال 24:36 -—And the land that was desolate will be tilled instead of being desolate in the sight of all who passed by.

 

خدمتگزاری: رها کردن روحمان توسط دعا

دعای مناسب همیشه ما را آزاد می کند. اگر دعا کنیم و روحمان بکار نرود و رها نشود، دعایمان اشتباه است. دعا باید روحمان را تمرین داده و آن را رها کند. وقتی روحمان با دعا کردنمان رها شود، اشخاصی آزادیم. وقتی دیگر در بند نبوده و آزاد می شویم، همیشه خوشحالیم. بدین دلیل است که پولس گفت: «همیشه شاد باشید، پیوسته دعا کنید» (اول تسالونیکیان ۵: ۱۶-۱۷). همیشه شاد بودن مربوط به پیوسته دعا کردن است.

وقتی شما آزاد شوید، وقتی من آزاد شوم، و وقتی همه آزاد شوند، این همان یکپارچگی واقعی است. راهی که ما می توانیم یکپارچه شویم از طریق دعاست که روح ما را رها می کند.(Fellowship concerning the Urgent Need of the Vital Groups,. pp. 109-110)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

متی 6: 1-6؛ کولسیان 3: 3

دعا کنید برای آنکه مقدسین، به عنوان مردمِ پادشاهی، فرزندان پدر آسمانی، دارای یک زندگی روحانی بر طبق ذات اسرار آمیز و نهانِ حیاتِ الهی باشند، تا در نهان، نزد پدر آسمانی خود دعا کنند، مسرت هایی مخفی از پدر تجربه نمایند، و پاسخ هایی مخفی از او دریافت کنند (متی 6: 1-6؛ کولسیان 3: 3).

متی 6: 1-6– زنهار عدالت خود را پیش مردم به جا میاورید تا شما را ببینند و الا نزد پدر خود که در آسمان است، اجری ندارید. پس چون صدقه دهی، پیش خود کرنا منواز چنانکه ریاکاران در کنایس و بازارها می کنند، تا نزد مردم اکرام یابند. هرآینه به شما می گویم اجر خود را یافتهاند. بلکه تو چون صدقه دهی، دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند مطلع نشود، تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهان بین تو، تو را آشکارا اجر خواهد داد. و چون عبادت کنی، مانند ریاکاران مباش زیرا خوش دارند که در کنایس و گوشه های کوچه ها ایستاده، نماز گذارند تا مردم ایشان را ببینند. هرآینه به شما می گویم اجر خود را تحصیل نموده اند. لیکن تو چون عبادت کنی، به حجره خود داخل شو و در را بسته، پدر خود را که در نهان است عبادت نما؛ و پدر نهان بین تو، تو را آشکارا جزا خواهد داد.

کولسیان 3: 3– زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است.

 

خدمتگزاری: دعا کردن مطابق اراده خدا

گفتیم که خدا برای همه چیز اراده ای دارد. ولی خدا به طور مستقل کار نمی کند؛ او هیچ کاری را توسط خودش انجام نمی دهد. با اینکه خدا اراده ای دارد، او می خواهد اراده آزاد بر زمین، اراده او را قبل از انجام هر کاری، انعکاس دهد. اگر فقط اراده در آسمان باشد، خدا حرکت نخواهد کرد. حرکت آسمانی تنها هنگامی بر زمین به انجام می رسد که زمین خواهان همان چیزی باشد که آسمان می خواهد. این امر امروز خدمتگزاری کلیسا خوانده می شود...خدمتگزاری کلیسا این است که آن اراده در آسمان را به زمین آورد. کلیسا چگونه ارادۀ در آسمان را به زمین می آورد؟ توسط دعا بر روی زمین. دعا بر خلاف افکار برخی، موضوعی کوچک و ناچیز نیست. دعا موضوعی غیرضروری نیست. دعا یک کار است. دعا کلیساست که به خدا می گوید: «خدایا، ما ارادۀ تو را می خواهیم.» دعا این است که کلیسا با شناخت قلب خدا، دهانش را باز کند تا جویای آنچه در قلب خداست باشد. اگر کلیسا این کار را نکند، فایده چندانی بر روی زمین ندارد.(The Prayer Ministry of the Church, pp. 12-13)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

در دعا ثابت قدم باشید