Gal. 4:19; Efes. 3:14-21; Mat. 16:18; Efes. 2:21-22; 1 Cor. 12:27

Să ne rugăm ca toți sfinții să-și deschidă întreaga ființă Domnului pentru ca El să poată realiza lucrarea centrală a lui Dumnezeu — Dumnezeu să se zidească pe Sine în Cristos în noi și să ne zidească pe noi în El pentru zidirea bisericii ca Trup al lui Cristos (Gal. 4:19; Efes. 3:14-21; Mat. 16:18; Efes. 2:21-22; 1 Cor. 12:27).

Gal. 4:19— Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi!

Efes. 3:16-17, 19b— Și-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință; pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste […] să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.

Mat. 16:18— Și Eu îți spun: tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui.

Efes. 2:21-22— În El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul.

1 Cor. 12:27— Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare, în parte, mădularele lui.

 

Slujbă: Rugându-ne cu Cristosul mijlocitor

În [Exod] 17:12 ni se spune că Aaron și Hur au luat o piatră și au pus-o sub Moise, iar el s-a așezat pe ea. Aceasta arată că viața noastră de biserică trebuie să aibă o temelie solidă. [...] Eu cred că piatra folosită ca temelie puternică se referă la conștientizarea noastră că în noi înșine nu suntem capabili să susținem o viață de rugăciune. Este recunoașterea faptului că avem nevoie de sprijin. În viața noastră naturală, noi ca și Moise nu suntem în stare să perseverăm în rugăciune. Pur și simplu nu putem continua rugăciunea noastră toată ziua. Astfel, trebuie să conștientizăm slăbiciunea noastră. Această conștientizare ne oferă temelia puternică de care avem nevoie pentru viața noastră de biserică.

De câte ori vă rugați, spuneți-I Domnului: „Doamne, nu sunt în stare să continui în rugăciune. Am nevoie de o temelie solidă pentru rugăciunea mea și Te iau pe Tine ca o astfel de temelie.” (Life-study of Exodus, pp. 547-548)

© Living Stream Ministry. Folosit cu permisiune.

1 Cor. 12:12-13, 23-27

Să ne rugăm ca sfinții să trăiască viața creștină și viața de biserică conform aspectelor practice cu privire la omogenizare, să avem omogenizarea tuturor membrelor individuale ale Trupului lui Cristos, a tuturor bisericilor din anumite districte, a tuturor lucrătorilor și a tuturor prezbiterilor prin părtășie și făcând totul prin cruce și prin intermediul Duhului ca să-L împărțim pe Cristos pentru Trup, cu scopul de a fi realitatea Trupului lui Cristos în recâștigarea Domnului (1 Cor. 12:12-13, 23-27).

1 Cor. 12:12-13— Căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh.

1 Cor. 12:23-27— Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos, și fiecare, în parte, mădularele lui.

 

Slujbă: Să acordăm atenție rugăciunilor corporative

Trebuie să acordăm atenție rugăciunilor corporative, adică, rugăciunea bisericii. Când vorbim despre rugăciunea bisericii, nu ne referim la rugăciunile personale neimportante; nu suntem insensibili față de nevoia de rugăciuni personale. Dar există o lege în împărăție: unele lucruri sunt imposibile pentru un singur individ să le facă singur; ele necesită un efort colectiv și un sprijin reciproc. Reciprocitatea este în special necesară în ce privește rugăciunea. Cei care Îl urmează pe Domnul realizează constant nevoia de a se ruga cu alți credincioși. Uneori nu este deajuns ca o persoană să se roage singură. În special cu privire la lucruri mari cum ar fi împărăția lui Dumnezeu, singura rugăciune care funcționează este una în care întreaga biserică se străduiește să se roage. Domnul a spus: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune” (Mat. 21:13). Putem continua acest lucru cu expresia „casa Lui suntem noi” (Evr. 3:6). (The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, p. 462)

© Living Stream Ministry. Folosit cu permisiune.

 

Apoc. 8:1-8

Să ne rugăm pentru sfinți, ca ei să ofere rugăciuni la care Cristos, fiind un alt Înger, să adauge tămâie pentru ca de la tronul lui Dumnezeu focul judecății drepte să fie aruncat pe pământ ca să trateze cu păgânismul și cu fărădelegile (Apoc. 8:1-8).

Apoc. 8:1-8— Când a rupt Mielul pecetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și am văzut pe cei șapte îngeri, care stau înaintea lui Dumnezeu; și li s-au dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în fața altarului, cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinților, pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Îngerul dintâi a sunat din trâmbiță. Și a venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ: și a treia parte a pământului a fost ars, și a treia parte din copaci au fost arși, și toată iarba verde a fost arsă. Al doilea înger a sunat din trâmbiță. Și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare: și a treia parte din mare s-a făcut sânge.

 

Slujbă: Armonia din Duhul Sfânt

Acest fel de rugăciune necesită o constituție a Duhului Sfânt în cei care se roagă. Dumnezeu trebuie să te aducă la punctul în care renegi ceea ce dorești și dorești doar ceea ce dorește Dumnezeu, iar un alt frate trebuie să fie adus de Dumnezeu la punctul în care reneagă ceea ce vrea el și vrea numai ceea ce vrea Dumnezeu. Când atât tu, cât și acel frate sunteți aduși la acest punct și sunteți la fel de armonioși precum muzica, orice veți cere va fi făcut pentru voi de la Tatăl ceresc. Frați și surori, să nu credeți că atâta timp cât vă puneți de acord în opiniile voastre, rugăciunile vă vor fi ascultate. [...] Similaritatea în scop nu garantează că acolo va exista armonie. Trebuie să realizăm că este imposibil să avem armonie în carne. Când viața noastră naturală este tratată de Domnul, când cineva trăiește în Duhul Sfânt și altcineva de asemenea trăiește în Duhul Sfânt și ambii trăiesc în Cristos, acolo este armonie, aceleași viziuni și rugăciune într-un singur acord. (The Prayer Ministry of the Church, p. 18)

© Living Stream Ministry. Folosit cu permisiune.

 

Mat. 6:19-34

Să ne rugăm ca sfinții să nu fie anxioși cu privire la viața omenească din prezent, ci să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Sa și să-L slujească doar pe Dumnezeu, fără să strângă comori pe pământ (Mat. 6:19-34).

Mat. 6:19-21— Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții; ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.

Mat. 6:24-25— Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt; nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun: nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul, mai mult decât îmbrăcămintea?

Mat. 6:31, 33— Nu vă îngrijorați dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” […] Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

Fapte 9:2— Și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe Calea credinţei, atât bărbaţi, cât şi femei, să-i aducă legaţi la Ierusalim.

Fapte 26:19— De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cereşti.

Ezra 1:5— Capii de familie din Iuda şi Beniamin, preoţii şi leviţii, şi anume toţi aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim Casa Domnului.

Ezec. 36:24—And the land that was desolate will be tilled instead of being desolate in the sight of all who passed by.

 

Slujbă: Să ne eliberăm duhul prin rugăciune

Rugăciunea potrivită întotdeauna ne eliberează. Dacă ne rugăm și duhul nostru nu este exersat și eliberat, rugăciunea noastră este greșită. Rugăciunea trebuie să ne exerseze duhul și să ni-l elibereze. Când duhul nostru este eliberat prin rugăciune, suntem persoane eliberate. Când nu mai suntem legați, ci eliberați, suntem întotdeauna fericiți. De aceea Pavel a spus: „Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat” (1 Tes. 5:16-17). A ne bucura întotdeauna are legătură cu rugăciunea neîncetată.

Când tu ești eliberat, când eu sunt eliberat și când toți sunt eliberați, aceea este omogenizarea adevărată. Calea ca noi să devenim omogenizați este prin rugăciunea care ne eliberează duhul. (Fellowship concerning the Urgent Need of the Vital Groups, pp. 109-110)

© Living Stream Ministry. Folosit cu permisiune.

 

Mat. 6:1-6; Col. 3:3

Să ne rugăm ca toți sfinții, ca popor al împărăției, copii ai Tatălui ceresc, să aibă o viață spirituală care corespunde naturii misterioase, ascunse a vieții divine, să se roage la Tatăl lor ceresc în secret, experimentând o anumită savurare secretă a Tatălui și primind un anumit răspuns secret de la El (Mat. 6:1-6; Col. 3:3).

Mat. 6:1-6— Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii, în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti.

Col. 3:3— Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.

 

Slujbă: Să ne rugăm conform voii lui Dumnezeu

Am spus că Dumnezeu are o voie pentru toate. Însă, Dumnezeu nu acționează independent; El nu va face nimic de Unul singur. Chiar dacă Dumnezeu are o voie, El dorește voia liberă pe pământ pentru a fi un ecou al voii Sale înainte de a face ceva. Dacă nu există decât o voie în cer, Dumnezeu nu se va mișca. Mișcarea cerească este îndeplinită pe pământ doar atunci când pământul dorește același lucru precum cerul. Acest lucru se numește astăzi slujba bisericii. [...] Slujba bisericii este să aducă voia din cer pe pământ. Cum aduce biserica voia din cer pe pământ? Prin rugăciunea de pe pământ. Rugăciunea nu este atât de mică și nesemnificativă cum o cred unii. Ea nu este ceva care este dispensabil. Rugăciunea este o lucrare. Rugăciunea este biserica spunându-I lui Dumnezeu: „Dumnezeu, noi vrem voia Ta.” Rugăciunea este biserica cunoscând inima lui Dumnezeu și deschizându-și gura pentru a cere ceea ce este în inima lui Dumnezeu. Dacă biserica nu face acest lucru, ea nu este de prea mare folos pe pământ. (The Prayer Ministry of the Church, pp. 12-13)

© Living Stream Ministry. Folosit cu permisiune.

 

Să perseverăm în rugăciune.