Gal 4:19; EF 3:14-21; Mt 16:18; EF 2:21-22; 1Kor 12:27

Aby všetci svätí otvorili celú svoju bytosť Pánovi, aby mohol vykonávať ústredné Božie dielo - tj. aby sa Boh v Kristovi zabudovával do nás a nás zabudovával do Seba pre vybudovanie Cirkvi ako Tela Kristovho (Gal 4:19; Ef 3:14-21; Mt 16:18; Ef 2:21-22; 1Kor 12:27).

Ga 4:19—Deti moje, pre ktoré znovu trpím pôrodné bolesti, dokiaľ Kristus nebude sformovaný vo vás

Ef 3:16-17, 19b—aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach ... aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.

Mt 16:18—A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Ef 2:21-22—na ktorom každé stavanie, (príslušne) pospájané, rastie v chrám svätý v Pánovi, a na ktorom aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží.

1Kor 12:27—Vy (spolu) ste telo Kristovo a každý osve (Jeho) úd.

 

Posluhovanie: Modliť sa s Kristom, ktorý sa prihovára

V knihe Exodus 17:12 sa hovorí, že Áron a Chúr si vzali kameň a podložili ho pod Mojžiša, a on si na naň sadol. Tým sa naznačuje, že náš modlitebný život musí mať pevný základ... Verím, že kameň použitý ako silná základňa sa týka nášho uvedomenia si, že v sebe nie sme schopní udržiavať modlitebný život. Ide o uznanie skutočnosti, že potrebujeme podporu. V našom prirodzenom živote, rovnako ako Mojžiš, nedokážeme vytrvať v modlitbe. Jednoducho nevieme pokračovať v modlitbe celý deň. Preto si musíme uvedomiť našu slabosť. To nám poskytne silný základ, ktorý potrebujeme pre náš modlitebný život.

Kedykoľvek sa modlíte, povedzte: „Pane, nemôžem pokračovať v modlitbe. Potrebujem pevnú základňu pre svoju modlitbu a beriem Ťa za takú základňu.“ (Štúdium života v Exodus, s. 547-548)

© Living Stream Ministry. Použité s povolením.

1Kor 12:12-13, 23-27

Aby svätí žili kresťanským životom a cirkevným životom podľa praktických bodov týkajúcich sa zmiešavania, aby sa zmiešali všetky jednotlivé údy Kristovho Tela, všetky cirkvi v jednotlivých oblastiach, všetci spolupracovníci a všetci starší prostredníctvom spoločenstva a to, že budú robiť všetko prostredníctvom kríža a Duchom, aby vysluhovali Krista pre Telo, s cieľom, aby v Pánovej obnove nastala skutočnosť Tela Kristovho (1Kor 12:12-13, 23-27).

1Kor 12:12-13—Lebo ako telo je jedno a má mnoho údov, ale všetky údy tvoria jedno telo, aj keď ich je mnoho: tak aj Kristus. Veď aj my všetci v jednom Duchu sme boli pokrstení v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom.

1Kor 12:23-27—a tie, ktoré sa nám zdajú menej cennými na tele, tým väčšmi si ich uctievame, a našim neslušným (údom) dostáva sa tým slušnejšieho odenia, ale naše slušné (údy) to nepotrebujú. Tak zostavil Boh telo, že zaostalému dal väčšiu česť, aby nebol v tele rozkol, ale aby údy navzájom rovnako sa starali o seba. A preto keď trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy; keď sa jednému údu dostáva oslava, radujú sa s ním všetky údy. Vy (spolu) ste telo Kristovo a každý osve (Jeho) úd.

 

Posluhovanie: Venovať pozornosť spoločným modlitbám

Mali by sme venovať pozornosť spoločným modlitbám, teda modlitbe cirkvi. Keď hovoríme o modlitbe cirkvi, neznamená to, že osobné modlitby nie sú dôležité, nie sme ľahostajní na potrebu osobných modlitieb. Ale v Božom kráľovstve existuje určitý zákon: Niektoré veci jednotlivec sám nedokáže, a preto si tie veci vyžadujú spoločné úsilie a vzájomnú podporu. Vzájomnosť je obzvlášť potrebná v záležitosti modlitby. Tí, ktorí nasledujú Pána, si neustále uvedomujú potrebu modlitby s ostatnými veriacimi. Niekedy nestačí, aby sa človek modlil sám. Predovšetkým vo veľkých veciach ako je Božie kráľovstvo, jediná modlitba, ktorá funguje, je modlitba, v ktorej sa modlí celá cirkev. Pán povedal: „Dom môj bude sa nazývať domom modlitby“ (Mt 21:13). Môžeme k tomu dodať: „A my sme Jeho domom“ (Heb 3:6). (Súhrnné dielo Watchmana Nee, zväzok 38, s. 462)

© Living Stream Ministry. Použité s povolením.

 

Zj 8:1-8

Aby svätí prinášali modlitby, ku ktorým Kristus ako iný Anjel môže pridať kadidlo, aby bol z Božieho trónu uvrhnutý na zem oheň spravodlivého súdu, ktorý sa vysporiada s bezbožnosťou a bezzákonnosťou (Zj 8:1-8).

Zj 8:1-8—A keď otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi ticho asi na polhodinu. Potom som videl sedem anjelov, ktorí stáli pred Bohom a dostali sedem trúb. Iný anjel prišiel, postavil sa k oltáru so zlatou kadidelnicou a dostal mnoho tymianu, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár pred trónom. Dym tymianu vystupoval z anjelovej ruky pred Boha k modlitbám svätých a anjel vzal kadidelnicu, naplnil ju ohňom z oltára a hodil ju na zem. A nastali hromy, zvuky, blesky a zemetrasenie. Sedem anjelov, ktorí mali sedem trúb, sa pripravilo trúbiť. Zatrúbil prvý. Nastalo krupobitie, oheň zmiešaný s krvou, a padlo to na zem. Tretina zeme zhorela, tretina stromov zhorela a všetka zelená tráva zhorela. Zatrúbil druhý anjel. A do mora padlo niečo ako veľký, ohňom horiaci vrch. Tretina mora sa premenila na krv,

 

Posluhovanie: Súlad s Duchom Svätým

Takáto modlitba si vyžaduje, aby tí ktorí sa modlia, boli zostavení Duchom Svätým. Boh vás musí priviesť k tomu, že popriete to, čo chcete, a chcete iba to, čo chce Boh. Niekoho iného musí Boh tiež priviesť k tomu, že poprie to, čo chce, a chce iba to, čo chce Boh. Keď budete obidvaja privedení do tohto bodu a budete rovnako harmonickí zladení ako v hudbe, potom všetko, o čo prosíte, urobí pre vás nebeský Otec. Bratia a sestry, nemyslite si, že pokiaľ máte rovnaké názory, budú vaše modlitby vypočuté... Rovnaké ciele nezaisťujú, že budete v harmónii. Musíme si uvedomiť, že v padlom tele nemôžeme dosiahnuť harmóniu. Keď sa Pán vyrovnáva s naším prirodzeným životom, keď žijeme v Duchu Svätom a iný veriaci tiež žije v Duchu Svätom a obaja žijú v Kristovi, potom vzíde harmónia, rovnaké názory a modlitba v jednomyseľnosti. (Služba cirkvi modlitbou, s. 18)

© Living Stream Ministry. Použité s povolením.

 

Mt 6:19-34

Aby si svätí v tejto dobe nerobili starosti o ľudský život, ale najprv hľadali kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a slúžili iba Bohu a nehromadili si poklady na zemi (Mt 6:19-34).

Mt 6:19-21—Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi... Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

Mt 6:24-25—Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev?

Mt 6:31, 33Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? ... Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.

Sk 9:2—a vyžiadal si od neho listy na synagógy v Damasku, aby prívržencov toho učenia, ak tam niektorých nájde, poviazaných priviedol do Jeruzalema, mužov aj ženy.

Sk 26:19—Preto, kráľ Agripa, nebol som neposlušný nebeskému videniu,

Ezd 1:5—Povstali náčelníci rodín judských a benjamínskych, aj kňazi a levíti, všetci, ktorých ducha povzbudil Boh, aby šli budovať dom Hospodinov v Jeruzaleme.

Ez 36:24—And the land that was desolate will be tilled instead of being desolate in the sight of all who passed by.

 

Posluhovanie: V modlitbe uvoľniť nášho ducha

Správna modlitba nás vždy uvoľňuje. Ak sa modlíme a náš duch nie je uplatňovaný a uvoľnený, naša modlitba je nesprávna. Modlitba musí uplatňovať a uvoľňovať nášho ducha. Keď je náš duch uvoľnený v modlitbe, budeme uvoľnení ľudia. Keď už viac nie sme zviazaní, ale uvoľnení, sme stále šťastní. Preto Pavel povedal: „Stále sa radujte, neprestajne sa modlite.“ (1Tes 5:16-17). Radovať sa neustále sa vzťahuje k neprestajnej modlitbe.

Keď ste vy uvoľnení, keď som ja uvoľnený a keď je každý uvoľnený, to je skutočné zmiešanie. Spôsob, ako sa môžeme zmiešať, je cez modlitbu, ktorá uvoľňuje nášho ducha. (Fellowship concerning the Urgent Need of the Vital Groups, s. 109-110)

© Living Stream Ministry. Použité s povolením.

 

Mt 6:1-6; Kol 3:3

Aby svätí ako ľudia kráľovstva, deti nebeského Otca, mali duchovný život, ktorý zodpovedá tajomnej, skrytej povahe božského života, a modlili sa k svojmu nebeskému Otcovi v skrytosti, zakúšali skryté potešenie z Otca a dostávali od Neho skryté odpovede (Mt 6:1-6; Kol 3:3).

Mt 6:1-6—Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli; ináč nemáte odplatu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Preto keď dávaš almužnu, netrúb pred sebou, ako robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Veru vám hovorím: Majú svoju odmenu! Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica, aby tvoja almužna zostala v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli; veru vám hovorím: Majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.

Kol 3:3—Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu.

 

Posluhovanie: Modlitba podľa Božej vôle

Povedali sme, že Boh má vôľu pre všetko. Boh však nekoná nezávisle; On neurobí nič Sám. Aj keď Boh má vôľu, On chce mať slobodnú vôľu na Zemi ktorá bude ozvenou Jeho vôle skôr, ako urobí čokoľvek. Ak existuje iba vôľa v nebi, Boh sa nepohne. Nebeský pohyb sa uskutočňuje na zemi iba vtedy, keď Zem chce to isté ako nebesia. Dnes, sa toto nazýva služba cirkvi ... Služba cirkvi je priniesť vôľu ktorá je v nebi, na zem. Ako cirkev privádza vôľu ktorá je v nebi na zem? Je to modlitbou na zemi. Modlitba nie je taká malá a zanedbateľná, ako si niektorí môžu myslieť. Nie je to niečo postrádateľné. Modlitba je prácou. Modlitba je cirkev, ktorá hovorí Bohu: „Bože, chceme tvoju vôľu.“ Modlitba je cirkev, ktorá pozná Božie srdce a otvára ústa, aby prosila za to, čo je na Božom srdci. Ak to cirkev nerobí, nemá mnoho úžitku na zemi. (Služba cirkvi modlitbou, s. 12-13)

© Living Stream Ministry. Použité s povolením.

 

Vytrvajte v modlitbe.