Gal. 4:19; Efe. 3:14-21; Mat. 16:18; Efe. 2:21-22; 1 Cor. 12:27

Iampo nga mobukas ang tanang balaan sa tibuok nilang pagkatawo sa Ginoo aron makabuhat Siya sa sentrong buhat sa Dios—matukod sa Dios ang Iyang Kaugalingon diha ni Cristo nganhi nato ug matukod ta ngadto Niya aron matukod ang iglesia nga Lawas ni Cristo (Gal. 4:19; Efe. 3:14-21; Mat. 16:18; Efe. 2:21-22; 1 Cor. 12:27)

Gal. 4:19—Mga anak ko, alang ninyo gibati nako pag-usab ang kasakit sa pagpanganak hangtod mahulma si Cristo sa sulod ninyo.

Efe. 3:16-17, 19b—Aron sumala sa kadato sa Iyang himaya, lig-onon unta mo Niya sa gahom pinaagi sa Iyang Espiritu nganha sa tawo sa sulod, aron makabalay si Cristo sa inyong kasingkasing pinaagi sa pagtuo…aron mapuno mo ug mahimong tanang kahupnganan sa Dios.

Mat. 16:18—Ug sultian sab ka Nako nga ikaw si Pedro, ug ibabaw ning dakong bato tukoron Ko ang Akong iglesia, ug dili makadaog niini ang mga ganghaan sa Hades.

Efe. 2:21-22—Diha Niya ang tibuok balay, nga gipahaom pag-usa, nagtubo nga templong balaan diha sa Ginoo; diha Niya gitukod sab mo pag-usa aron mahimong puluy-anan sa Dios diha sa espiritu.

1 Cor. 12:27—Karon Lawas mo ni Cristo, ug ang tagsatagsa mga bahin niini.

 

Pagpangalagad: Pag-ampo uban sa Nangamuyong Cristo

Gisultian ta sa [Exodo] 17:12 nga nikuha si Aaron ug si Hur og bato ug gibutang kini ilalom ni Moises, ug nilingkod siya niini. Nagpasabot kini nga duna gyoy lig-ong sukaranan ang kinabuhi nato sa pag-ampo…. Nagtuo hinuon ko nga ang batong gigamit ingog lig-ong sukaranan nagpasabot sa pagkaamgo nato nga sa atong kaugalingon dili ta makasustener sa kinabuhi sa pag-ampo. Pagkaila hinuon kini sa kamatuoran nga nagkinahanglan tag suporta. Sa natural natong kinabuhi, sama ni Moises, dili ta makalahutay sa pag-ampo. Dili lang gyod ta makapada yon sa atong pag-ampo sa tibuok adlaw. Busa, kinahanglan makaila ta sa kaluyahon nato. Kining pagkailaha ang maghatag natog lig-ong sukaranan nga gikinahanglan nato para sa kinabuhi nato sa pag-ampo.

Mag-ampo na ngani ka, sultii ang Ginoo, “Ginoo, dili ko makapadayon sa pag-ampo. Nagkinahanglan kog lig-ong sukaranan para sa pag-ampo nako, ug himoon Ka nako nga ingon niining sukaranan.” (Pagtuon-sa-kinabuhi sa Exodo, p. 525)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

1 Cor. 12:12-13, 23-27

Iampo nga magkinabuhi ang mga balaan sa Cristohanong kinabuhi ug iglesiahanong kinabuhi segun sa praktikal nga mga punto kalabot sa panagsakot, nga masakot ang tanang tagsatagsa ka bahin sa Lawas ni Cristo, tanang iglesia sa mga distrito, tanang masigka-magbubuhat, ug tanang anciano tungod sa panag-ambitay ug sa pagbuhat sa tanang butang pinaagi sa krus ug sa Espiritu aron ipangalagad si Cristo alang sa Lawas, sa tumong nga mahimo tang realidad sa Lawas ni Cristo diha sa pahiuli sa Ginoo (1 Cor. 12:12-13, 23-27).

1 Cor. 12:12-13—Kay maingon nga usa ra ang lawas ug daghag bahin, apan ang tanang bahin sa lawas, bisan daghan, usa ra ka lawas, ingon man sab ang Cristo. Kay gibautismohan sab tang tanan sa usa ka Espiritu ngadto sa usa ka Lawas, mga Judio ba o mga Gresyanhon, mga ulipon ba o mga gawasnon, ug gipainom tanan sa usa ka Espiritu.

1 Cor. 12:23-27—Ug ang mga bahin sa lawas nga giisip nato nga dili kaayo dungganon, kini maoy sul-oban natog labaw pa nga kadungganan; ug ang mga bahin nato nga dili kaayo matahom maoy labi natong patahomon, apan wala na manginahanglan ang matahom na natong mga bahin. Apan gisakot pag-usa sa Dios ang lawas, labi gyong gihatagag kadungganan ang bahin nga nakulangan, aron walay pagbahinbahin diha sa lawas, apan duna hinuoy samang pagtagad sa usag usa ang mga bahin. Ug kon mag-antos ang usa ka bahin, mag-antos ang tanang bahin uban niini; o kon mahimaya ang usa ka bahin, magkalipay ang tanang bahin uban niini. Karon Lawas mo ni Cristo, ug ang tagsatagsa mga bahin niini.

 

Pagpangalagad: Magtagad sa Hiniusang Mga Pag-ampo

Magtagad gyod ta sa hiniusang mga pag-ampo, sa ato pa, sa pag-ampo sa iglesia. Maghisgot ngani ta sa pag-ampo sa iglesia, wala ta magpasabot nga dili importante ang personal nga mga pag-ampo; dili kay wala ta magtagad sa panginahanglan sa personal nga mga pag-ampo. Apan dunay balaod sa gingharian sa Dios: Dunay mga butang nga dili gyod mabuhat sa tawo nga siyasiya ra; nagkinahanglan kinig hiniusang kusog ug pagtinabangay. Gikinahanglan ang paglihok sa masigkabahin labi na gyod sa pag-ampo. Nakaamgo ang mga sigeng nagsunod sa Ginoo sa panginahanglan nga moampo uban sa ubang magtutuo. Usahay dili paigo nga mag-inusarag ampo ang tawo. Labi na gyod sa mga butang nga sama kadako sa gingharian sa Dios, ang bugtong pag-ampo nga magpulos kana rang naningkamot ang tibuok iglesia nga moampo. Niingon ang Ginoo nga, “Nganlag balay-ampoanan ang Akong balay” (Mat. 21:13). Mahimong dugangan nato kini sa pamulong nga “ug kita ang Iyang balay” (Heb. 3:6). (The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, p. 462)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

Bug. 8:1-8

Iampo nga maghalad ang mga balaan og mga pag-ampo nga kadugangan ni Cristo nga laing Manulonda og incienso aron gikan sa trono sa Dios ikaitsa ang kalayo sa matarong nga paghukom nganhi sa yuta nga mobatok sa pagkawalay-Dios ug pagkamalapason (Bug. 8:1-8).

Bug. 8:1-8—Ug sa pag-abli Niya sa ikapitong timbre, dihay kahilom sa langit sa mga tunga sa takna. Ug nakita nako ang pito ka manulonda nga nagtindog atubangan sa Dios, ug gihatagan silag pito ka trumpeta. Ug niabot ang laing Manulonda ug nitindog sa may halaran, nga dunay bulawang insensaryo, ug gihatagan Siyag daghang incienso nga ihalad uban sa mga pag-ampo sa tanang balaan ibabaw sa bulawang halaran nga naa atubangan sa trono. Ug nisulbong ang aso sa incienso uban sa mga pag-ampo sa mga balaan gikan sa kamot sa Manulonda atubangan sa Dios. Ug gikuha sa Manulonda ang insensaryo ug gipuno kini sa kalayo sa halaran ug gilabay kini sa yuta; ug dihay mga dalugdog ug mga tingog ug mga kilat ug linog. Ug nangandam sa ilang kaugalingon ang pito ka manulonda nga dunay pito ka trumpeta aron motrumpeta. Ug nitrumpeta ang nag-una, ug dihay ulan-nga-yelo ug kalayo nga sinagolag dugo, ug gilabay kini sa yuta; ug nasunog ang ikatulong bahin sa yuta, ug nasunog ang ikatulong bahin sa mga kahoy, ug nasunog ang tanang lunhawng balili. Ug nitrumpeta ang ikaduhang manulonda, ug gilabay ngadto sa dagat ang daw dakong bukid nga nagdilaab sa kalayo; ug nahimong dugo ang ikatulong bahin sa dagat.

 

Pagpangalagad: Ang Harmoniya diha sa Espiritu Santo

Nagkinahanglan kining pag-ampoa sa pagkaumol sa Espiritu Santo diha sa mga balaang nag-ampo. Dad-on gyod ka sa Dios sa punto nga dumilian nimo ang imong gusto ug makagusto lang sa gusto sa Dios, ug dad-on gyod sa Dios ang usa pa ka brother sa punto nga dumilian niya ang iyang gusto ug makagusto lang sa gusto sa Dios. Kon madala na mong duha ning puntoha ug maharmoniya sama sa musika, bisan unsay pangayoon ninyo buhaton gyod sa langitnong Amahan alang ninyo. Mga igsoon, ayaw paghunahuna nga basta nagkauyon ang inyong mga opinyon tubagon na ang inyong mga pag-ampo….Dili garantiya ang pagkasamag tumong nga maharmoniya na ta. Makaamgo unta ta nga dili gyod ta maharmoniya diha sa unod. Sa mabatokan na sa Ginoo ang natural natong kinabuhi, sa magkinabuhi ang tawo diha sa Espiritu Santo ug magkinabuhi sab ang usa pa diha sa Espiritu Santo ug magkinabuhi silang duha diha ni Cristo, maharmoniya na sila, masamag mga panlantaw, ug mag-ampo nga magkahiusa. (The Prayer Ministry of the Church, p. 18)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

Mat. 6:19-34

Iampo nga dili mabalaka ang mga balaan bahin sa tawhanong kinabuhi karong panahona kondili magtinguha una sa gingharian sa Dios ug sa Iyang pagkamatarong ug moalagad ra sa Dios, nga dili magtipig alang sa ilang kaugalingon og mga bahandi dinhi sa yuta (Mat. 6:19-34).

Mat. 6:19-21—Ayaw pagtipig alang sa inyong kaugalingon og mga bahandi sa yuta, nga naay tangkob ug taya nga mout-ot ug naay mga kawatan nga mokubkob ug mangawat. Pagtipig hinuon alang sa inyong kaugalingon og mga bahandi sa langit, nga walay tangkob o taya nga mout-ot ug walay mga kawatan nga mokubkob o mangawat. Kay hain ngani ang imong bahandi, tua sab didto ang imong kasingkasing.

Mat. 6:24-25—Walay makaalagad og duha ka agalon, kay iya bang dumtan ang usa ug higugmaon ang usa, o tahoron ba ang usa ug tamayon ang usa. Dili mo makaalagad sa Dios ug sa mammon. Tungod niini, moingon Ko ninyo, Ayawg kabalaka sa inyong kinabuhi, unsay inyong kan-on o unsay inyong imnon; o sa inyo bang lawas, unsay inyong isul-ob. Dili ba labaw man ang kinabuhi kaysa kalan-on, ug ang lawas kaysa bisti?

Mat. 6:31, 33—Busa ayawg kabalaka, nga moingon, Unsa may atong kan-on? o, Unsa may atong imnon? o, Unsa may atong ibisti?...Apan tinguhaa una ang Iyang gingharian ug ang Iyang pagkamatarong, ug idugang ra kaninyo kining tanang butanga.

Buh. 9:2—Ug nangayo niyag mga sulat alang sa mga sinagoga sa Damasco, aron kon duna siyay makit-an nga iya sa Dalan, mga lalaki ug mga babaye, madala niya sila nga ginapos ngadto sa Jerusa lem.

Buh. 26:19—Tungod niana, Haring Agripa, wala ko mosupak sa langitnong panan-awon.

Esd. 1:5—Unya nanindog ang mga pangulo sa mga balay sa mga amahan sa Juda ug sa Benjamin ug ang mga sacerdote ug ang mga Levihanon, bisan ang tanan nga ang espiritu gidasig sa Dios nga motungas aron motukod sa balay ni Jehova, nga naa sa Jerusalem.

Ezeq. 36:24—And the land that was desolate will be tilled instead of being desolate in the sight of all who passed by.

 

Pagpangalagad: Ipagula ang Atong Espiritu pinaagi sa Pag-ampo

Makahubad gyod nato ang hustong pag-ampo. Kon moampo ta nga wala magamit ug mahubaran ang atong espiritu, sayop ang atong pag-ampo. Maggamit ug maghubad gyod sa atong espiritu ang pag-ampo. Kon mahubaran ang atong espiritu sa pag-ampo nato, hinubaran ta nga mga tawo. Kon dili na ta ginapos kondili hinubaran na, kanunay tang malipayon. Mao nga niingon si Pablo, “Magkalipay mo kanunay, mag-ampo mo sa walay pag-undang” (1 Tes. 5:16-17). Ang magkalipay sa tanang panahon may kalabotan man sa pag-ampo nga walay pag-undang.

Kon nahubaran ka, kon nahubaran ko, ug kon nahubaran ang tanan, kana ang tinuod nga panagsakot. Ang paagi nga masakot ta mao man ang pag-ampo nga maghubad sa atong espiritu. (Ang Gipakig-ambit Kalabot sa Dinaliang Panginahanglan sa Lagsik nga Mga Grupo, p. 122)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

Mat. 6:1-6; Col. 3:3

Iampo nga ang mga balaan, nga katawhan sa gingharian, mga anak sa langitnong Amahan, maanaay espirituhanong kinabuhi nga motakdo sa misteryoso, natagong kinaiya sa diosnong kinabuhi, mag-ampo sa ilang langitnong Amahan sa tago, makasinatig mga sekretong pagpahimulos sa Amahan, ug makadawat og mga sekretong tubag Niya (Mat. 6:1-6; Col. 3:3).

Mat. 6:1-6—Apan bantayi nga dili ninyo buhaton ang inyong pagkamatarong atubangan sa mga tawo aron ilang tan-awon; kay kon mao man kana, wala moy ganti gikan sa inyong Amahan nga naa sa mga langit. Busa kon manglimos ka, ayaw pagpatingog og trumpeta sa imong atubangan ingon sa gibuhat sa mga maot diha sa mga sinagoga ug sa kadalanan, aron pasidunggan sila sa mga tawo. Sa pagkatinuod moingon Ko ninyo, Hingpit na silang nakadawat sa ilang balos. Apan ikaw, kon manglimos ka, ayaw pahibaloa ang imong walang kamot sa gibuhat sa imong tuong kamot, aron matago ang imong limos; ug mobalos nimo ang imong Amahan nga nakakita sa tago. Ug sa mag-ampo mo, dili mo magpakasama sa mga maot, kay nahigugma silang moampo nga magtindog diha sa mga sinagoga ug sa mga eskina sa kadalanan, aron makita sila sa mga tawo. Sa pagkatinuod moingon Ko ninyo, Hingpit na silang nakadawat sa ilang balos. Apan ikaw, kon mag-ampo ka, sulod sa imong kaugalingong lawak, ug sirhi ang imong pultahan ug pag-ampo sa imong Amahan nga naa sa tago; ug mobalos nimo ang imong Amahan nga nakakita sa tago.

Col. 3:3—Kay namatay na mo, ug natago ang inyong kinabuhi uban ni Cristo diha sa Dios.

 

Pagpangalagad: Mag-ampo Uyon sa Kabubut-on sa Dios

Niingon na ta nga dunay kabubut-on ang Dios alang sa tanan. Apan dili magkinaugalingog buhat ang Dios; dili gyod Siya mobuhat nga Siyasiya ra. Bisan dunay kabubut-on ang Dios, gusto Siya nga ipasumbalik sa gawasnong pagbuot sa yuta ang Iyang kabubut-on ayha Siya mobuhat. Kon duna ray kabubut-on sa langit, dili molihok ang Dios. Matuman lang ang langitnong lihok dinhi sa yuta kon gusto ang yuta sa nagustohan sa langit. Ginganlan kini karon og pagpangalagad sa iglesia….Ang pagpangalagad sa iglesia pagpadangat man sa kabubut-on sa langit nganhi sa yuta. Unsaon man pagpadangat sa iglesia sa kabubut-on sa langit nganhi sa yuta? Pinaagi sa pag-ampo dinhi sa yuta. Dili sama kagamay ug kadili-importante ang pag-ampo ingon sa gihunahuna sa uban. Dili kini butang nga dili kinahanglanon. Buhat ang pag-ampo. Ang pag-ampo mao ang iglesia nga moingon sa Dios, “Dios, gusto namo ang Imong kabubut-on.” Ang pag-ampo mao ang iglesia nga nasayod sa kasingkasing sa Dios ug moabli sa baba niini aron mangamuyo sa naa sa Iyang kasingkasing. Kon dili mobuhat niini ang iglesia, wala kaayoy kapuslanan kini dinhi sa yuta. (The Prayer Ministry of the Church, pp. 12-13)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

Magmalahutayon sa pag-ampo.