16. DEŇ: MODLITBA ZA BOHOM PREDPÍSANÚ CESTU

Sk 2:46-47; 1Pt 4:10; 1Kor 14:26; Ef 4:12, 16

Aby svätí použili súčasné okolnosti na rozvoj cirkevného života, ktorý je vitálnejší, silnejší, plodnejší a viac v súlade s Bohom predpísanou cestou, prostredníctvom uvoľnenia organickej funkcie každého svätého (Sk 2:46-47; 1Pt 4:10; 1Kor 14:26; Ef 4:12, 16).

Sk 2:46-47—deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom, chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení

1Pt 4:10—Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal.

1Kor 14:26—Tak čo, bratia? Kedykoľvek sa zídete, každý má niečo: žalm, poučenie, zjavenie, reč jazykmi, (jej) výklad - to všetko nech vzdeláva.

Ef 4:12, 16—aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo, On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.

Posluhovanie: Kadidlo sa pridalo k modlitbe

Zjavenie 8 nám ukazuje, ako Boh vo Svojej správe bude súdiť tento vek. Tento súd však čaká na modlitby tých, ktorí prijali vykúpenie krvou a ukončenie krížom. Čaká na modlitby tých, ktorí boli vzkriesení, aby hľadali Božie srdce a stoja v postavení smrti, čím umožňujú vzkriesenému Kristovi, aby sa spojil s ich modlitbami. Odtiaľto vzídu úžasné modlitby, ktoré dokážu súdiť a ukončiť toto obdobie. Opakujem, dôvodom, prečo sa môžu modliť za také vysoké a veľké veci, je to, že boli ukončení na kríži a dovoľujú vzkriesenému Kristovi, aby sa pridal k ich modlitbám. To je význam kadidla, ktorý sa pridáva k modlitbám. (Lessons on Prayer, s. 172 – 173)

© Living Stream Ministry. Použité s povolením.

17. DEŇ: MODLITBA ZA SVÄTÝCH, ABY BOLI NAMÁHAJÚCIMI SA KŇAZMI

Rim 15:16; 2Tim 4:2; Sk 10:24

Aby boli všetci svätí posilnení ako konajúci kňazi evanjelia, ktorí kážu Slovo vhod i nevhod svojim príbuzným, priateľom, kolegom a ľuďom, s ktorými sa stretávajú, aby ich získali a priniesli ako posvätenú obeť Bohu (Rim 15:16; 2Tim 4:2; Sk 10:24).

Rim 15:16—aby som bol služobníkom Krista Ježiša medzi pohanmi vo svätej službe pri evanjeliu Božom, aby sa pohania stali príjemnou obeťou posvätenou Duchom Svätým.

2Tim 4:2—zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod, presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním.

Sk 10:24—Na druhý deň prišli do Cezarey. Kornelius ich už čakal a zvolal si príbuzných a dôverných priateľov.

Posluhovanie: V mene Pána Ježiša – Božie poverenie

Neexistuje na zemi pre cirkev väčšia právomoc než tá, aby konala v mene Pána Ježiša. Pán zveril Svoje meno cirkvi. To je najväčšie poverenie, pretože toto meno označuje Jeho samého. Čokoľvek hovoríte v mene Pána Ježiša, sa stáva tým, čo hovorí sám Pán. Čokoľvek prosíte v mene Pána Ježiša, sa stane tým, o čo On prosí. O čokoľvek rozhodujete v mene Pána Ježiša, sa stáva tým, čo Pán rozhodne. Cirkev má právomoc hovoriť v mene Pána. Boh dal cirkvi skutočne veľké poverenie! (Služba cirkvi modlitbou, s. 53)

© Living Stream Ministry. Použité s povolením.

18. DEŇ: MODLITBA ZA VYTRVALÉ POKRAČOVANIE

Sk 2:42; Mt 6:6; 18:19-20; Kol 4:2; 1Tes 5:17

Aby svätí vytrvalo zostávali v modlitbách a aby sa ich modlitebný život budoval osobne, v malých skupinách a na cirkevných stretnutiach, dokiaľ nebude nepretržitá modlitba (Sk 2:42; Mt 6:6; 18:19-20; Kol 4:2; 1Tes 5:17).

Sk 2:42—Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách.

Mt 6:6—Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.

Mt 18:19-20—A zase vám hovorím: Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.

Kol 4:2—V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte.

Posluhovanie: Modlitba v autorite

Biblia zaznamenáva veľmi vznešenú a duchovnú modlitbu. Ale len málo ľudí sa ju modlí a len málokto jej venuje pozornosť. Aká to je modlitba? Je to „modlitba v autorite“. Vieme, že existujú modlitby chvály, modlitby vďakyvzdania, modlitby, ktorými sa prihovárame a za ktoré niečo prosíme. Ale málokto z nás vie, že existuje modlitba v autorite. Je to modlitba, ktorou prikazujeme. Ide o najdôležitejšiu a najduchovnejšiu modlitbu v Biblii. Takáto modlitba je znakom a prejavom právomoci.

Bratia a sestry, ak chcete byť modlitebníkmi, musíte sa naučiť uplatňovať vo svojej modlitbe autoritu. Takúto modlitbu opisuje Pán v Matúšovi 18:18. „Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané na nebi, a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané na nebi." V tomto verši sa nachádza modlitba nazývaná modlitba zväzovania, a modlitba, ktorá sa nazýva modlitba uvoľňovania... Nebo počúva zem a riadi sa príkazom zo zeme. Čokoľvek zem zviaže, bude zviazané v nebi a čokoľvek sa na zemi uvoľní, aj v nebi sa to uvoľní. Zem sa nemodlí, zväzuje a uvoľňuje. Práve tomu hovoríme modliť sa v autorite. (Služba cirkvi modlitbou, s. 61)

© Living Stream Ministry. Použité s povolením.

19. DEŇ: MODLITBA ZA VÍŤAZOV

Zj 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5

Aby svätí reagovali na Pánovo povolanie, boli zostavení ako víťazi, aby boli dispenzačným nástrojom, ktorý Pán použije pri zmene obdobia (Zj 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5) , 10 – 11; 14:1-5).

Zj 3:21—Kto zvíťazí, tomu umožním sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako aj ja som zvíťazil a sedím so svojím Otcom na Jeho tróne.

Zj 12:5—A porodila syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu.

Zj 12:10-11—Nato som počul mohutný hlas v nebi volať: Teraz nastalo spasenie i moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho Pomazaného, lebo zvrhnutý bol žalobník na nich pred naším Bohom dňom i nocou. Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až do smrti.

Posluhovanie: Modlitba v autorite

Biblia nám ukazuje vzťah medzi modlitbou, pôstom a autoritou. Modlitba znamená, že hľadáme Boha, zatiaľ čo pôst znamená, že popierame svoje ja ... Musíme hľadať Boha a zároveň zaprieť seba. Keď v sebe spojíme a zmiešame naše hľadanie Boha a zapretie seba, okamžite je prítomná viera. Keď máme vieru, máme právomoc prikázať démonom, aby odišli. Bratia a sestry, ak hľadáme Boha, ale nepopierame svoje ja, nemáme vieru ani autoritu. Ale ak budeme hľadať Boha a popierať svoje ja, okamžite budeme mať vieru a autoritu a budeme môcť vysloviť modlitby viery a autority. Bratia a sestry, najdôležitejšie a najduchovnejšie modlitby sú modlitby v autorite. (Služba cirkvi modlitbou, s. 73 – 74)

© Living Stream Ministry. Použité s povolením.

20. DEŇ: MODLITBA ZA ZVIAZANIE NEPRIATEĽA

Mk 3:27; 1Jn 3:8; Zj 12:10-11; Lk 18:7

Aby bol nepriateľ zviazaný, aby boli zničené diela diabla, aby bol zničený žalobca bratov a aby boli pomstení svätí od protivníka (Mk 3:27; 1Jn 3:8; Zj 12:10-11; Lk 18:7).

Mk 3:27—Nikto nemôže vojsť silnému do domu a ulúpiť mu jeho zariadenie, ak len prv nezviaže toho silného; len potom vylúpi mu dom.

1Jn 3:8—Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky.

Zj 12:10-11—Nato som počul mohutný hlas v nebi volať: Teraz nastalo spasenie i moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho Pomazaného, lebo zvrhnutý bol žalobník na nich pred naším Bohom dňom i nocou. Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až do smrti.

Lk 18:7—Či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k Nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním?

Posluhovanie: Úplné zaopatrenie pre našu modlitbu

Naše slabosti sa najviac prejavia v našich modlitbách. Nič neodhaľuje našu duchovnú slabosť viac než modlitba. Vieme, aké bolo pre učeníkov ťažké sa modliť v Getsemanskej záhrade, nedokázali bdieť a zotrvať v modlitbe. Avšak ďakujeme Pánovi, že máme mocného Ducha ako našu pomoc. Musíme dôverovať prebývajúcemu Duchu, že v nás pôsobí podľa Svojej moci, pretože je našou pomocou v čase našej slabosti a pochabosti. Hoci sa nevieme modliť, Duch Svätý je v nás, pozná Božiu vôľu a naučí nás modliť sa podľa Božej vôle. Naučí nás mať spoločenstvo s Bohom a uvedie nás do skutočnosti spoločenstva. Mali by sme dôverovať Kristovi, v ktorého veríme, a Duchu, ktorý nás udržuje a pomáha nám modliť sa. (Súhrnné dielo Watchmana Nee, zväzok 38, s. 460 – 461)

© Living Stream Ministry. Použité s povolením.

Vytrvajte v modlitbe.