روز ۱۶: دعا برای راه مقدر خدا

اعمال 46:2-47؛ اول پطرس 10:4؛ اول قرنتیان 26:14؛ افسسیان 12:4، 16

برای آنکه مقدسین از شرایط حاضر بهره جویند تا به وسیله انتشار عملکرد زنده هر یک از مقدسین، یک زندگی کلیسایی زنده تر، پیروزتر و بارورتر را که بیشتر بر اساس راه مقدر خدا باشد، پرورش دهند (اعمال 46:2-47؛ اول پطرس 10:4؛ اول قرنتیان 26:14؛ افسسیان 12:4، 16).

اعمال 46:2-47 -و هر روزه درهیکل به یکدل پیوسته می بودند و در خانه ها نان را پاره می کردند و خوراک را به خوشی و ساده دلی می خوردند. و خدا را حمد می گفتند و نزد تمامی خلق عزیز می گردیدند و خداوند هر روزه ناجیان را بر کلیسا می افزود.

اول پطرس 10:4 -و هریک به حسب نعمتی که یافته باشد، یکدیگر را در آن خدمت نماید، مثل وکلاء امین فیض گوناگون خدا.

اول قرنتیان 26:14 -پس ای برادران مقصود این است که وقتی که جمع شوید، هریکی از شما سرودی دارد، تعلیمی دارد، زبانی دارد، مکاشفه ای دارد، ترجمه ای دارد، باید همه به جهت بنا بشود.

افسسیان 12:4 و 16 -برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد [بدن] مسیح، که از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته، به مدد هر مفصلی و برحسب عمل به اندازه هرعضوی بدن را نمو می دهد برای بنای خویشتن در محبت.

خدمتگزاری: افزوده شدن بخور به دعا

مکاشفه ٨ به ما نشان می دهد چگونه خدا در حاکمیت خود این عصر را داوری خواهد کرد. ولی این داوری در انتظار دعاهای کسانی است که هم توسط خون بازخرید شده و هم توسط صلیب خاتمه یافته اند. این داوری منتظر دعاهای کسانی است که رستاخیز یافته اند تا جویای قلب او [خداوند] باشند و در جایگاه مرگ ایستاده اند، و از این رو، به مسیح رستاخیز کرده اجازه می دهند که به دعاهای آنها بپیوندد. پس آن دعاهای فوق العاده ای خواهد بود که می تواند داوری کرده و به این عصر پایان دهد. تکرار می کنیم، دلیلی که آنها قادرند برای چنین امور والا و بزرگ دعا کنند این است که بر صلیب خاتمه یافته اند و قادر هستند به مسیح رستاخیز کرده اجازه دهند که به دعاهایشان افزوده شود. این معنای افزوده شدن بخور به دعاهاست.(Lessons on Prayer, pp. 172-173)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

روز ۱٧: دعا برای مقدسین که کاهنان خدمتگزار باشند

رومیان 16:15؛ دوم تیموتائوس 2:4؛ اعمال 24:10

برای آنکه تمام مقدسین به عنوان کاهنان خدمتگزار انجیل که کلام را در هر فرصتی به بستگان، دوستان، همکاران خود و مردمی که ملاقات می کنند، بشارت دهند تا آنها را کسب کنند و به عنوان یک هدیه قربانىِ تقدیس شده به خدا تقدیم نمایند (رومیان 16:15؛ دوم تیموتائوس 2:4؛ اعمال 24:10).

رومیان 16:15 -تا خادم عیسی مسیح شوم برای امت ها و کهانت انجیل خدا را به جا آورم تا هدیه امت ها مقبول افتد، مقدس شده به روح القدس.

دوم تیموتائوس 2:4 -و گوش های خود را از راستی برگردانیده، به سوی افسانه ها خواهند گرایید.

اعمال 24:10 -روز دیگر وارد قیصریه شدند و کرنیلیوس خویشان و دوستان خاص خود را خوانده، انتظار ایشان می کشید.

خدمتگزاری: در نام خداوند عیسی – تعهد خدا

کلیسا بر روی زمین اقتداری بزرگتر از اقتدار انجام کارها در نام خداوند عیسی ندارد. خداوند نام خود را به کلیسا سپرده است. این بزرگترین تعهد است، چرا که این نام نشانگر خود اوست. شما هرچه در نام خداوند عیسی سخن بگویید تبدیل به آنچه خود خداوند سخن می گوید، می شود. هر چه در نام خداوند عیسی بخواهید، تبدیل به خواسته او می شود. هر تصمیمی در نام خداوند عیسی بگیرید تبدیل به تصمیمی که خداوند می گیرد، می شود. کلیسا این اقتدار را دارد که در نام خداوند سخن گوید. خدا عجب تعهدی به کلیسا داده است!(The Prayer Ministry of the Church, p. 53)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

روز ۱٨: دعا برای ادامه دادن دعا با مداومت

اعمال 42:2؛ متی 6:6؛ 19:18-20؛ کولسیان 2:4؛ اول تسالونیکیان 17:5

برای آنکه مقدسین با مداومت به دعا کردن ادامه دهند و برای آنکه زندگی دعایی آنها به طور شخصی، در گروههای کوچک و در جلسات کلیسایی بنا شود تا جایی که دعا بدون وقفه باشد (اعمال 42:2؛ متی 6:6؛ 19:18-20؛ کولسیان 2:4؛ اول تسالونیکیان 17:5).

اعمال 42:2 -و در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شکستن نان و دعاها مواظبت می نمودند.

متی 6:6 -لیکن تو چون عبادت کنی، به حجره خود داخل شو و در را بسته، پدر خود راکه در نهان است عبادت نما؛ و پدر نهان بین تو، تو را آشکارا جزا خواهد داد.

متی 19:18-20 -باز به شما می گویم هر گاه دو نفر از شما در زمین درباره هرچه که بخواهند متفق شوند، هرآینه ازجانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد. زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند، آنجا درمیان ایشان حاضرم.

کولسیان 2:4 -در دعا مواظب باشید و در آن با شکرگزاری بیدار باشید.

خدمتگزاری: دعای مقتدرانه

کتاب مقدس حاوی دعایی بس رفیع و روحانی است. ولی تعداد کمی از مردم بدین گونه دعا می کنند، و تعداد کمی به آن توجه می نمایند. این دعا کدام است؟ این همان «دعای مقتدرانه» است. می دانیم که دعاهای ستایش، دعاهای شکرگزاری، دعاهای تقاضا، و دعاهای التماس وجود دارند. ولی تعداد کمی از ما می دانیم که دعای مقتدرانه وجود دارد. دعای مقتدرانه، دعایی امر کننده است. این حیاتی ترین و روحانی ترین دعا در کتاب مقدس است. این نوع دعا نشانه ای از اقتدار و اعلام کردن اقتدار است.

برادران و خواهران، اگر بخواهید انسانی دعاگو باشید، باید بیاموزید که با اقتدار دعا کنید. این نوع دعا، توسط خداوند در متی ۱٨: ۱٨ توصیف شده است. «هرآینه به شما میگویم آنچه برزمین ببندید، در آسمان بسته شده باشد و آنچه بر زمین گشایید، در آسمان گشوده شده باشد.» در این آیه، یک دعا هست که دعای بستن خوانده می شود، و دعایی دیگر هست که دعای گشودن خوانده می شود...آسمان به زمین گوش می کند و مطیع امر زمین است. هرچه زمین ببندد در آسمان بسته شده و هرچه زمین بگشاید در آسمان گشوده خواهد شد. زمین دعا نمی کند؛ زمین می بندد و می گشاید. این است دعا کردن با اقتدار.(The Prayer Ministry of the Church, p. 61)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

روز ۱٩: دعا برای پیروزمندان

مکاشفه 7:2، 11، 17، 26؛ 5:3، 12، 21؛ 5:12، 10-11؛ 1:14-5

برای آنکه مقدسین برخاسته و به عنوان پیروزمندان ترکیب شوند تا وسیله توزیعی خداوند برای تغییر دادن عصر باشند (مکاشفه 7:2، 11، 17، 26؛ 5:3، 12، 21؛ 5:12، 10-11؛ 1:14-5).

مکاشفه 21:3 -آنکه غالب آید، این را به وی خواهم داد که بر تخت من با من بنشیند، چنانکه من غلبه یافتم و با پدر خود بر تخت او نشستم.

مکاشفه 5:12 -پس پسر نرینه ای را زایید که همه امت های زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد؛ و فرزندش به نزد خدا وتخت او ربوده شد.

مکاشفه 10:12-11 -و آوازی بلند در آسمان شنیدم که میگوید: «اکنون نجات و قوت و سلطنت خدای ما و قدرت مسیح او ظاهر شد زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه روز در حضور خدای ما برایشان دعوی میکند، به زیر افکنده شد. و ایشان بوساطت خون بره و کلام شهادت خود براو غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند.»

خدمتگزاری: دعای مقتدرانه

کتاب مقدس رابطۀ بین دعا، روزه و اقتدار را به ما نشان می دهد. دعا نشان می دهد که ما جویای خدا هستیم، در حالی که روزه نشانگر انکار خودمان است...ما باید جویای خدا بوده و همزمان خودمان را انکار کنیم. وقتی پیگیری خدا و انکار خودمان به هم بپیوندند و با هم آمیخته شوند، بلافاصله ایمان وجود دارد. وقتی ما ایمان داریم، اقتدار داریم تا به ارواح پلید فرمان دهیم که دور شوند. برادران و خواهران، اگر ما جویای خدا باشیم ولی خودمان را انکار نکنیم، ایمان نداریم و اقتدار نداریم. ولی اگر جویای خدا باشیم و خودمان را انکار کنیم، بلافاصله ایمان و اقتدار خواهیم داشت و قادر به بیان دعاهای ایمان و اقتدار خواهیم بود. برادران و خواهران، مهم ترین دعاها و روحانی ترین دعاها، دعاهای مقتدرانه هستند.(The Prayer Ministry of the Church, pp. 73-74)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

روز ۲۰: دعا برای در بند کردن دشمن

مرقس 27:3؛ اول یوحنا 8:3؛ مکاشفه 10:12-11؛ لوقا 7:18

برای آنکه آن دشمن، شیطان در بند کشیده شود، کارهای ابلیس نابود گردد، آن مدعی [تهمت زننده] برادران به زیر افکنده شود، و داد مقدسین از دشمنشان گرفته شود (مرقس 27:3؛ اول یوحنا 8:3؛ مکاشفه 10:12-11؛ لوقا 7:18).

مرقس 27:3 -و هیچکس نمی تواند به خانه مرد زورآور درآمده، اسباب او را غارت نماید، جز آنکه اول آن زورآور را ببندد و بعد از آن خانه او را تاراج میکند.

اول یوحنا 8:3 -و کسی که گناه میکند از ابلیس است زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است. واز این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد.

مکاشفه 10:12-11 -و آوازی بلند در آسمان شنیدم که میگوید: «اکنون نجات و قوت و سلطنت خدای ما و قدرت مسیح او ظاهر شد زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه روز در حضور خدای ما برایشان دعوی میکند، به زیر افکنده شد. و ایشان بوساطت خون بره و کلام شهادت خود براو غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند.»

لوقا 7:18 -و آیا خدا برگزیدگان خود را که شبانهروز بدو استغاثه میکنند، دادرسی نخواهد کرد، اگرچه برای ایشان دیرغضب باشد؟

خدمتگزاری: تدارک کامل برای دعای ما

ضعف های ما بی درنگ در دعاهایمان نمایان می شوند. هیچ چیز بیشتر از دعا ضعف روحانی ما را فاش نمی کند. ما می دانیم که برای شاگردان چقدر مشکل بود که در باغ جتسیمانی دعا کنند؛ آنها نمی توانستند هشیار بوده و دعا کنند. ولی خداوند را شکر که ما آن روح مقتدر را به عنوان کمک خود داریم. ما باید به آن روح ساکن در درون اعتماد داشته باشیم که بر طبق قدرتش، در ما عمل کند، زیرا او هنگام ضعف و حماقت ما، به ما کمک می کند. با اینکه ما نمی دانیم چگونه دعا کنیم، روح قدوس در ما است؛ او اراده خدا را می داند و به ما یاد می دهد که بر طبق اراده خدا دعا کنیم. او به ما یاد می دهد با خدا از روی آگاهی مشارکت کنیم و ما را به واقعیتِ مشارکت می آورد. ما باید به مسیح که در او ایمان داریم، و همان روح که ما را حفظ می کند و برای دعا کردن یاری می دهد، اعتماد داشته باشیم.(The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, pp. 460-461)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

در دعا ثابت قدم باشید