ADLAW 16: PAG-AMPO NGA ALANG SA PAAGING GITUDLO-SA-DIOS

Buh. 2:46-47; 1 Ped. 4:10; 1 Cor. 14:26; Efe. 4:12, 16

Nga gamiton sa mga balaan ang kasamtangang mga sirkumstansya sa pag-ugmad og labi pa kalagsik, labi pa kamadaogon, labi pa kamabungahon, ug labi pa kauyon sa paaging gitudlo-sa-Dios nga iglesiahanong kinabuhi pinaagi sa pagpalugwa sa organicong kagamitan sa matag usa ka balaan (Buh. 2:46-47; 1 Ped. 4:10; 1 Cor. 14:26; Efe. 4:12, 16).

Buh. 2:46-47—Ug adlaw-adlaw, lig-on gyod silang nagpadayon nga nagkausa diha sa templo ug nagtipik sa tinapay sa balaybalay, nangaon sila sa ilang kalan-on sa dakong kalipay ug kayano sa kasingkasing, Nagdayeg sa Dios ug gikahimut-an sa tanang tawo. Ug gidugang sa Ginoo pag-usa matag adlaw ang mga naluwas.

1 Ped. 4:10—Ang tagsatagsa, segun sa nadawat niya nga gasa, mangalagaray niini diha ninyo ingon nga maayong mga piniyalan sa nagkadaiyang grasya sa Dios.

1 Cor. 14:26—Nan, unsa man mga igsoon? Magkatigom ngani mo, ang tagsatagsa dunay salmo, dunay pagtulon-an, dunay pinadayag, dunay dila, dunay paghubad. Buhata ang tanang butang alang sa pagtukod.

Efe. 4:12, 16—Aron mohingpit sa mga balaan ngadto sa buhat sa pagpangalagad, ngadto sa pagtukod sa Lawas ni Cristo, gikan Kaniya ang tibuok Lawas, nga gisumpay ug gitagik pag-usa pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan sa dagayang sangkap ug pinaagi sa pagbuhat sa maarangan sa matag usa ka bahin, maoy nagpatubo sa Lawas aron magtukod sa iyang kaugalingon diha sa gugma.

Pagpangalagad: Gidugangag Incienso ang Pag-ampo

Gipakita sa Bugna kanato unsaon paghukom sa Dios diha sa Iyang administrasyon kining panahona. Apan naghulat kining paghukoma sa mga pag-ampo sa mga gitubos sa dugo ug gitapos sa krus. Naghulat kini sa mga pag-ampo sa mga gibanhaw aron magtinguha sa Iyang kasingkasing ug sa mga nagbarog sa posisyon sa kamatayon, ug tungod niana nausa ang nabanhawng Cristo sa ilang mga pag-ampo. Kusganon kaayo kining mga pag-ampoa nga mohukom ug motapos ning panahona. Sublion nato, ang hinungdan nga makaampo sila nianang habog ug dagkong butang tungod man kay gitapos na sila sa krus ug gihatagan nilag higayon ang nabanhawng Cristo nga madugang sa ilang mga pag-ampo. Kini ang kahulogan sa pagdugang og incienso sa mga pag-ampo. (Lessons on Prayer, pp. 172-173)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

ADLAW 17: PAG-AMPO NGA MAHIMONG NANGABUDLAY NGA MGA SACERDOTE ANG MGA BALAAN

Rom. 15:16; 2 Tim. 4:2; Buh. 10:24

Nga malagsik ang tanang balaan isip nangabudlayng mga sacerdote sa ebanghelyo, nga nagsangyaw sa Pulong sa panahon ug sa dili panahon ngadto sa ilang mga paryente, mga higala, mga kauban sa trabaho, ug sa mga tawong matagboan nila, aron mabatonan sila ug ihalad isip binalaang halad ngadto sa Dios (Rom. 15:16; 2 Tim. 4:2; Buh. 10:24).

Rom. 15:16—Aron mahimo kong ministro ni Cristo Jesus ngadto sa mga Gentil, nangabudlayng sacerdote sa ebanghelyo sa Dios, aron mahinangponon ang paghalad sa mga Gentil, sanglit gibalaan man diha sa Espiritu Santo.

2 Tim. 4:2—Isang yaw ang pulong; mangandam ka sa panahon ba ug dili panahon; mamadlong, manudya, manambag uban sa tanang pagkamainantoson ug pagpanudlo.

Buh. 10:24—Ug pagkasunod adlaw nisulod sila sa Cesarea. Ug naghulat nila si Cornelio, human niya matapok ang iyang mga kabanay ug suod nga mga higala.

Pagpangalagad: Diha sa Ngalan ni Ginoong Jesus—ang Gipiyal sa Dios

Walay mas dako pang pagbulot-an ang iglesia dinhi sa yuta kaysa pagbulot-an sa pagbuhat og mga butang diha sa ngalan ni Ginoong Jesus. Gipiyal sa Ginoo ang Iyang ngalan sa iglesia. Kini ang kinadak-ang gipiyal Niya kay nagpasabot man Niya mismo kining ngalana. Bisan unsang ipamulong nimo diha sa ngalan ni Ginoong Jesus mao sab ang ipamulong sa Ginoo mismo. Bisan unsang pangayoon nimo diha sa ngalan ni Ginoong Jesus mao sab ang pangayoon Niya. Bisan unsang desisyonan nimo diha sa ngalan ni Ginoong Jesus mao sab ang desisyonan sa Ginoo. Dunay pagbulot-an ang iglesia nga mamulong diha sa ngalan sa Ginoo. Unsa nga pagpiyal kini sa Dios sa iglesia! (The Prayer Ministry of the Church, p. 53)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

ADLAW 18: PAG-AMPO NGA LIG-ONG MAGPADAYON

Buh. 2:42; Mat. 6:6; 18:19-20; Col. 4:2; 1 Tes. 5:17

Nga lig-ong magpadayon sa pag-ampo ang mga balaan ug maugmad ang ilang kinabuhi sa pag-ampo sa tinagsa ba, sa gagmayng grupo, ug sa mga tigom sa iglesia hangtod walay undang na ang pag-ampo (Buh. 2:42; Mat. 6:6; 18:19-20; Col. 4:2; 1 Tes. 5:17).

Buh. 2:42—Ug lig-on gyod silang nagpadayon sa pagtulon-an ug sa pakig-ambitay sa mga apostol, sa pagtipik sa tinapay ug sa mga pag-ampo.

Mat. 6:6—Apan ikaw, kon mag-ampo ka, sulod sa imong kaugalingong lawak, ug sirhi ang imong pultahan ug pag-ampo sa imong Amahan nga naa sa tago; ug mobalos nimo ang imong Amahan nga nakakita sa tago.

Mat. 18:19-20—Sa pagkatinuod moingon sab Ko ninyo nga kon dunay duha kaninyo sa yuta nga magkauyon bahin sa bisan unsang butang nga ilang pangayoon, buhaton kini sa Akong Amahan nga naa sa mga langit alang nila. Kay diin ngani dunay duha o tulo nga magkatigom ngadto sa Akong ngalan, naa Ko sa ilang taliwala.

Col. 4:2—Magmalahutayon mo sa pag-ampo, magtukaw niini uban sa pagpasalamat.

Pagpangalagad: Ang Pag-ampo nga may Pagbulot-an

Dunay labing habog ug espirituhanong pag-ampo ang Biblia. Apan diyotay ray nag-ampo ning pag-ampoa, ug diyotay ray nagtagad niini. Unsa man kining pag-ampoa? Kini ang “pag-ampo nga may pagbulot-an.” Nasayod ta nga dunay mga pag-ampo sa pagdayeg, mga pag-ampo sa pagpasalamat, mga pag-ampong nangamuyo, ug mga pag-ampong nagpakiluoy. Apan diyotay ra kanato ang nasayod nga dunay pag-ampong may pagbulot-an. Ang pag-ampong may pagbulot-an pag-ampo mang nagmando. Kini ang labing mahinungdanon ug labing espirituhanong pag-ampo sa Biblia. Timaan kini sa pagbulot-an ug usa ka pagpahayag sa pagbulot-an.

Mga igsoon, kon gusto kang mahimong tawo sa pag-ampo, kat-onan gyod nimo ang mag-ampo nga may pagbulot-an. Gihulagway sa Ginoo kining pag-ampoa sa Mateo 18:18. “Bisan unsay gaposon ninyo sa yuta ginapos na sa langit, ug bisan unsay hubaran ninyo sa yuta, hinubaran na sa langit.” Ning versiculoha, dunay pag-ampong ginganlag pag-ampong naggapos ug pag-ampong ginganlag pag-ampong naghubad….Mamati ang langit sa yuta ug mosugot sa sugo sa yuta. Bisan unsay gaposon sa yuta gaposon unya sa langit, ug bisan unsay hubaran sa yuta hubaran unya sa langit. Dili moampo ang yuta; mogapos ug mohubad kini. Pag-ampo kini nga may pagbulot-an. (The Prayer Ministry of the Church, p. 61)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

ADLAW 19: PAG-AMPO ALANG SA MGA MANANAOG

Bug. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5

Nga mosanong ang mga balaan sa pagtawag sa Ginoo ug maumol nga mga mananaog aron mahimong iya-sa-panahong instrumento sa Ginoo nga mousab sa panahon (Bug. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5).

Bug. 3:21—Palingkoron Nako uban Nako sa Akong trono ang makadaog, maingon nga nidaog sab Ko ug nilingkod uban sa Akong Amahan sa Iyang trono.

Bug. 12:5—Ug nanganak siyag lalaki, batang-lalaki, nga maoy mobantay sa tanang nasod pinaagi sa baras nga puthaw; ug gisakgaw ang iyang anak ngadto sa Dios ug sa Iyang trono.

Bug. 12:10-11—Ug nakadungog kog kusog nga tingog sa langit nga niingon, Karon niabot na ang kaluwasan ug ang gahom ug ang gingharian sa atong Dios ug ang pagbulot-an sa Iyang Cristo, kay gitambog na ang tig-akusar sa atong mga igsoon, nga nagsumbong nila atubangan sa atong Dios adlaw ug gabii. Ug gidaog nila siya tungod sa dugo sa Cordero ug tungod sa pulong sa ilang panghimatuod, ug wala nila higugmaa ang ilang kinabuhi-sa-kalag bisan ngadto sa kamatayon.

Pagpangalagad: Ang Pag-ampo nga may Pagbulot-an

Gipakita sa Biblia kanato ang relasyon tali sa pag-ampo, pagpuasa, ug pagbulot-an. Nagpasabot ang pag-ampo nga nagtinguha ta sa Dios, samtang nagpasabot ang pagpuasa nga nagdumili ta sa atong kaugalingon….Magtinguha gyod ta sa Dios ug magdumili sab sa kaugalingon. Mausa ug masagol ngani ang atong pagpursigir sa Dios ug pagdumili sa kaugalingon, duna dayoy pagtuo. Kon duna tay pagtuo, duna sab tay pagbulot-an nga mohingilin sa mga demonyo. Mga igsoon, kon nagtinguha ta sa Dios apan wala magdumili sa atong kaugalingon, wala tay pagtuo, ug wala tay pagbulot-an. Apan kon magtinguha ta sa Dios ug magdumili sa atong kaugalingon, duna dayon tay pagtuo ug pagbulot-an ug makaampog mga pag-ampong dunay pagtuo ug pagbulot-an. Mga igsoon, ang labing importante ug labing espirituhanong mga pag-ampo mga pag-ampo man nga dunay pagbulot-an. (The Prayer Ministry of the Church, pp. 73-74)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

ADLAW 20: PAG-AMPO ARON MAGAPOS ANG KAAWAY

Mar. 3:27; 1 Juan 3:8; Bug. 12:10-11; Luc. 18:7

Nga magapos ang kaaway nga si Satanas, malaglag ang mga buhat sa yawa, matambog ang magsusumbong sa mga igsoon, ug ipanimalos ang mga balaan sa ilang kabatok (Mar. 3:27; 1 Juan 3:8; Bug. 12:10-11; Luc. 18:7).

Mar. 3:27—Apan walay makasulod sa balay sa tawong kusgan ug makahurot sa pagtulis sa iyang mga manggad kon dili una niya gaposon ang tawong kusgan, ug ayha pa niya mahurot og tulis ang iyang balay.

1 Juan 3:8—Kadtong nagbatasan sa pagpakasala iya sa yawa, kay nagpakasala ang yawa sukad pa sa sinugdan. Tungod ning tuyoa gipadayag ang Anak sa Dios, aron malaglag Niya ang mga buhat sa yawa.

Bug. 12:10-11—Ug nakadungog kog kusog nga tingog sa langit nga niingon, Karon niabot na ang kaluwasan ug ang gahom ug ang gingharian sa atong Dios ug ang pagbulot-an sa Iyang Cristo, kay gitambog na ang tig-akusar sa atong mga igsoon, nga nagsumbong nila atubangan sa atong Dios adlaw ug gabii. Ug gidaog nila siya tungod sa dugo sa Cordero ug tungod sa pulong sa ilang panghimatuod, ug wala nila higugmaa ang ilang kinabuhi-sa-kalag bisan ngadto sa kamatayon.

Luc. 18:7—Ug dili ba ipanimalos gyod sa Dios ang Iyang mga pinili, nga nagtuaw Kaniya adlaw ug gabii, bisan tuod mainantoson kaayo Siya kanila?

Pagpangalagad: Hingpit nga Sangkap sa Atong Pag-ampo

Labi gyong mapadayag sa atong mga pag-ampo ang atong mga kaluyahon. Walay labawng makabutyag sa atong espirituhanong kaluyahon kaysa pag-ampo. Nasayod ta nga naglisod gyod ang mga tinun-an sa pag-ampo sa tanaman sa Getsemane; dili sila makatukaw ug makaampo. Apan salamat sa Ginoo nga naa nato ang gamhanang Espiritu nga tabang nato. Mosalig gyod ta sa Espiritung nagpuyo sa sulod nga mobuhat sa sulod nato segun sa Iyang gahom, kay Siya man ang tabang nato panahon sa atong kaluyahon ug kabuang. Bisan dili ta makamaong moampo, naa nato ang Espiritu Santo; nasayod Siya sa kabubut-on sa Dios ug tudloan ta Niya nga moampo uyon niini. Tudloan ta Niya nga maalamong makig-ambitay sa Dios ug dad-on ta Niya sa realidad sa pakig-ambitay. Mosalig gyod ta ni Cristo nga atong gituohan ug sa Espiritu nga nisuporta nato ug nitabang nato nga moampo. (The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, pp. 460-461)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

Magmalahutayon sa pag-ampo.