DZIEŃ 16

MODLITWA O DROGĘ USTANOWIONĄ PRZEZ BOGA

Dz 2:46–47; 1 P 4:10; 1 Kor 14:26; Ef 4:12, 16

Aby święci wykorzystywali obecne okoliczności do tego, by pielęgnować życie kościoła, które za sprawą uwolnienia organicznej funkcji każdego świętego będzie bardziej witalne, konkretne, owocne i bardziej odpowiadało drodze ustanowionej przez Boga (Dz 2:46–47; 1 P 4:10; 1 Kor 14:26; Ef 4:12, 16).

Dz 2:46–47 — I codziennie, jednomyślnie trwając niezłomnie w świątyni i łamiąc chleb po domach, przyjmowali wspólnie pokarm z radością i prostotą serca, wysławiając Boga i mając łaskę u całego ludu. Pan zaś codziennie dodawał razem tych, którzy byli zbawiani.

1 P 4:10 — Każdy, tak jak otrzymał dar, usługując nim między sobą jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Boga.

1 Kor 14:26 — Cóż więc, bracia? Kiedy się razem schodzicie, każdy ma psalm, ma naukę, ma objawienie, ma język, ma tłumaczenie. Niech wszystko się dzieje dla budowania.

Ef 4:12, 16 — Dla doskonalenia świętych ku dziełu posługi, ku budowaniu Ciała Chrystusa, z którego całe Ciało, razem łączone i razem wiązane poprzez każdy staw obfitego zaopatrzenia i poprzez działanie w swojej mierze każdej jednej części, sprawia wzrost Ciała ku budowaniu samego siebie w miłości.

Posługa – Dodanie kadzidła do modlitwy

Rozdział ósmy Księgi Objawienia pokazuje nam, w jaki sposób Bóg w swoim zarządzaniu osądzi ten wiek. Ten sąd czeka jednak na modlitwy tych, którzy są zarówno odkupieni krwią, jak i unicestwieni przez krzyż. Czeka on na modlitwy tych, którzy zostali wzbudzeni z martwych, by szukać tego, co jest w Bożym sercu, i którzy stoją na gruncie śmierci, pozwalając tym samym zmartwychwstałemu Chrystusowi dołączyć się do ich modlitw. Skutkiem tego będą potężne modlitwy, które osądzą i zakończą ten wiek. Dla powtórzenia: powodem, dla którego mogą oni modlić się o tak wielkie i wzniosłe sprawy, jest to, że zostali zgładzeni na krzyżu i pozwalają zmartwychwstałemu Chrystusowi, by dodał siebie samego do ich modlitw. Takie jest znaczenie dodania kadzidła do modlitw (Lessons on Prayer, s. 172–173).

© Living Stream Ministry. Wykorzystano za zgodą wydawcy.

DZIEŃ 17

MODLITWA O TO, BY ŚWIĘCI BYLI TRUDZĄCYMI SIĘ KAPŁANAMI EWANGELII

Rz 15:16; 2 Tm 4:2; Dz 10:24

Aby wszyscy święci byli pełni energii jako trudzący się kapłani ewangelii, którzy w porę i nie w porę głoszą Słowo swoim krewnym, przyjaciołom, kolegom i spotykanym ludziom po to, by ich zdobyć i złożyć z nich Bogu uświęconą ofiarę (Rz 15:16; 2 Tm 4:2; Dz 10:24).

Rz 15:16 — Abym był sługą Chrystusa Jezusa dla pogan, trudzącym się kapłanem ewangelii Boga, aby ofiara pogan była godna przychylnego przyjęcia, będąc uświęcona w Duchu Świętym.

2 Tm 4:2 — Ogłaszaj słowo; bądź gotów w porę i nie w porę; wykazuj błąd, gań, nawołuj z wszelkim cierpliwym znoszeniem i nauczaniem.

Dz 10:24 — Następnego dnia wszedł do Cezarei. Korneliusz zaś oczekiwał ich, zwoławszy swoich krewnych i bliskich przyjaciół.

Posługa – W imieniu Pana Jezusa — Bóg powierza siebie samego

Kościół na ziemi nie posiada większej władzy niż władza czynienia rzeczy w imieniu Pana Jezusa. Pan powierzył swoje imię kościołowi. Jest to powierzenie się w najwyższy sposób, ponieważ to imię oznacza Jego samego. Wszystko, cokolwiek powiesz w imieniu Pana Jezusa, stanie się słowami samego Pana. O cokolwiek poprosisz w imieniu Pana Jezusa, stanie się to prośbą samego Pana. Wszystko, o czymkolwiek zadecydujesz w imieniu Pana Jezusa, stanie się decyzją samego Pana. Kościół posiada władzę przemawiania w imieniu Pana. Jakże wielkie zobowiązanie Bóg powierzył kościołowi! (Modlitewna posługa kościoła, s. 56).

© Living Stream Ministry. Wykorzystano za zgodą wydawcy.

DZIEŃ 18

MODLITWA O NIEZŁOMNE TRWANIE

Dz 2:42; Mt 6:6; 18:19–20; Kol 4:2; 1 Tes 5:17

Aby święci trwali niezłomnie w modlitwie oraz rozwijali życie modlitewne sami, w małych grupach i na spotkaniach kościoła, aż modlitwa stanie się bezustanna (Dz 2:42; Mt 6:6; 18:19–20; Kol 4:2; 1 Tes 5:17).

Dz 2:42 — I trwali niezłomnie w nauce i społeczności apostołów, w łamaniu chleba i modlitwach.

Mt 6:6 — Ty zaś, gdy się modlisz, wejdź do swego ukrytego pokoju, zamknij drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu; a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

Mt 18:19–20 — Ponownie, zaprawdę, mówię wam, że jeśli dwaj z was będą na ziemi w harmonii co do jakiejkolwiek sprawy, o którą poproszą, stanie się im to od Ojca mego, który jest w niebiosach. Bo gdzie są dwaj lub trzej zebrani w moje imię, tam Ja jestem pośród nich.

Kol 4:2 — Trwajcie niezłomnie w modlitwie, czuwając w niej z dziękczynieniem.

Posługa – Modlitwa z autorytetem

W Biblii znajduje się najbardziej wzniosła i duchowa modlitwa. Niewielu jednak ludzi modli się tą modlitwą i mało kto zwraca na nią uwagę. Co to jest za modlitwa? Jest to „modlitwa z autorytetem”. Wiemy, że istnieje modlitwa uwielbienia, modlitwa dziękczynienia, modlitwa prośby i modlitwa błagalna. Niewielu z nas jednak wie, że istnieje również modlitwa z autorytetem. Modlitwa z autorytetem jest modlitwą rozkazującą. Jest to najważniejsza i najbardziej duchowa modlitwa w Biblii. Tego rodzaju modlitwa jest wyrazem i deklaracją władzy.

Bracia i siostry, jeśli chcecie być ludźmi modlitwy, musicie nauczyć się modlić z autorytetem. Tego rodzaju modlitwa opisana jest przez Pana w Ewangelii Mateusza 18:18. „Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. W tym wersecie opisana jest modlitwa nazywana modlitwą związującą oraz modlitwa nazywana modlitwą rozwiązującą. Działanie w niebie zależy od działania na ziemi. Niebo słucha ziemi i jest posłuszne rozkazom ziemi. Cokolwiek zwiąże ziemia, będzie związane w niebie, i cokolwiek rozwiąże ziemia, będzie rozwiązane w niebie. Ziemia nie modli się, lecz związuje i rozwiązuje. Na tym właśnie polega modlitwa z autorytetem (Modlitewna posługa kościoła, s. 65).

© Living Stream Ministry. Wykorzystano za zgodą wydawcy.

DZIEŃ 19

MODLITWA ZA ZWYCIĘZCÓW

Obj 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10–11; 14:1–5

Aby święci odpowiedzieli na Pańskie wezwanie oraz zostali ukonstytuowani jako zwycięzcy i w ten sposób stali się Pańskim narzędziem w tej dyspensacji, które doprowadzi do zmiany wieku (Obj 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10–11; 14:1–5).

Obj 3:21 — Ten, kto zwycięża — jemu dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie.

Obj 12:5 — I urodziła syna, dziecko-mężczyznę, który ma paść wszystkie narody laską żelazną; i jej dziecko zostało porwane do Boga i do Jego tronu.

Obj 12:10–11 — I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa, gdyż zrzucony został oskarżyciel naszych braci, który oskarża ich przed naszym Bogiem dzień i noc. I zwyciężyli go z powodu krwi Baranka i z powodu słowa swego świadectwa, i nie ukochali swego życia duszewnego aż po śmierć.

Posługa – Modlitwa z autorytetem

Biblia pokazuje zależność pomiędzy modlitwą, postem a autorytetem. Modlitwa wskazuje na nasze poszukiwanie Boga, podczas gdy post wskazuje na nasze zapieranie się siebie. […] Powinniśmy jednocześnie szukać Boga i zapierać się siebie. Jeśli nasze szukanie Boga i zapieranie się siebie idą w parze i stanowią jedną całość, natychmiast pojawia się wiara. Kiedy mamy wiarę, mamy też władzę, by rozkazywać demonom, aby odeszły. Bracia i siostry, jeśli szukamy Boga, ale nie zapieramy się samych siebie, nie mamy wiary i nie mamy władzy. Jeśli jednak będziemy szukać Boga i zapierać się siebie, natychmiast będziemy mieć wiarę i władzę i będziemy mogli wypowiadać modlitwy z wiarą i autorytetem. Bracia i siostry, najważniejsza i najbardziej duchowa modlitwa to modlitwa z autorytetem (Modlitewna posługa kościoła, s. 77–78).

© Living Stream Ministry. Wykorzystano za zgodą wydawcy.

DZIEŃ 20

MODLITWA O ZWIĄZANIE WROGA

Mk 3:27; 1 J 3:8; Obj 12:10–11; Łk 18:7

Aby wróg, szatan, został związany, dzieła diabła zniszczone, oskarżyciel braci zrzucony oraz by Bóg pomścił świętych, wziął odwet na ich przeciwniku (Mk 3:27; 1 J 3:8; Obj 12:10–11; Łk 18:7).

Mk 3:27 — Nikt jednak nie może wejść do domu mocarza i rozgrabić jego dóbr, jeśli najpierw nie zwiąże mocarza; i wtedy rozgrabi jego dom.

1 J 3:8 — Ten, kto praktykuje grzech, jest z diabła, ponieważ diabeł od początku grzeszy. Na to Syn Boga został ujawniony, aby zniszczyć dzieła diabła.

Obj 12:10–11 — I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa, gdyż zrzucony został oskarżyciel naszych braci, który oskarża ich przed naszym Bogiem dzień i noc. I zwyciężyli go z powodu krwi Baranka i z powodu słowa swego świadectwa, i nie ukochali swego życia duszewnego aż po śmierć.

Łk 18:7 — A czy Bóg z pewnością nie pomści swoich wybranych, którzy wołają do Niego dzień i noc, choć cierpliwie ich znosi?

Posługa – Pełne zaopatrzenie dla naszej modlitwy

Nasze słabości najłatwiej wychodzą na jaw w modlitwie. Nic bardziej niż modlitwa nie obnaża naszej duchowej słabości. Wiemy, jak trudno było uczniom modlić się w ogrodzie Getsemane; nie potrafili oni czuwać i modlić się. Dzięki jednak Panu, że mamy potężnego Ducha jako pomoc. Musimy ufać zamieszkującemu nas Duchowi, że będzie działał w nas według swojej mocy, ponieważ jest On dla nas pomocą w chwilach słabości i niewiedzy. Chociaż nie wiemy, jak się modlić, Duch Święty jest w nas; On zna wolę Bożą i będzie uczył nas modlić się zgodnie z wolą Bożą. Nauczy nas On inteligentnej społeczności z Bogiem i wprowadzi nas w rzeczywistość społeczności. Powinniśmy ufać Chrystusowi, w którego wierzymy i Duchowi, który podtrzymuje nas i pomaga nam się modlić (The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, s. 460–461).

© Living Stream Ministry. Wykorzystano za zgodą wydawcy.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.