11. DEŇ: MODLITBA ZA CIRKVI

Sk 16:5; Ef 1:19; Kol 1:11; Zj 1:9

Aby Pán vo Svojej obnove v každej krajine posilňoval, udržiaval a dal prosperovať cirkvi ako Ježišovmu svedectvu (Sk 16:5; Ef 1:19; Kol 1:11; Zj 1:9).

Sk 16:5—A tak sa cirkevné zbory utvrdzovali vo viere a rozmnožovali počtom zo dňa na deň.

Ef 1:19—a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily.

Kol 1:11—všemožne posilňovaní mocou Jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti

Zj 1:9—Ja, Ján, váš brat a účastník súženia a kráľovstva i trpezlivosti, bol som na ostrove Patmos pre slovo Božie a pre svedectvo Ježišovo.

 

Posluhovanie: Páliť Krista ako kadidlo

V knihe Zjavenia je kadidlový oltár priamo pred trónom Božej autority. Podľa Zjavenia 8, keď prichádza Kristus ako iný Anjel, pridáva kadidlo k modlitbám svätých. Toto kadidlo potom stúpa k Bohu na trón správy a Boh odpovedá na modlitby svätých. Výsledkom je, že oheň zostupuje na zem, aby vykonal božské súdy zaznamenané vo zvyšku knihy Zjavenia. To je obraz kadidlového oltára ako administratívneho Božieho trónu, ktorý slúži pre Boha na vykonávanie Jeho súdov v Božej správe. Je dôležité, aby sme spoznali, že vykonávanie Božej správy je motivované modlitbami, ktoré sú obetované Bohu z kadidlového oltára. (Štúdium života v Exodus, s. 1615)

© Living Stream Ministry. Použité s povolením.

 

1Pt 4:12-14—Milovaní, nedivte sa ohňu (súženia), ktorý vás prišiel skúšať, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Ale nakoľko sa podieľate na Kristových utrpeniach, radujte sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení Jeho slávy. Blahoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kristovo meno, lebo Duch slávy, Duch Boží, spočíva na vás.

1Pt 5:9-10—vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete! Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ!

12. DEŇ: MODLITBA ZA SPOLUPRACOVNÍKOV A VEDÚCICH BRATOV

Sk 20:28; 1Pt 5:2; Heb 13:17

Aby Pán zaopatroval spolupracovníkov a vedúcich bratov a dával im múdrosť sa pastiersky postarať o Jeho ľud v týchto dňoch (Sk 20:28; 1Pt 5:2; Heb 13:17).

Sk 20:28—Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou.

1Pt 5:2—Paste Božie stádo, ktoré je u vás, nie s nevôľou, ale dobrovoľne, ako Boh chce; nie pre nečistý zisk, ale ochotne.

Heb 13:17—Poslúchajte svojich vodcov a podriaďujte sa im, veď oni bdejú nad vašimi dušami ako takí, ktorí budú účtovať z toho; nech to robia s radosťou, a nie so vzdychmi; lebo to by vám nebolo na úžitok.

 

Posluhovanie: Modliť sa podľa Božej túžby

Bratia a sestry, ak prídeme k Bohu a zostaneme pred Ním pokojní, vzdáme sa svojich myšlienok, aby sme vstúpili do Jeho myšlienok, uvidíme veľkú potrebu modlitby a uvidíme, že Boh na nás čaká, aby sme sa modlili za veľa vecí. Tiež spoznáme, že všetko okolo nás sa môže stať predmetom našej modlitby. V skutočnosti sa celá zem môže stať predmetom našej modlitby. Nemali by sme sa modliť podľa našich pocitov. Musíme zmiešať svoje túžby s Božími túžbami a dovoliť, aby sa Božie túžby stali našimi túžbami, stonaním a dychtivou túžbou za celý vesmír. Božie túžby sa nemôžu uvoľniť bez toho, aby najprv neprešli človekom. A Božie túžby, keď sú vyjadrené ľudskými túžbami, narazia na odpor Satanovej moci. Aby sa naplnila Božia túžba, musíme sa modliť, a aby sa odstránila frustrácia od Satana, musíme sa tiež modliť. Musíme uplatniť autoritu v modlitbe a rozviazať to, čo má byť rozviazané, a zviazať to, čo má byť zviazané. Nemali by sme sa modliť podľa vlastnej túžby. Mali by sme ísť k Pánovi a modliť sa podľa túžby, ktorú do nás vtlačil. Keď Boh hovorí, že niečo je potrebné, mali by sme povedať to isté, a keď hovorí, že niečo nemôže zostať, mali by sme tiež povedať to isté. Mali by sme zabudnúť na seba a dotknúť sa Božej túžby a vyjadriť Jeho túžbu prostredníctvom našej modlitby. (Súhrnné dielo Watchmana Nee, zväzok 38, s. 456 – 457)

© Living Stream Ministry. Použité s povolením.

 

13. DEŇ: MODLITBA ZA TO, ABY BOLI SVÄTÍ POSVÄTENÍ

1Tes 5:22-23; Rim 12:2, 4-5

Aby sa svätí zachovali a posväcovali vo svojej trojzložkovej bytosti, aby sa oddelili pre Boha od bežných a hriešnych vecí (1Tes 5:22-23) a neboli pripodobnení tomuto veku, ale boli premenení a mohli dokázať vôľu Božiu tým, že budú žiť životom Tela (Rim 12:2, 4 – 5).

1Tes 5:22-23—Všetkého zlého sa vystríhajte! A sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony.

Rim 12:2—A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.

Rim 12:4-5—Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo však sme si navzájom údmi.  

 

Posluhovanie: Kristus sa prihovára

Z najhlbších predobrazov v Starom zákone môžeme pokladať práve kadidlový oltár v knihe Exodus 30. Ak by sme len povrchne uvažovali nad týmto predobrazom, zistíme, že sa vzťahuje na modlitbu. V Starom aj v Novom zákone kadidlo obetované Bohu znamená našu modlitbu k Nemu. Preto si pri čítaní Biblie môžeme uvedomiť, že zlatý kadidlový oltár musí nejakým spôsobom súvisieť s modlitbou.

Ak túto záležitosť zvážime hlbšie, uvidíme, že kadidlový oltár sa vlastne netýka našej modlitby. Týka sa skôr Kristovej modlitby, pretože samotný oltár je predobrazom Kristovej osoby. Nie je predobrazom Kristovej modlitby. Kadidlový oltár zobrazuje Kristovu osobu, nie Jeho modlitbu. Znázorňuje Krista, ktorý sa modlí a prihovára sa. Individuálny Kristus sa po Svojom zmŕtvychvstaní a zvlášť po Svojom nanebovstúpení stal súhrnný. Dnes sa teda pred Bohom neprihovára iba individuálny Kristus, ale súhrnný Kristus, Hlava spolu s Telom. Kristus Hlava sa prihovára v nebesiach a cirkev Telo sa prihovára na zemi. Ten, kto sa prihovára, nie je preto iba Kristus, ale Kristus so Svojím Telom. Ak si to uvedomíme, uvidíme, že to, čo znázorňuje kadidlový oltár, je niečo veľmi hlboké. (Štúdium života v Exodus, s. 1625)

© Living Stream Ministry. Použité s povolením.

 

14. DEŇ: MODLITBA ZA PRIVLASTNENIE SI VŠEZAHŔŇAJÚCEHO KRISTA

Kol 1:12; Ef 3:8, 17-18

Aby sa svätí úplne zmocnili svojho prideleného podielu všezahŕňajúceho, rozsiahleho Krista tým, že sa posilnia mocou skrze Ducha na svojom vnútornom človeku, aby si Kristus učinil Svoj domov v ich srdciach (Kol 1:12; Ef 3:8, 17 - 18).

Kol 1:12—a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle,

Ef 3:8—Mne, najmenšiemu zo všetkých svätých, dostalo sa milosti, aby som evanjelium o nepochopiteľnom bohatstve Kristovom zvestoval pohanom

Ef 3:17-18—aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka,

 

Posluhovanie: Zredukovaní na popol

Ak vstúpime do svätostánku, nemôžeme ísť priamo ku kadidlovému oltáru. Uviedli sme už prv, že najprv musíme ísť k stolu s predkladanými chlebmi, potom k svietniku a napokon k truhle svedectva vo svätyni svätých. Až potom budeme pripravení sa prihovárať pri kadidlovom oltári.

Naše správanie je proti Kristovi ako životu (stôl na predkladané chleby, stôl na chlieb prítomnosti). Náš pohľad je proti Kristovi ako nášmu svetlu (svietnik). Naša cnosť je proti Kristovi ako nášmu kadidlu pre Boha (kadidlový oltár). Naše správanie, náš pohľad a naša cnosť sa rovnajú našej prirodzenej bytosti, ktorá je oproti Kristovi ako Božiemu svedectvu (truhla). Keď sa z nás stane hromada popola, budeme mať stále naše prirodzené správanie, prirodzený pohľad a prirodzené cnosti? Rozhodne nie. Hromada popola nemá žiadne správanie, pohľad ani cnosť. Čo má hromada popola? Nemá nič. Zmenšiť sa na popol, znamená zredukovať sa na nič, na nulu. (Štúdium života v Exodus, s. 1629 – 1630)

© Living Stream Ministry. Použité s povolením.

 

15. DEŇ: MODLITBA ZA VYBUDOVANIE TELA

Kol 2:6-7; Rim 8:4; Ef 4:15-16

Aby svätí chodili v Kristovi duchom v ich každodennom živote, aby vo všetkom rástli v Krista a boli spolu spojení a vybudovaní ako Telo Kristovo (Kol 2:6-7; Rim 8:4; Ef 4:15-16).

Kol 2:6-7—Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite, zakorenení a budovaní v Ňom i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení.

Rim 8:4—aby sa právna požiadavka zákona uplatnila v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa Ducha.

Ef 4:15-16—ale aby sme, verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista; On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.

 

Posluhovanie: Dva oltáre v našich skúsenostiach

Nech sa Pán sa nad nami zľutuje, aby sme spoznali, že správny a pravý modlitebný život je v Bohu a vyžaduje, aby bol Boh v nás. Teda, že je jedno so vzkrieseným a vyvýšeným Kristom ako naším kadidlom pre Boha a je spojený s ukrižovaným Kristom krvou, ohňom a sladkou vôňou. Ak budeme mať takúto modlitbu, budeme schopní žiť život, ktorý motivuje Boží pohyb. Takáto modlitba riadi Božie udeľovanie milosti a správu Jeho autority. To znamená, že modlitba obetovaná pri kadidlovom oltárom riadi vesmír. Ide tu o záležitosť veľkého významu. Nech sú naše oči otvorené, aby sme to videli. (Štúdium života v Exodus, s. 1623)

© Living Stream Ministry. Použité s povolením.

 

Vytrvajte v modlitbe.