ADLAW 11: PAG-AMPO NGA ALANG SA KAIGLESIAHAN

Buh. 16:5; Efe. 1:19; Col. 1:11; Bug. 1:9

Nga lig-onon, ampingan, ug pauswagon sa Ginoo ang mga iglesia sa tanang nasod sa Iyang pahiuli nga panghimatuod ni Jesus (Buh. 16:5; Efe. 1:19; Col. 1:11; Bug. 1:9).

Buh. 16:5—Ug tungod niana nalig-onan ang kaiglesiahan diha sa pagtuo ug nitubo ang ilang gidaghanon matag adlaw.

Efe. 1:19—Ug unsa kalabaw gyod nga pagkadako sa Iyang gahom nganhi natong nanuo, sumala sa paglihok sa gahom sa Iyang kusog,

Col. 1:11—Kay ginamhan man sa tumang gahom, sumala sa kusog sa Iyang himaya, ngadto sa bug-os gyong pagkamalahutayon ug pagkamainantoson uban sa kalipay.

Bug. 1:9—Ako si Juan, nga inyong igsoon ug masigka-umalambit sa kasakitan ug gingharian ug pagkamainantoson diha ni Jesus, naa sa pulonga ginganlag Patmos tungod sa pulong sa Dios ug sa panghimatuod ni Jesus.

 

Pagpangalagad: Magsunog ni Cristo nga Incienso

Sa basahon sa Bugna naa gyod sa atubangan sa trono sa pagbulot-an sa Dios ang halaran sa incienso. Matod pa sa Bugna 8, niabot si Cristo nga laing Manulonda ug nagdugang sa Iyang incienso sa mga pag-ampo sa mga balaan. Nisulbong dayon kining inciensoha ngadto sa Dios sa trono sa administrasyon, ug gitubag sa Dios ang mga pag-ampo sa mga balaan. Tungod niana, nanaog ang kalayo sa yuta aron magpahamtang sa diosnong mga paghukom nga girekord sa nabiling mga capitulo sa basahon sa Bugna. Kini ang hulagway sa halaran sa incienso nga mao ang nagdumalang trono sa Dios aron makapahamtang Siya sa Iyang mga paghukom sa administrasyon Niya. Importante nga makita nato nga ang mga pag-ampong gihalad sa Dios gikan sa halaran sa incienso maoy nagpatuman sa administrasyon sa Dios. (Pagtuon-sa-kinabuhi sa Exodo, p. 1544)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

1 Ped. 4:12-14—Mga hinigugma, ayawg hunahunaa nga katingad-an ang daw kalayong pagsulay diha ninyo, nga niabot aron mosulay ninyo, nga morag katingad-ang mahitabo kaninyo; magkalipay hinuon mo kay nakaambit mo sa mga pag-antos ni Cristo, aron sa pagpadayag sab sa Iyang himaya mahugyawon gyod mong magkalipay pag-ayo. Kon gipakaulawan mo sa ngalan ni Cristo, bulahan mo, kay nagpabilin nganha ninyo ang Espiritu sa himaya ug sa Dios.

1 Ped. 5:9-10—Suklan ninyo siya, nga magmalig-on sa inyong pagtuo, sa nahibaloan ninyo nga gituman ang mao rang mga pag-antos diha sa inyong kaigsoonang naa sa kalibotan. Apan ang Dios sa tanang grasya, Siya nga nagtawag ninyo ngadto sa Iyang walay kataposang himaya diha ni Cristo Jesus, sa makaantos namo sa makadiyot, Siya mismo ang maghingpit, magtukod, maglig-on, ug magpasukad ninyo.

ADLAW 12: PAG-AMPO NGA ALANG SA MGA MASIGKA-MAGBUBUHAT UG NANGUNANG MGA IGSOON

Buh. 20:28; 1 Ped. 5:2; Heb. 13:17

Nga sangkapan sa Ginoo ang mga masigka-magbubuhat ug nangunang mga igsoon ug hatagan silag kaalam nga manguna ug mangatiman sa Iyang katawhan sa pagpadayon ning mga adlawa (Buh. 20:28; 1 Ped. 5:2; Heb. 13:17).

Buh. 20:28—Pagmatngon mo sa inyong kaugalingon ug sa tibuok panon, nga diha nila gipahaluna mo sa Espiritu Santo nga mga maglalantaw nga mangatiman sa iglesia sa Dios, nga nabatonan Niya pinaagi sa kaugalingon Niyang dugo.

1 Ped. 5:2—Atimana ninyo ang panon sa Dios diha ninyo, dili maglantaw tungod kay napugos mo kondili sa kinabubut-on gyod, sumala sa Dios; dili sa tinguha nga makasapi sa talamayong paagi kondili sa pagkamaikagon gyod.

Heb. 13:17—Mosugot mo sa mga nanguna ninyo ug magpasakop nila, kay nagtukaw sila sa inyong kalag ingon sa mga tawong mohatag og husay, aron mabuhat nila kini uban ang kalipay ug dili ang pag-agulo; kay dili man kana makaayo ninyo.

 

Pagpangalagad: Mag-ampo uyon sa Tinguha sa Dios

Mga igsoon, kon moduol ta sa Dios ug maghilom lang sa Iyang atubangan, isalikway ang atong mga hunahuna aron mosulod sa Iyang mga hunahuna, makita nato ang dakong panginahanglan sa pag-ampo, makita nato nga naghulat ang Dios nga moampo ta kalabot sa daghan kaayong butang, ug makita nato nga mahimong ampoonon nato ang tanang naa sa palibot. Sa pagkatinuod mahimo man nganing ampoonon nato ang tibuok yuta. Dili gyod ta moampo segun sa atong mga pagbati. Isagol gyod nato ang atong mga tinguha sa mga tinguha sa Dios ug himoong mga tinguha, pag-agulo, ug pangandoy nato alang sa uniberso ang mga tinguha Niya. Dili makagula ang mga tinguha sa Dios nga dili una moagi sa tawo, ug mapadayag na ngani kining mga tinguhaa pinaagi sa mga tinguha sa tawo, supakon gyod kini sa gahom ni Satanas. Aron matuman ang tinguha sa Dios, moampo gyod ta, ug aron makuha ang pag-ulang ni Satanas, moampo gyod ta. Gamiton gyod nato ang pagbulot-an sa pag-ampo ug hubaran ang angay hubaran ug gaposon ang angay gaposon. Dili gyod ta moampo segun sa kaugalingon natong tinguha; moduol gyod ta sa Ginoo ug moampo uyon sa tinguhang gipatik Niya kanato. Kon moingon ang Dios nga gikinahanglan ang usa ka butang, moingon sab gyod ta nga gikinahanglan kining butanga, ug kon moingon Siya nga dili mahimong magpabilin ang usa ka butang, moingon sab gyod ta nga dili mahimong magpabilin kini. Kalimtan gyod nato ang atong kaugalingon ug motandog sa tinguha sa Dios ug magpadayag sa tinguha Niya pinaagi sa atong pag-ampo. (The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, pp. 456-457)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

ADLAW 13: PAG-AMPO NGA ARON MABALAAN ANG MGA BALAAN

1 Tes. 5:22-23; Rom. 12:2, 4-5

Nga mapreserba ug mabalaan ang mga balaan diha sa ilang pagkatawo nga dunay tulo ka bahin, maginahin ngadto sa Dios gikan sa kasagaran ug masal-anong mga butang (1 Tes. 5:22-23), ug dili magpahiuyon ning panahona kondili magpatransporma hinuon aron masuta nila ang kabubut-on sa Dios sa pagkinabuhi nila sa kinabuhi sa Lawas (Rom. 12:2, 4-5).

1 Tes. 5:22-23—Likayi ninyo ang tanang matang sa pagkadaotan. Ug ang Dios sa kalinaw mismo bug-os nga magbalaan ninyo, ug hingpit untang mapreserba ang inyong espiritu ug kalag ug lawas nga walay ikasaway, sa pag-anhi sa atong Ginoong Jesucristo.

Rom. 12:2—Ug dili mo magpaumol uyon ning panahona, magpatransporma hinuon mo sa pagpabag-o sa inyong salabotan aron masuta ninyo unsa ang kabubut-on sa Dios, kanang maayo ug makapahimuot ug hingpit.

Rom. 12:4-5—Kay maingon nga diha sa usa ka lawas duna tay daghang bahin, ug ang tanang bahin dili samag kagamitan, busa kita bisan daghan usa ra ka Lawas diha ni Cristo, ug ang tagsatagsa mga bahin sa usag usa.  

 

Pagpangalagad: Nangamuyo si Cristo

Ang kinalawmang hulagway sa Daang Tugon mao tingali ang halaran sa incienso sa Exodo 30. Kon hunahunaon kining hulagwaya bisan sa mabaw nga paghunahuna, masayran na nato nga may kalabotan kini sa pag-ampo. Sa Daang Tugon ug sa Bag-ong Tugon nagtimaan sa pag-ampo nato sa Dios ang inciensong gihalad Kaniya. Busa, sa pagbasa nato sa Biblia, makaamgo ta nga may kalabotan gyod sa pag-ampo ang bulawang halaran sa incienso.

Kon mas lalom pa nga hunahunaon nato kining butanga, makita nato nga wala diay magpasabot sa atong pag-ampo ang halaran sa incienso. Nagpasabot hinuon kini sa pag-ampo ni Cristo, kay ang halaran mismo naghulagway man sa persona ni Cristo. Dili kini hulagway sa pag-ampo ni Cristo. Naghulagway ang halaran sa incienso ni Cristo nga persona, dili sa pag-ampo Niya. Nagtimaan kini ni Cristo nga nag-ampo, ni Cristo nga nangamuyo. Nahiniusa na ang tinagsang Cristo human sa pagkabanhaw Niya, ug ilabi na gyod human sa pagkayab Niya. Busa, atubangan sa Dios karon dili ang tinagsang Cristo ra ang nangamuyo, kondili ang hiniusang Cristo sab, ang Ulo ug ang Lawas. Nangamuyo si Cristo nga Ulo didto sa mga langit, ug nangamuyo ang iglesia nga Lawas dinhi sa yuta. Busa, dili si Cristo ra sa Iyang Kaugalingon ang tigpangamuyo, kondili si Cristo ug ang Lawas Niya. Kon nakaamgo ta niini, makita nato nga lalom kaayo ang gitiman-an sa halaran sa incienso. (Pagtuon-sa-kinabuhi sa Exodo, p. 1555)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

ADLAW 14: PAG-AMPO NGA MAPANAG-IYA SI CRISTO NGA MALANGKOBON-SA-TANAN NGA CRISTO

Col. 1:12; Efe. 3:8, 17-18

Nga hingpit nga mapanag-iya sa mga balaan ang pahat nila sa malangkobon-sa-tanan, masangkaron-sa-tanan nga Cristo sa pagkalinig-onan nila sa gahom pinaagi sa Espiritu nganha sa ilang tawo sa sulod aron makabalay si Cristo sa ilang kasingkasing (Col. 1:12; Efe. 3:8, 17-18).

Col. 1:12—Nagpasalamat sa Amahan, nga naghimo ninyong takos nga makaambit sa pahat nga giapod-apod sa mga balaan diha sa kahayag.

Efe. 3:8—Gihatag kining grasyaha kanako nga gamay pa sa labing gamay sa tanang balaan, aron imantala nako ngadto sa mga Gentil ang dili matugkad nga kadato ni Cristo ingon nga ebanghelyo.

Efe. 3:17-18—Aron makabalay si Cristo sa inyong kasingkasing pinaagi sa pagtuo, aron kamo, nga gipagamot ug gipasukad na diha sa gugma, mapuno unta sa kusog sa pagsabot uban sa tanang balaan sa gilapdon ug gitas-on ug gihabogon ug giladmon.

 

Pagpangalagad: Mahimong Abo

Kon mosulod ta sa tabernaculo, dili ta makaderetsog duol sa halaran sa incienso. Sa gipakita na nato, moadto gyod una ta sa talad sa tinapay, unya sa tangkawan, ug human niana sa arka sa panghimatuod sa Dapit Labing Balaan. Ayha pa ta maandam nga moduol ug mangamuyo sa halaran sa incienso.

Kaatbang ni Cristo nga kinabuhi (ang tinapay sa talad sa presensya, sa talad sa tinapay) ang paggawi nato. Kaatbang ni Cristo nga kahayag (ang tangkawan) ang panan-aw nato. Kaatbang ni Cristo nga incienso nato ngadto sa Dios (ang halaran sa incienso) ang maayong gawi nato. Kon tapoon ang atong paggawi, panan-aw, ug maayong gawi mao na kana ang natural nga pagkatawo nato, nga kaatbang ni Cristo nga panghimatuod sa Dios (ang arka). Kon nahimo na tang tinapok nga abo, naa pa ba gihapon tay natural nga paggawi, natural nga panan-aw, ug natural nga maayong gawi? Wala na gyod. Wala may paggawi, panan-aw, o maayong gawi ang tinapok nga abo. Unsa may naa niini? Wala. Kanang mahimong abo pagkabalewala man. (Pagtuon-sa-kinabuhi sa Exodo, pp. 1558-1559)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

ADLAW 15: PAG-AMPO NGA ALANG SA PAGTUKOD SA LAWAS

Col. 2:6-7; Rom. 8:4; Efe. 4:15-16

Nga maggawi ang mga balaan diha ni Cristo pinaagi sa espiritu sa inadlawng kinabuhi nila, motubo ngadto ni Cristo sa tanang butang, ug matagik ug matukod pag-usa ingon nga Lawas ni Cristo (Col. 2:6-7; Rom. 8:4; Efe. 4:15-16).

Col. 2:6-7—Busa kay gidawat na man ninyo ang Cristo, si Jesus nga Ginoo, paggawi mo diha Niya, kay gipagamot ug gitukod na man diha Niya, ug gilig-on diha sa pagtuo ingon sa gitudlo kaninyo, nga madagayaon sa pagpasalamat.

Rom. 8:4—Aron ang matarong nga gipangayo sa kasugoan matuman kanato, nga wala maggawi uyon sa unod kondili uyon sa espiritu.

Efe. 4:15-16—Magkupot hinuon sa kamatuoran diha sa gugma, aron motubo ta diha sa tanang butang ngadto Niya, nga maoy Ulo, si Cristo, gikan Kaniya ang tibuok Lawas, nga gisumpay ug gitagik pag-usa pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan sa dagayang sangkap ug pinaagi sa pagbuhat sa maarangan sa matag usa ka bahin, maoy nagpatubo sa Lawas aron magtukod sa iyang kaugalingon diha sa gugma.

 

Pagpangalagad: Ang Duha ka Halaran sa Kasinatian Nato

Kaloy-an unta ta sa Ginoo nga makakita nga ang husto ug tinuod nga kinabuhing mainampoon naa gyod sa Dios ug nagkinahanglan nga maanaa ang Dios kanato; nga nausa kini sa nabanhaw ug nikayab nga Cristo nga incienso nato ngadto sa Dios; ug nga nadugtong kini ni Cristo nga gilansang sa krus pinaagi sa dugo, sa kalayo, ug sa alimyon. Kon naa nato kining pag-ampoa, makakinabuhi gyod ta sa kinabuhing makapalihok sa Dios. Nagdumala kining pag-ampoa sa pagpaambit sa Dios sa grasya ug sa paggamit Niya sa Iyang pagbulot-an. Nagpasabot kini nga nagdumala sab sa uniberso ang pag-ampong giampo sa may halaran sa incienso. Importante kaayo kining butanga. Maablihan unta ang atong mga mata nga makakita niini. (Pagtuon-sa-kinabuhi sa Exodo, pp. 1552-1553)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

Magmalahutayon sa pag-ampo.