روز ۱۱: دعا برای کلیساها

اعمال 5:16؛ افسسیان 19:1؛ کولسیان 11:1؛ مکاشفه 9:1

برای آنکه خداوند کلیساهای بازیابی خود در هر کشوری را به عنوان شهادت عیسی تقویت و حفظ کند و پیشرفت دهد (اعمال 5:16؛ افسسیان 19:1؛ کولسیان 11:1؛ مکاشفه 9:1).

اعمال 5:16 -پس کلیساها در ایمان استوار می شدند و روز به روز در شماره افزوده می گشتند.

افسسیان 19:1 -و چه مقدار است عظمت بینهایت قوت او نسبت به ما مومنین برحسب عمل توانایی قوت او.

کولسیان 11:1 -و به اندازه توانایی جلال او به قوت تمام زورآور شوید تا صبر کامل و تحمل را با شادمانی داشته باشید؛

مکاشفه 9:1 -من یوحنا که برادر شما و شریک در مصیبت و ملکوت و صبر در عیسی مسیح هستم، به جهت کلام خدا و شهادت عیسی مسیح در جزیرها ی مسمی به پطمس شدم.

 

خدمتگزاری: سوزاندن مسیح به عنوان بخور

در کتاب مکاشفه، مذبح بخور به طور مستقیم روبروی تخت اقتدار خداست. بر طبق مکاشفه باب ٨، مسیح به عنوان آن فرشته ای دیگر، می آید و بخور خود را به دعاهای مقدسین می افزاید. سپس این بخور به سوی خدا بر تخت حاکمیت، صعود می کند و خدا به دعاهای مقدسین پاسخ می دهد. در نتیجه، آتش به سوی زمین پایین می آید تا داوری های الهی که در بقیۀ کتاب مکاشفه ثبت شده است را اجرا کند. این تصویری از مذبح بخور است که تخت حاکمیت خداست و برای اجرای داوری های خدا در حاکمیتش می باشد. برای ما مهم است که ببینیم اجرای حاکمیت خدا، توسط دعاهایی که از مذبح بخور به او تقدیم می شود، برانگیخته می شود.(Life-study of Exodus, p. 1615)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

اول پطرس 12:4-14 -ای حبیبان، تعجب منمایید از این آتشی که در میان شماست و بجهت امتحان شما می آید که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده باشد. بلکه بقدری که شریک زحمات مسیح هستید، خشنود شوید تا در هنگام ظهور جلال وی شادی و وجد نمایید. اگر بخاطر نام مسیح رسوایی می کشید، خوشا به حال شما زیرا که روح جلال و روح خدا بر شما آرام می گیرد.

اول پطرس 9:5-10 -پس به ایمان استوار شده، با او مقاومت کنید، چون آگاه هستیدکه همین زحمات بر برادران شما که در دنیا هستند، می آید. و خدای همه فیضها که ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده، است، شما را بعداز کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار و توانا خواهد ساخت.

روز ۱٢: دعا برای برادران همکار و ارشد

اعمال 28:20؛ اول پطرس 2:5؛ عبرانیان 17:13

برای آنکه خداوند همکاران و برادران ارشد را تأمین کرده و به آنها حکمت عطا کند تا مردمِ او را در این روزها رو به جلو هدایت و شبانی کنند (اعمال 28:20؛ اول پطرس 2:5؛ عبرانیان 17:13).

اعمال 28:20 -پس نگاه دارید خویشتن و تمامی آن گله را که روح القدس شما را بر آن اسقف مقرر فرمود تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است.

اول پطرس 2:5 -گله خدا را که در میان شماست بچرانید و نظارت آن را بکنید، نه به زور بلکه به رضامندی ونه به جهت سود قبیح بلکه به رغبت؛

عبرانیان 17:13 -مرشدان خود را اطاعت و انقیاد نمایید زیراکه ایشان پاسبانی جان های شما را می کنند، چونکه حساب خواهند داد تا آن را به خوشی نه به ناله به جا آورند، زیرا که این شما را مفید نیست.

 

خدمتگزاری: دعا کردن بر طبق خواست خدا

برادران و خواهران، اگر ما نزد خدا آمده و دربرابر او آرام بمانیم، افکار خود را رها کنیم تا به درون افکار او وارد شویم، نیاز بزرگی به دعا خواهیم دید؛ خواهیم دید که خدا منتظر است تا ما درباره خیلی چیزها دعا کنیم، و خواهیم دید که همه چیزهای اطراف می توانند موضوع دعای ما شوند. در حقیقت، کل زمین می تواند موضوع دعای ما شود. ما نباید بر طبق احساساتمان دعا کنیم. ما باید خواسته های خود را با خواسته های خدا در هم بیامیزیم و اجازه دهیم که خواسته های خدا تبدیل به خواسته ها، ناله ها، و آرزوهای ما برای جهان شوند. امیال خدا نمی تواند بدون اینکه اول از انسان عبور کند، بیان شود، و هنگامی که امیال خدا توسط امیال انسان ابراز شود، به وسیله قدرت شیطان با مخالفت مواجه خواهد شد. برای تحقق بخشیدن به خواست خدا، ما باید دعا کنیم، و برای اینکه درماندگی توسط شیطان را از میان برداریم، باید دعا کنیم. ما باید اقتدار دعا را بکار برده و آنچه باید گشوده شود را گشوده و آنچه باید بسته شود را ببندیم. ما نباید بر طبق خواست خودمان دعا کنیم؛ باید نزد خداوند رفته و بر طبق خواسته ای که او در ما نقش بسته، دعا کنیم. وقتی خدا می گوید که به امری نیاز است، ما نیز باید همان را بگوییم، و وقتی او بگوید که موردی نمی تواند باقی بماند، ما نیز باید همان را بگوییم. ما باید خودمان را فراموش کرده و خواست خدا را لمس کنیم و خواست او را توسط دعایمان ابراز نماییم.(The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, pp. 456-457)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

روز ۱۳: دعا برای تقدیس مقدسین

اول تسالونیکیان 22:5-23؛ رومیان 2:12، 4-5

برای آنکه مقدسین در سه بخش وجودشان حفظ و تقدیس شوند، تا از امور شایع و گناه آلود برای خدا جدا گردند (اول تسالونیکیان 22:5-23) و همشکل این عصر نشوند، بلکه دگرگون شوند تا با زیستن حیات بدن بتوانند اراده خدا را ثابت کنند (رومیان 2:12، 4-5).

اول تسالونیکیان 22:5-23 -از هر نوع بدی احتراز نمایید. اما خود خدای سلامتی، شما را بالکل مقدس گرداند و روح و نفس و بدن شما تمام بی عیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح.

Rom. 12:2- و همشکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست.

رومبان 4:12-5 -زیرا همچنان که در یک بدن اعضای بسیار داریم و هر عضوی را یک کار نیست، همچنین ما که بسیاریم، یک جسد [بدن] هستیم در مسیح، اما فرد اعضای یکدیگر.  

 

خدمتگزاری: شفاعت مسیح

عمیق ترین نماد از نمادهای عهد جدید شاید مذبح بخور در خروج ۳۰ باشد. ما اگر این نماد را حتی به طور سطحی بررسی کنیم، خواهیم دید که آن به دعا مربوط است. هم در عهد قدیم و هم در عهد جدید، بخوری که به خدا اهدا می شود نشانگر دعای ما به اوست. بنابراین، در خواندن کتاب مقدس، ما می توانیم پی ببریم که مذبح طلایی بخور باید از طریقی به دعا مربوط باشد.

اگر این مورد را عمیق تر بررسی کنیم، خواهیم دید که در واقع مذبح بخور به دعای ما اشاره ندارد. بلکه مذبح بخور به دعای مسیح اشاره دارد، زیرا خودِ مذبح نمادی از شخص مسیح است. آن نمادی از دعای مسیح نیست. مذبح بخور نمادی از شخص مسیح و نه نماد دعای اوست. آن نشانگر مسیح دعاگو، مسیح شفیع، است. مسیح منفرد پس از رستاخیزش، و بخصوص پس از صعودش، جمعی شده است. پس امروز در برابر خدا نه تنها مسیح منفرد شفاعت می کند، بلکه مسیح جمعی، که همان سَر با بدن است نیز شفاعت می کنند. مسیحِ سَر در آسمان ها شفاعت می کند، و کلیسا، بدن بر روی زمین شفاعت می کند. بنابراین، آن شفیع نه تنها خود مسیح است، بلکه مسیح با بدنش می باشد. اگر ما این موضوع را تشخیص دهیم، خواهیم دید که آنچه توسط مذبح بخور نشان داده می شود موضوعی بسیار عمیق است.(Life-study of Exodus, p. 1625)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

روز ۱۴: دعا برای تصرف مسیح شامل تمام

کولسیان 12:1؛ افسسیان 8:3، 17-18

برای آنکه مقدسین با قوت، توسط روح در انسان درونی خود نیرومند شوند، تا مسیح در دلهای آنها ساکن شود و سهمِ میراث خود را از مسیح شامل تمام و وسیع کاملاً تصرف کنند (کولسیان 12:1؛ افسسیان 8:3، 17-18).

کولسیان 12:1 -و پدر راشکر گزارید که ما را لایق بهره میراث مقدسان در نور گردانیده است،

افسسیان 8:3 -یعنی به من که کمتر از کمترین همه مقدسینم، این فیض عطا شد که در میان امتها به دولت بی قیاس مسیح بشارت دهم،

افسسیان 17:3-18 -تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود؛ و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده، استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول وعمق و بلندی چیست؛

 

خدمتگزاری: خاکستر شدن

اگر به درون مسکن آییم، نمی توانیم به طور مستقیم به مذبح بخور برویم. همانطور که تاکنون ذکر کردیم، نخست ما باید به میز نانِ حضور رفته، سپس به چراغدان، و پس از آن به صندوق شهادت در قدس الاقداس برویم. تنها در آن وقت می توانیم به مذبح بخور برای شفاعت آییم.

رفتار ما در مقابل مسیح به عنوان حیات (نان حضور) است. دید ما در مقابل مسیح به عنوان نور (چراغدان) ما است. فضیلت ما در مقابل مسیح به عنوان بخور ما (مذبح بخور) برای خداست. رفتار ما، دید ما و فضیلت ما برابر است با وجود طبیعی ما، که در مقابل مسیح به عنوان شهادت (صندوق) خداست. اگر ما تبدیل به توده ای از خاکستر شده ایم، آیا هنوز دارای رفتار، دید و فضیلت طبیعی مان خواهیم بود؟ به هیچ وجه. یک تودۀ خاکستر هیچ رفتار، دید یا فضیلتی ندارد. یک تودۀ خاکستر چه چیزی دارد؟ هیچ چیز ندارد. خاکستر شدن به معنای هیچ و صفر شدن است.(Life-study of Exodus, pp. 1629-1630)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

روز ۱۵: دعا برای بناسازی بدن مسیح

کولسیان 6:2-7؛ رومیان 4:8؛ افسسیان 15:4-16

برای آنکه مقدسین در زندگی روزانه خود بر حسب روح در مسیح گام بردارند [رفتار کنند]، در همه چیز در مسیح رشد کنند، و به عنوان بدن مسیح به هم پیوسته و با هم بنا شوند (کولسیان 6:2-7؛ رومیان 4:8؛ افسسیان 15:4-16).

کولسیان 6:2-7 -پس چنانکه مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید، که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشته اید، بطوری که تعلیم یافته اید و در آن شکرگزاری بسیار می نمایید.

رومیان 4:8 -تا عدالت شریعت کامل گردد در مایانی که نه به حسب جسم بلکه برحسب روح رفتار می کنیم.

افسسیان 15:4-16 -بلکه در محبت پیروی راستی نموده، در هرچیز ترقی نماییم در او که سر است، یعنی مسیح؛ که از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته، به مدد هر مفصلی و برحسب عمل به اندازه هر عضوی بدن را نمو می دهد برای بنای خویشتن در محبت.

 

خدمتگزاری: دو مذبح در تجربۀ ما

باشد که خدا بر ما رحمت داشته باشد تا ببینیم که زندگیِ دعایی مناسب و واقعی در خداست و مستلزم این است که خدا در ما باشد؛ یعنی یک بودن با مسیح رستاخیز و صعود کرده به عنوان بخور ما به خدا که توسط خون، آتش و عطر خوشبو، به مسیح مصلوب شده متصل است. اگر ما چنین دعایی داشته باشیم قادر به زیستن زندگی ای می شویم که حرکت خدا را برمی انگیزد. این نوع دعا دورۀ فیض خدا و حاکمیت اقتدار او را حکمرانی می کند. این بدین معناست که دعایی که در مذبح بخور ارائه می شود جهان را حکمرانی می کند. این موضوعی بسیار پر اهمیت است. باشد که چشمان ما باز شود تا این موضوع را ببینیم .(Life-study of Exodus, p. 1623)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

در دعا ثابت قدم باشید