Gal 4:19; EF 3:14-21; Mt 16:18; EF 2:21-22; 1Kor 12:27

Aby všetci svätí otvorili celú svoju bytosť Pánovi, aby mohol vykonávať ústredné Božie dielo - tj. aby sa Boh v Kristovi zabudovával do nás a nás zabudovával do Seba pre vybudovanie Cirkvi ako Tela Kristovho (Gal 4:19; Ef 3:14-21; Mt 16:18; Ef 2:21-22; 1Kor 12:27).

Ga 4:19—Deti moje, pre ktoré znovu trpím pôrodné bolesti, dokiaľ Kristus nebude sformovaný vo vás

Ef 3:16-17, 19b—aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach ... aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.

Mt 16:18—A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Ef 2:21-22—na ktorom každé stavanie, (príslušne) pospájané, rastie v chrám svätý v Pánovi, a na ktorom aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží.

1Kor 12:27—Vy (spolu) ste telo Kristovo a každý osve (Jeho) úd.

1Kor 12:12-13, 23-27

Aby svätí žili kresťanským životom a cirkevným životom podľa praktických bodov týkajúcich sa zmiešavania, aby sa zmiešali všetky jednotlivé údy Kristovho Tela, všetky cirkvi v jednotlivých oblastiach, všetci spolupracovníci a všetci starší prostredníctvom spoločenstva a to, že budú robiť všetko prostredníctvom kríža a Duchom, aby vysluhovali Krista pre Telo, s cieľom, aby v Pánovej obnove nastala skutočnosť Tela Kristovho (1Kor 12:12-13, 23-27).

1Kor 12:12-13—Lebo ako telo je jedno a má mnoho údov, ale všetky údy tvoria jedno telo, aj keď ich je mnoho: tak aj Kristus. Veď aj my všetci v jednom Duchu sme boli pokrstení v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom.

1Kor 12:23-27—a tie, ktoré sa nám zdajú menej cennými na tele, tým väčšmi si ich uctievame, a našim neslušným (údom) dostáva sa tým slušnejšieho odenia, ale naše slušné (údy) to nepotrebujú. Tak zostavil Boh telo, že zaostalému dal väčšiu česť, aby nebol v tele rozkol, ale aby údy navzájom rovnako sa starali o seba. A preto keď trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy; keď sa jednému údu dostáva oslava, radujú sa s ním všetky údy. Vy (spolu) ste telo Kristovo a každý osve (Jeho) úd.

Zj 8:1-8

Aby svätí prinášali modlitby, ku ktorým Kristus ako iný Anjel môže pridať kadidlo, aby bol z Božieho trónu uvrhnutý na zem oheň spravodlivého súdu, ktorý sa vysporiada s bezbožnosťou a bezzákonnosťou (Zj 8:1-8).

Zj 8:1-8—A keď otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi ticho asi na polhodinu. Potom som videl sedem anjelov, ktorí stáli pred Bohom a dostali sedem trúb. Iný anjel prišiel, postavil sa k oltáru so zlatou kadidelnicou a dostal mnoho tymianu, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár pred trónom. Dym tymianu vystupoval z anjelovej ruky pred Boha k modlitbám svätých a anjel vzal kadidelnicu, naplnil ju ohňom z oltára a hodil ju na zem. A nastali hromy, zvuky, blesky a zemetrasenie. Sedem anjelov, ktorí mali sedem trúb, sa pripravilo trúbiť. Zatrúbil prvý. Nastalo krupobitie, oheň zmiešaný s krvou, a padlo to na zem. Tretina zeme zhorela, tretina stromov zhorela a všetka zelená tráva zhorela. Zatrúbil druhý anjel. A do mora padlo niečo ako veľký, ohňom horiaci vrch. Tretina mora sa premenila na krv,

Mt 6:19-34

Aby si svätí v tejto dobe nerobili starosti o ľudský život, ale najprv hľadali kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a slúžili iba Bohu a nehromadili si poklady na zemi (Mt 6:19-34).

Mt 6:19-21—Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi... Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

Mt 6:24-25—Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev?

Mt 6:31, 33Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? ... Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.

Mt 6:1-6; Kol 3:3

Aby svätí ako ľudia kráľovstva, deti nebeského Otca, mali duchovný život, ktorý zodpovedá tajomnej, skrytej povahe božského života, a modlili sa k svojmu nebeskému Otcovi v skrytosti, zakúšali skryté potešenie z Otca a dostávali od Neho skryté odpovede (Mt 6:1-6; Kol 3:3).

Mt 6:1-6—Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli; ináč nemáte odplatu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Preto keď dávaš almužnu, netrúb pred sebou, ako robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Veru vám hovorím: Majú svoju odmenu! Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica, aby tvoja almužna zostala v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli; veru vám hovorím: Majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.

Kol 3:3—Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu.

2Pt 1:5-11

Aby svätí rástli v živote ku zrelosti, aby im bol "bohato poskytnutý vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista" (2Pt 1:5-11).

2Pt 1:5-11—tak aj vy podobne vynaložte všetko úsilie a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie, k poznávaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti pobožnosť, k pobožnosti milovanie bratstva a k milovaniu bratstva lásku. Lebo ak sú pri vás všetky tieto vlastnosti a rozmáhajú sa, nebudete nečinní a neplodní ani v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. Kto nemá tieto vlastnosti, je slepý, lebo v zaslepenosti zabúda, že bol očistený z dávnych hriechov. Preto o to viac, bratia, usilujte sa upevniť svoje povolanie a vyvolenie, lebo keď to urobíte, nepotknete sa nikdy, a tak skôr budete mať prístup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

2Tim 4:10; Sk 2:40; Flp 2:15

Aby všetci svätí, a najmä mladí a noví, nemilovali prítomný vek, ale boli zachránení z "tohto prevráteného pokolenia" a boli "bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javia ako jasné hviezdy vo vesmíre." (2Tim 4:10; Sk 2:40; Flp 2:15).

2Tim 4:10—lebo Démas ma opustil, zamilujúc si tento svet, a odišiel do Tesaloniky, Krescens do Galácie, Títos do Dalmácie.

Sk 2:40—Potom ešte mnohými inými slovami vydával svedectvo a napomínal ich hovoriac: Dajte sa zachrániť z tohto skazeného pokolenia!

Flp 2:15—aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre.

Mt 24:40-47; Zj 21:2; 19:7-9

Aby svätí boli bdelí a rozumní a zakúšali všetko, čo je potrebné, aby boli "pripravení ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha" a aby boli "povolaní na Baránkovu svadobnú hostinu" (Mt 24:40-47; Zj 21:2; 19:7-9).

Mt 24:40-42—Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.

Mt 24:45-47—Kto je teda verným a rozumným sluhom, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť! Veru vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom.

Zj 21:2—A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, pripravený ako nevestu vyzdobenú svojmu ženíchovi.

Zj 19:7, 9—Radujme sa, veseľme sa, vzdávajme Mu slávu, že prišla svadba Baránkova a manželka Jeho sa pripravila... Povedal mi: Napíš: Blahoslavení, ktorí sú povolaní na svadobný hod Baránkov!

1Tim 1:3-4; Ga 2:19b-20; Flp 1:21a; J 21:15-17; 1Kor 12:24; Kol 3:10-11

Aby Pánova obnova zažila nové oživenie, oživenie, aké doteraz v dejinách nenastalo a ktoré bude výsledkom úspešného praktizovania vysokého vrcholu zjavenia Božej ekonómie, vrátane bohoľudského žitia, všeobecného pastierstva a zmiešavania pre skutočnosť Tela Kristovho a jedného nového človeka (1Tim 1:3-4; Ga 2:19b-20; Flp 1:21a; J 21:15-17; 1Kor 12:24; Kol 3:10-11).

1Tim 1:3-4—Ako som ťa prosil, idúc do Macedónie, aby si zostal v Efeze a prikazoval niektorým nerozširovať iné učenie a nepridŕžať sa bájok ani nekonečných rodokmeňov, ktoré napomáhajú skôr hádky ako Božie spravovanie spásy z viery,

Ga 2:19b-20—Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.

Flp 1:21a—Lebo mne žiť je: Kristus

J 21:15-17—Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu (Ježiš): Pas mojich baránkov! Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A on Mu odpovedal: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu: Pas moje ovečky! Aj po tretí raz sa ho spýtal: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal: Či ma miluješ? a odpovedal Mu: Pane, Ty vieš všetko; Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pas moje ovečky!

1Kor 12:24—ale naše slušné (údy) to nepotrebujú. Tak zostavil Boh telo, že zaostalému dal väčšiu česť

Kol 3:10-11—a obliekli nového, ktorý sa obnovuje ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa. Tu už nie je ani Grék, ani Žid, ani obrezaný, ani neobrezaný, ani barbar, ani Skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus.

Vytrvajte v modlitbe.