GAL 4:19; EF 3:14-21; MT 16:18; EF 2:21-22; 1 KOR 12:27

Molite se da svi sveti otvore cijelo svoje biće Gospodu tako da On može sprovesti Božje središnje djelo—da Bog Samog Sebe u Kristu ugradi u nas, i da nas ugradi u Samog Sebe, za izgradnju crkve kao Kristovog Tijela (Gal 4:19; Ef 3:14-21; Mt 16:18; Ef 2:21-22; 1 Kor 12:27).

Gal 4:19—Dječice moja, koju ponovno u trudovima rađam dok se Krist ne oblikuje u vama.

Ef 3:16-17, 19b—Neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni…da budete ispunjeni do sve punine Božje.

Mt 16:18—I ja tebi kažem da si ti Petar, i na toj stijeni sagradit ću Svoju crkvu i vrata Podzemlja neće je nadvladati.

Ef 2:21-22—U Njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu. U Njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u duhu.

1 Kor 12:27—Vi ste dakle Tijelo Kristovo, a pojedinačno udovi.

1 KOR 12:12-13, 23-27

Molite se da sveti žive kršćanski život i život crkve u skladu s praktičnim točkama koje se tiču stapanja, stapanja svih pojedinih udova Tijela Kristovog, svih crkava u određenim okruzima, svih suradnika i svih starješina kroz zajedništvo, te da čine sve kroz križ (krst) i po Duhu kako bi posluživali Krista za Tijelo, s ciljem da u Gospodnjoj obnovi postoji stvarnost Kristovog Tijela (1 Kor 12:12-13, 23-27).

1 Kor 12:12-13—Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo - tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.

1 Kor 12:23-27—A udove koje smatramo nečasnijima, okružujemo većom čašću. I s nepristojnima se pristojnije postupa, a pristojni toga ne trebaju. Nego, Bog je tako sastavio tijelo da je posljednjem udu dao izobilniju čast da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedni za druge. I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi; ako li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi udovi. A vi ste Tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi.

OTK 8:1-8

Molite se za svete da prinose molitve kojima Krist, kao drugi Anđeo, može pridodati kād, tako da sa prijestolja Božjeg oganj pravednog suda bude bačen na Zemlju da se obračuna sa bezbožništvom i bezakonjem (Otk 8:1-8).

OTK 8:1-8—Kad Jaganjac otvori sedmi pečat, nasta muk na nebu oko pola sata. I vidjeh: sedmorici anđela što stoje pred Bogom dano je sedam trubalja. I drugi jedan Anđeo pristupi i sa zlatnom kadionicom stane na žrtvenik. I dano mu je mnogo kada da ga s molitvama svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem. I vinu se dim kadni s molitvama svetih iz ruke anđelove pred lice Božje. Anđeo uze kadionicu, napuni je vatrom sa žrtvenika i prosu na zemlju. I udariše gromovi, i glasovi, i munje, i potres. A sedam anđela sa sedam trubalja pripremiše se da zatrube. Prvi zatrubi. I nastadoše tuča i oganj, pomiješani s krvlju, i budu bačeni na zemlju. I trećina zemlje izgorje, i trećina stabala izgorje, i sva zelena trava izgorje. Drugi anđeo zatrubi. I nešto kao gora velika, ognjem zapaljena, bačeno bi u more. I trećina se mora pretvori u krv.

MT 6:19-34

Molite se da sveti ne budu tjeskobni za svoj ljudski život u sadašnjem trenutku, nego da prvo traže kraljevstvo Božje i Njegovu pravednost, te da služe samo Bogu, ne zgrćući sebi blaga ovdje na Zemlji (Mt 6:19-34).

Mt 6:19-21Ne zgrćite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. Zgrćite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu. Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.

Mt 6:24-25Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?

Mt 6:31, 33—Nemojte dakle zabrinuto govoriti: 'Što ćemo jesti?' ili: 'Što ćemo piti?' ili: 'U što ćemo se obući?...Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.

MT 6:1-6; KOL 3:3

Molite se za svete, kao narod kraljevstva, djeca nebeskog Oca, da imamo duhovni život koji se podudara sa misterioznom, sakrivenom naravi božanskog života, moleći se našem nebeskom Ocu u tajnosti, imajući određeno tajnovito iskustvo Oca, te primajući određeno tajnovito uslišanje od Njega (Mt 6:1-6; Kol 3:3).

Mt 6:1-6Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju - neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti! Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

Kol 3:3—Ta umrijeste, i vaš je život skriven sa Kristom u Bogu.

2 PT 1:5-11

Molite se da sveti rastu u životu do zrelosti, tako da im: «ulaženje u vječno kraljevstvo našeg Gospoda Isusa Krista bude bogato i izobilno snabdjeveno» (2 Pt 1:5-11; dosl.).

2 PT 1:5-11—Zbog toga svim marom prionite: vjerom osigurajte krepost, krepošću spoznaje, spoznanjem uzdržljivost, uzdržljivošću postojanost, postojanošću pobožnost, pobožnošću bratoljublje, bratoljubljem ljubav. Jer ako to imate i u tom napredujete, nećete biti besposleni i neplodni za spoznanje Isusa Krista. A tko toga nema, slijep je, kratkovidan; zaboravio je da je očišćen od svojih prijašnjih grijeha. Zato, braćo, to revnije uznastojte učvrstiti svoj poziv i izabranje: to čineći - ne, nećete posrnuti nikada! Tako će vam se bogato osigurati ulazak u vječno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista.

2 TIM 4:10; DJELA 2:40; FIL 2:15

Molite se za sve svete, posebno mlade i nove vjernike, da ne viole sadašnje doba (svijet), nego da budu spašeni od «ovog pokvarenog naraštaja» i «budu djeca Božj bez mane usred pokvarenog i izopačenog naraštaja, među kojima svijetle kao svjetlila u svijetu» (2 Tim 4:10; Dj 2:40; Fil 2:15).

2 Tim 4:10—Jer Dema me, zaljubljen u sadašnji svijet, napustio.

Djela 2:40—I mnogim je drugim riječima još svjedočio i hrabrio ih: Spasite se od naraštaja ovog opakog!

Fil 2:15—Da budete besprijekorni i čisti, djeca Božja neporočna posred poroda izopačena i lukava u kojem svijetlite kao svjetlila u svijetu.

MT 24:40-47; OTK 21:2; 19:7-9

Molite se da sveti bdiju i budu razboriti te da iskuse sve što je potrebno da budu «pripremljeni kao nevjesta nakićena za svog muža» I da bude pozvana na «svadbenu gozbu Jaganjčevu» (Mt 24:40-47; Otk 21:2; 19:7-9).

Mt 24:40-42—Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti. Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi.

Mt 24:45-47—Tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme? Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi! Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.

Otk 21:2—I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža.

Otk 19:7, 9—Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo jer dođe svadba Jaganjčeva, opremila se žena Njegova... I reče mi: Piši! Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjčevu!

1 TIM 1:3-4; GAL 2:20; FIL 1:21A; IVAN 21:15-17; 1 KOR 12:24; KOL 3:10-11

Molite se za Gospodnju obnovu da iskusi novo oživljenje, oživljenje koje se nikad nije dogodilo u povijesti (istoriji), koje će biti ishod naše uspješne prakse vrhunca otkrivenjā Božje ekonomije, uključujući življenje Bogočovjeka, univerzalno napasanje i stapanje, za stvarnost Kristovog Tijela i jednog novog čovjeka (1 Tim 1:3-4; Gal 2:20; Fil 1:21a; Iv 21:15-17; 1 Kor 12:24; Kol 3:10-11).

1 Tim 1:3-4—Kao što sam te zamolio kad sam odlazio u Makedoniju, ostani u Efezu da zapovijediš nekima neka ne naučavaju drugih nauka i neka se ne zanose beskrajnim bajkama i rodoslovljima, koja više pogoduju rasprama negoli rasporedbi (ekonomiji) Božjoj po vjeri.

Gal 2:20—Razapet sam sa Kristom, živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sinu Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.

Fil 1:21a-Jer meni je živjeti Krist.

Iv 21:15-17—Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Odgovori mu: Da, Gospodine, ti znaš da te volim. Kaže mu: Pasi jaganjce moje! Upita ga po drugi put: Šimune Ivanov, ljubiš li me? Odgovori mu: Da, Gospodine, ti znaš da te volim! Kaže mu: Pasi ovce moje! Upita ga treći put: Šimune Ivanov, voliš li me? Ražalosti se Petar što ga upita treći put: Voliš li me? pa mu odgovori: Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim. Kaže mu Isus: Pasi ovce moje!

1 Kor 12:24—A pristojni toga ne trebaju. Nego, Bog je tako sastavio Tijelo da je posljednjem udu dao izobilniju čast.

Kol 3:10-11—I obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja! Tu više nema: Grk - Židov, obrezanje - neobrezanje, barbar - skit, rob - slobodnjak, nego sve i u svima - Krist.

Ustrajte u molitvi.