1 Cor. 12:12-13, 23-27

Să ne rugăm ca sfinții să trăiască viața creștină și viața de biserică conform aspectelor practice cu privire la omogenizare, să avem omogenizarea tuturor membrelor individuale ale Trupului lui Cristos, a tuturor bisericilor din anumite districte, a tuturor lucrătorilor și a tuturor prezbiterilor prin părtășie și făcând totul prin cruce și prin intermediul Duhului ca să-L împărțim pe Cristos pentru Trup, cu scopul de a fi realitatea Trupului lui Cristos în recâștigarea Domnului (1 Cor. 12:12-13, 23-27).

1 Cor. 12:12-13— Căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh.

1 Cor. 12:23-27— Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos, și fiecare, în parte, mădularele lui.

Să perseverăm în rugăciune.