1. DEŇ: MODLITBA NA ZÁKLADE MATÚŠA 6

Mt 6:10b; Zj 11:15

Aby sa posvätilo meno Otca (Mt 6:9b), prišlo Jeho kráľovstvo (Mt 6:10a; Zj 11:15) a Jeho vôľa sa vykonala na zemi (Mt 6:10b).

Mt 6:9—Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje!

Zj 11:15—Zatrúbil siedmy anjel. A na nebi sa ozvali takéto mohutné hlasy: Kráľovstvo sveta stalo sa kráľovstvom nášho Pána a Jeho Pomazaného a kraľovať bude naveky vekov!

Mt 6:10—Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! 11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes!

 

Posluhovanie: Správny modlitebný život pre správny cirkevný život

Ak sa dotkneme Pavlovho ducha v Prvom liste Timotejovi 2:1-7, vycítime jeho naliehavú starosť o tých, ktorí sa ujímajú vedenia v cirkevnom živote, že musia mať modlitebný život. V týchto veršoch akoby Pavel hovoril Timotejovi: „Predstavil som ti jasný obraz Božej ekonómie a toho, ako je Božia ekonómia oproti rôznym učeniam. Rovnako som ti ukázal, že ma Pán zo Svojho milosrdenstva učinil vzorom Svojej ekonómie. Vážne som ťa tiež poveril, aby si bojoval za Božiu ekonómiu dobrý boj. Teraz hlboko v mojom duchu je bremeno, ktoré ťa nabáda k modlitbe. Vyzývam, aby sa za všetkých ľudí konali prosby, modlitby, príhovory, vďakyvzdania. Nenazdávaj sa, že učenie predchádza modlitbu. Nie, modlitba musí byť prvá a učenie je druhé.“ (Life-study of 1 Timothy, s. 27)

© Living Stream Ministry. Použité s povolením.

 

2. DEŇ: MODLITBA ZA NOVÉHO ČLOVEKA A NEVESTU

Ef 1:9-10, 23; 4:13, 16; 5:27; Zj 19:7

Aby sa naplnilo Božie dobré zaľúbenie, uskutočnil sa Jeho zámer a vykonávala sa Jeho ekonómia (Ef 1:9-10), aby Boh mohol mať cirkev ako Kristovo vybudované Telo a dospelého nového človeka, ktorý Ho má vyjadriť (v. 23; 4:13, 16), a ako Kristova pripravená nevesta Ho uspokojila v láske (5:27; Zj 19:7).

Ef 1:9-10—zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom na uplatnenie plnosti časov: totiž v Kristovi ako v Hlave zjednotiť všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi;

Ef 1:23—ktorá je Jeho telom, plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých.

Ef 4:13—až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej;

Ef 4:16—On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.

Ef 5:27—a postavil si cirkev slávnu, bez po škvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony.

Zj 19:7—Radujme sa, veseľme sa, vzdávajme Mu slávu, že prišla svadba Baránkova a manželka Jeho sa pripravila

 

Posluhovanie: Slávny príhovor

Prvá jasná zmienka o príhovore v Biblii je v Genezis 18, kde vidíme, že Abrahám bol prvý, kto sa prihováral... V tejto kapitole nemáme iba príbeh o príhovore, ale jasné zjavenie základných princípov príhovoru. Príhovor v Biblii predstavuje dôležitú záležitosť. Bez neho sa nemôže uskutočniť Božia ekonómia. Dnešné vynikajúce posluhovanie Krista ako nášho kráľovského a božského Veľkňaza spočíva v posluhovaní príhovoru. List Rimanom 8:34 a Hebrejom 7:25 nám hovoria, že Kristus sa za nás prihovára. Pretože táto záležitosť príhovoru je taká dôležitá, musíme sa jej venovať počas celého posolstva, hlavne uvažovať nad základnými princípmi príhovoru. (Life-study of Genesis, s. 677)

© Living Stream Ministry. Použité s povolením.

 

3. DEŇ: MODLITBA ZA SVETOVÉ UDALOSTI

Dan 4:14; Zj 1:5; Prís 21:1; Dan 2:21

Aby Boh v Kristovi vládol všetkým svetovým udalostiam (Dan 4:17; Zj 1:5), obracal srdcia kráľov, aby konali Jeho vôľu (Prís 21:1) a aby ustanovoval a zosadzoval vodcov, ako to uzná za vhodné (Dan 2:21).

Dan 4:14—Toto rozhodnutie je podľa rady strážnych a na reči svätých spočíva táto vec, aby živí poznali, že Najvyšší panuje nad kráľovstvom ľudí, že On ho dáva tomu, komu chce, a aj najchatrnejšieho z ľudí môže nadeň ustanoviť.

Zj 1:5—a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov

Prís 21:1—Srdce kráľovo je v ruke Hospodinovej ako vodné toky, vedie ho, kamkoľvek chce.

Dan 2:21—On mení časy i doby, zosadzuje a nastoľuje kráľov, múdrosť dáva múdrym a rozumnosť rozumným.

 

Posluhovanie: Príhovor za Boží ľud a podľa Božieho srdca

Abrahámov príhovor za Lóta bol v zásade podobný príhovoru v cirkvi v Novom zákone. V čase Abraháma pozostával Boží ľud na zemi z dvoch rodín, rodiny Abraháma a Lóta. Časť Božieho ľudu, Lótova rodina, skončila v hriešnom meste Sodomy. Podobným spôsobom sa niektorí ľudia z cirkvi dostali do sveta. Rovnako ako sa Abrahám prihováral za tú časť Božieho ľudu, ktorý upadol do Sodomy, aj my sa musíme prihovárať za bratov a sestry, ktorí upadli do sveta. (Life-study of Genesis, s. 682)

© Living Stream Ministry. Použité s povolením.

 

4. DEŇ: MODLITBA ZA TÝCH, KTORÍ MAJÚ AUTORITU

1Tim 2:2

Aby ľudia vo vysokom postavení mali múdrosť na plnenie svojich povinností a vládli spravodlivo podľa Boha, aby cirkev mohla pokračovať v pokoji a mieri (1Tim 2:2).

1Tim 2:2—za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti.

 

Posluhovanie: Príhovor podľa Božej spravodlivosti a vyjadrenia Božej túžby

Verím, že mnohí v Pánovej obnove sa dostanú k takému príhovoru. Keď Boh zostúpil, aby navštívil Abraháma na ľudskej úrovni, hľadal jedného človeka, ktorý sa prihováral. Dnes Boh opäť zostúpil na ľudskú úroveň..., aby hľadal... súhrnný ľud. Verím, že za krátky čas budú na zemi ľudia absolútne ako Abrahám, ktorí budú poznať Božie srdce a učinia v Jeho prítomnosti príhovory, ktoré vyzvú Boha. Môžeme povedať: „Pane, nevieš, že si nám v Novom zákone prisľúbil definitívne dokončiť dobré dielo, ktoré si začal?“... Nemali by sme nariekať a prosiť, ale mali by sme vyzvať Boha... Chce počuť naše vyzývajúce príhovory. (Life-study of Genesis, s. 686)

© Living Stream Ministry. Použité s povolením.

 

Sk 17:26-27; Flp 1:21a; Rim 12:2; Ef 4:16; Zj 19:7

Modlite sa za záverečný Boží pohyb po celej zemi, aby sa získali ľudia, ktorí budú poznať nádherného, všetko zahŕňajúceho Krista, ktorého budú zakúšať ako svoj život a budú Ním žiť a ktorí budú premenení a zbudovaní, aby sa stali Jeho Telom a napokon Jeho pripravenou nevestou pre Jeho návrat (Sk 17:26-27; Flp 1:21a; Rim 12:2; Ef 4:16; Zj 19:7).

Sk 17:26-27—On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme; stanovil určité časy a hranice ich prebývania, aby hľadali Boha, či by Ho azda nenahmatali a nenašli. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás,

Flp 1:21a—Lebo mne žiť je: Kristus

Rim 12:2—A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.

Ef 4:16—On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.

Zj 19:7—Radujme sa, veseľme sa, vzdávajme Mu slávu, že prišla svadba Baránkova a manželka Jeho sa pripravila

 

Posluhovanie: Modlitba a Božie dielo

Jeden z hlavných princípov Božieho diela je pre človeka nevyhnutnosť modliť sa. Boh chce, aby s Ním človek spolupracoval modlitbou.

Jeden kresťan, ktorý bol veľmi skúsený v modlitbe, povedal, že duchovné dielo pozostáva zo štyroch krokov. V prvom kroku Boh zamýšľa niečo urobiť, existuje tu Božia vôľa. V druhom kroku zjavuje túto vôľu Svojim deťom cez Ducha, aby poznali Jeho vôľu, Jeho plán, túžbu a Jeho želanie. V treťom kroku Božie deti vracajú Jeho vôľu k Nemu v modlitbe. Modlitba odráža Božiu vôľu. Ak je naše srdce v súlade s Božím srdcom, spontánne prehovoríme Božiu vôľu. V dôsledku toho Boh uskutoční Svoje dielo vo štvrtom kroku.

Pokiaľ je naša modlitba iba za splnenie našich plánov a prianí, nebude mať žiadnu hodnotu v duchovnej sfére. Cenné sú iba tie modlitby, ktoré sú iniciované Bohom a odrážajú to, čo inicioval. Božie dielo sa riadi modlitbami. Boh je ochotný robiť veľa vecí, ale neurobí ich, pokiaľ sa Jeho ľud nebude modliť. Predtým, ako ich urobí, musí počkať, kým s Ním človek bude súhlasiť. Ide o významný princíp Božieho diela a je to tiež jeden z najdôležitejších princípov v Biblii. (Súhrnné dielo Watchmana Nee, zväzok 38, s. 281-282)

© Living Stream Ministry. Použité s povolením.

 

Vytrvajte v modlitbe.