روز ۱ : دعا بر طبق متی ۶

متی ۶ :۹-۱۰؛ مکاشفه ۱۱ :۱۵

برای تقدیس نام پدر (متی ۶ :۹ب)، برای آمدن پادشاهی او (متی ۶ :۱۰آ؛ مکاشفه ۱۱ :۱۵)؛ و برای انجام شدن اراده او بر روی زمین (متی ۶ :۱۰ب).

متی 9:6 -«پس شما به اینطور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد.»

مکاشفه 15:11 -«و فرشتهای بنواخت که ناگاه صداهای بلنددر آسمان واقع شد که میگفتند: «سلطنت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شد و تا ابدالابادحکمرانی خواهد کرد.»

متی 10:6 -«ملکوت تو بیاید. اراده تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود.»

 

خدمتگزاری: یک دعای مناسب برای یک زندگی کلیسایی مناسب

اگر ما روح پولس در اول تیموتائوس 2: 1-2 را لمس کنیم، بار قلبی او درباره کسانی که در زندگی کلیسایی پیشوا هستند را حس خواهیم کرد؛ این که آنها باید یک زندگی دعایی داشته باشند. در این آیه ها به نظر می رسد که پولس به تیموتائوس می گوید: «من به تو تصویری روشن از اقتصاد خدا را نشان داده ام و این که آن چگونه بر ضد تعالیم دیگر است. من همچنین به تو متذکر شدم که خداوند در رحمتش، مرا تبدیل به الگویی از اقتصاد خودش کرده است. همچنین با جدیّت، تو را بر آن داشتم که جنگ نیکو را به خاطر اقتصاد خدا بجنگی. حال در عمق روحم این بار قلبی هست که تو را ترغیب کنم که دعا کنی. سفارش می کنم که درخواستها، دعاها، شفاعتها و شکرگزاری ها برای همۀ مردم به جا آورده شود. فکر نکن که تعلیم قبل از دعا می آید. خیر، دعا باید اول باشد، و تعلیم دوم.»(Life-study of 1 Timothy, p. 27)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

روز ۲: دعا برای انسان نو و عروس

افسسیان ۹:۱-۱۰، ۲۳ ،۴ :۱۳ ،۱۶؛ ۵ :۲۷؛ مکاشفه ۱۹ :۷

برای تحقق خشنودی خدا، به انجام رساندن مقصود او و اجرای اقتصاد او (افسسیان ۹:۱-۱۰)، تا او بتواند کلیسا را به عنوان بدن بناشده مسیح و یک انسان نوینِ کاملاً رشدیافته برای ابراز خود (آ. ۲۳ ،۴ :۱۳ ،۱۶)، و به عنوان عروسِ آماده شدۀ مسیح برای خشنودی او در عشق (۵ :۲۷، مکاشفه ۱۹ :۷)، داشته باشد.

افسسیان 9:1-10 -«چونکه سر اراده خود را به ما شناسانید، برحسب خشنودی خود که در خود عزم نموده بود، برای انتظام کمال زمانها تا همه چیز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است، درمسیح جمع کند، یعنی در او.»

افسسیان 23:1 -«که بدن اوست یعنی پری او که همه را در همه پر می سازد.»

افسسیان 13:4-«تا همه به یگانگی ایمان ومعرفت تام پسر خدا و به انسان کامل، به اندازه قامت پری مسیح برسیم.»

افسسیان 16:4 -«که از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته، به مدد هر مفصلی و برحسب عمل به اندازه هرعضوی بدن را نمو می دهد برای بنای خویشتن در محبت.»

افسسیان 27:5 -«تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تامقدس و بی عیب باشد.»

مکاشفه 7:19 -«شادی و وجد نماییم و او را تمجید کنیم زیرا که نکاح بره رسیده است و عروس او خود را حاضر ساخته است.»

 

خدمتگزاری: یک شفاعت پرجلال

در کتاب مقدس، نخستین بار در پیدایش باب 18 به روشنی درباره شفاعت ذکر شده است، جایی که ابراهیم را به عنوان اولین شفیع می بینیم...در این باب، ما نه تنها حکایتی از شفاعت داریم، بلکه در اینجا یک مکاشفۀ روشن از اصول اصلی شفاعت داریم. شفاعت یک موضوع عظیم در کتاب مقدس است. بدون آن، اقتصاد خدا نمی تواند به انجام برسد. امروز خدمتگزاری عالی مسیح به عنوان کاهن اعظم شاهانه و الهی، یک خدمتگزاریِ شفاعت است. رومیان 8: 34 و عبرانیان 7: 25 هر دو به ما می گویند که مسیح برای ما در حال شفاعت کردن است. از آنجا که این موردِ شفاعت بسیار مهم است، ما باید یک پیام کامل را به آن اختصاص دهیم، که اصول اصلی شفاعت را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.(Life-study of Genesis, p. 677)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

روز ۳: دعا برای امور جهان

دانیال 17:4 ، مکاشفه 5:1 ، امثال سلیمان 1:21 ، دانیال 21:2

برای حکم راندن خدا در مسیح بر همه امور دنیا (دانیال 17:4 ، مکاشفه 5:1)، تا قلب پادشاهان را در جهت انجام اراده خود برگرداند (امثال سلیمان 1:21)، و رهبران را به صلاحدید خود عزل و نصب کند (دانیال 21:2).

دانیال 17:4 -«این امر از فرمان پاسبانان شده و این حکم از کلام مقدسین گردیده است تا زندگان بدانند که حضرت متعال بر ممالک آدمیان حکمرانی می کند و آن را به هر که می خواهد می دهد و پست ترین مردمان را بر آن نصب می نماید.»

مکاشفه 5:1 -«و از عیسی مسیح که شاهد امین و نخست زاده از مردگان و رئیس پادشاهان جهان است. مر او را که ما را محبت می نماید و ما را از گناهان ما به خون خود شست،»

امثال 1:21 -«دل پادشاه مثل نهرهای آب در دست خداوند است، آن را به هر سو که بخواهد برمی گرداند.»

دانیال 21:2 -«و او وقت ها و زمان ها را تبدیل میکند. پادشاهان رامعزول می نماید و پادشاهان را نصب می کند. حکمت را به حکیمان می بخشد و فطانت پیشه گان را تعلیم می دهد.»

 

خدمتگزاری: شفاعت برای مردم خدا و بر طبق قلب خدا

در اصل، شفاعت ابراهیم برای لوط مانند شفاعت کلیسا در عهد جدید است. در زمان ابراهیم، مردم خدا بر روی زمین متشکل از دو خانواده بودند، خانواده های ابراهیم و لوط. یک دسته از مردم خدا، خانواده لوط، به سوی شهر شرور سدوم منحرف شده بودند. به همین ترتیب، برخی از افراد کلیسا به سوی دنیا منحرف گشته اند. همانطور که ابراهیم برای آن دسته از مردم خدا که در سدوم سرگردان بودند شفاعت کرد، ما نیز باید برای برادران و خواهرانی که به سوی دنیا منحرف شده اند شفاعت کنیم.(Life-study of Genesis, p. 682)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

روز ۴: دعا برای افراد در رأس قدرت

اول تیموتائوس 2:2

برای افراد در رأس قدرت که جهت اجرای مسئولیت خود حکمت داشته باشند و با عدالت مطابق خدا حکومت کنند تا کلیسا بتواند در صلح و آرامش ادامه دهد (اول تیموتائوس 2:2).

اول تیموتائوس 2:2 -«به جهت پادشاهان و جمیع صاحبان منصب تا به آرامی و استراحت و با کمال دینداری و وقار، عمر خود را بسر بریم.»

 

خدمتگزاری: شفاعت بر طبق راه عادلانۀ خدا و ابراز کردن خواست خدا

معتقدم که بسیاری در بازیابی خداوند در این نوع شفاعت کردن آورده خواهند شد. وقتی خدا برای ملاقات با ابراهیم، در سطح انسان پایین آمد، او جویای یک شفیع بود. امروز خدا یک بار دیگر در سطح انسان پایین آمده...برای اینکه جویای...مردمی جمعی باشد. باور دارم که در زمانی نه چندان دور، مردمی مطلقاً مانند ابراهیم، بر روی زمین وجود خواهند داشت، که قلب خدا را می شناسند و در حضورش به طور چالش برانگیز شفاعت می کنند. شاید ما به خدا بگوییم: «خداوندا، آیا نمی دانی که تو در عهد جدید به طور قطعی به ما وعده دادی که کار نیکویی را که آغاز کرده ای کامل خواهی کرد؟» ...ما نباید گریان باشیم یا التماس کنیم بلکه باید خدا را به چالش بگذاریم...او مایل است شفاعت چالش برانگیز ما را بشنود.(Life-study of Genesis, p. 686)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

اعمال 26:17-27؛ فیلیپیان 21:1آ؛ رومیان 2:12؛ افسسیان 16:4؛ مکاشفه 7:19

دعا برای حرکت نهایی خدا بر تمامی زمین تا مردمی را کسب کند که مسیحِ شگفت انگیزِ شامل تمام را می شناسند، آنهایی که او را به عنوان حیات خود تجربه می کنند و او را زندگی می کنند، و آنهایی که دگرگون و بنا شده اند تا بدن او و نهایتاً عروس آماده او برای بازگشت او شوند (اعمال 26:17-27؛ فیلیپیان 21:1آ؛ رومیان 2:12؛ افسسیان 16:4؛ مکاشفه 7:19).

اعمال 26:17-27 -«و هر امت انسان را از یک خون ساخت تا بر تمامی روی زمین مسکن گیرند و زمانهای معین و حدود مسکن های ایشان را مقرر فرمود تا خدا را طلب کنند که شاید او را تفحص کرده، بیابند، با آنکه ازهیچ یکی از ما دور نیست.»

فیلیپیان 21:1آ -«زیرا که مرا زیستن مسیح است»

رومیان 2:12 -- و همشکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست.

افسسیان 16:4 -«که از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته، به مدد هر مفصلی و برحسب عمل به اندازه هرعضوی بدن را نمو می دهد برای بنای خویشتن در محبت.»

مکاشفه 7:19 -«شادی و وجد نماییم و او را تمجید کنیم زیرا که نکاح بره رسیده است و عروس او خود را حاضر ساخته است.»

 

خدمتگزاری: دعا و کار خدا

یک اصل اساسی کار خدا، نیاز به دعای انسان است. او می خواهد انسان در دعا با او همکاری کند.

[یک مسیحی که در دعا بسیار با تجربه بود] گفت که همه کار روحانی شامل چهار مرحله است. در مرحله اول، خدا قصد انجام کاری را دارد؛ اینجا ارادۀ خداست. در مرحله دوم، او این اراده را توسط روح، به فرزندانش آشکار می سازد تا آنها ارادۀ او، طرح او، خواست او و آرزوی او را بدانند. در مرحلۀ سوم، فرزندان خدا ارادۀ او را توسط دعا، به او بازمی گردانند. دعا، انعکاس دادنِ ارادۀ خداست. اگر قلب ما با قلب خدا هم آهنگ باشد، خودبخود ارادۀ خدا را بیان خواهیم کرد. در نتیجه، خدا کار خود را در مرحلۀ چهارم به انجام خواهد رساند.

اگر دعای ما فقط برای تحقق نقشه ها و آرزوهای خودمان باشد، در قلمرو روحانی هیچ ارزشی نخواهد داشت. فقط دعاهایی که از خدا آغاز شده باشد و آنچه او آغاز کرده را انعکاس دهد، ارزش دارند. کار خدا با دعاهای ما حکمرانی می شود. خدا مایل به انجام کارهای بسیاری است، ولی وقتی مردم او دعا نمی کنند، او کارها را انجام نخواهد داد. او قبل از انجام کارها باید منتظر بماند تا انسان با او موافقت کند. این یک اصل بزرگ از کار خداست؛ این همچنین یکی از مهم ترین اصول در کتاب مقدس نیز هست.(The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, pp. 281-282)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

در دعا ثابت قدم باشید