DZIEŃ 1 

MODLITWA ZGODNA Z EW. MATEUSZA 6

Mt 6:9–10; Obj 11:15

O uświęcenie imienia Ojca (Mt 6:9b), przyjście Jego królestwa (Mt 6:10a; Obj 11:15) i stanie się Jego woli na ziemi (Mt 6:10b).

Mt 6:9 — Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebiosach, niech będzie uświęcone Twoje imię.

Obj 11:15 — I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie rozległy się donośne głosy, mówiące: Królestwo świata stało się królestwem naszego Pana i Jego Chrystusa, i będzie On królował na wieki wieków.

Mt 6:10 — Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech się stanie Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi.

 

Posługa – Właściwe życie modlitewne służące właściwemu życiu kościoła

Kiedy dotkniemy ducha Pawła w Pierwszym Liście do Tymoteusza 2:1–7, wszyscy odczujemy jego troskę o to, by ci, którzy przewodzą w życiu kościoła, prowadzili właściwe życie. W wersecie tym Paweł wydaje się mówić do Tymoteusza: „Pokazałem ci wyraźny obraz Bożej ekonomii i to, że nie da się jej pogodzić z innymi naukami. Wykazałem ci także, że Pan w swoim miłosierdziu uczynił mnie wzorem swojej ekonomii. Wezwałem cię też solennie, byś staczał dobry bój na rzecz Bożej ekonomii. Teraz w głębi ducha czuję troskę o to, by wezwać cię do modlitwy. Napominam, by zanoszono prośby, modlitwy, wstawiennictwo i dziękczynienie za wszystkich ludzi. Nie myśl, że nauczanie poprzedza modlitwę. Nie, modlitwa musi być pierwsza, a nauczanie — drugie” (Life-study of 1 Timothy, s. 27).

© Living Stream Ministry. Wykorzystano za zgodą wydawcy.

 

DZIEŃ 2

MODLITWA O NOWEGO CZŁOWIEKA I OBLUBIENICĘ

Ef 1:9–10, 23; 4:13, 16; 5:27; Obj 19:7

O wypełnienie się Bożego upodobania, spełnienie Jego zamysłu i realizację Jego ekonomii (Ef 1:9–10), aby Bóg uzyskał kościół jako zbudowane Ciało Chrystusa i dojrzałego nowego człowieka, który Go wyraża (w. 23; 4:13, 16), oraz jako przygotowaną oblubienicę Chrystusa, która zaspokaja Go w miłości (5:27; Obj 19:7).

Ef 1:9–10 — Dając nam poznać tajemnicę swojej woli według swego upodobania, które zamyślił w sobie samym dla ekonomii pełni czasów, aby sprowadzić wszystko pod jedną głowę w Chrystusie, to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, w Nim.

Ef 1:23 — Który jest Jego Ciałem, pełnią Tego, który napełnia wszystko we wszystkim.

Ef 4:13 — Aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Boga, do dojrzałego człowieka, do miary wzrostu pełni Chrystusa.

Ef 4:16 — Z którego całe Ciało, razem łączone i razem wiązane poprzez każdy staw obfitego zaopatrzenia i poprzez działanie w swojej mierze każdej jednej części, sprawia wzrost Ciała ku budowaniu samego siebie w miłości.

Ef 5:27 — Aby przedstawić samemu sobie kościół chwalebnym, nie mającym plamy ani zmarszczki, ani niczego takiego, lecz aby był święty i nieskazitelny.

Obj 19:7 — Cieszmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę, bo nadszedł ślub Baranka i Jego żona się przygotowała.

 

Posługa – Chwalebne wstawiennictwo

Pierwsza wyraźna wzmianka o wstawiennictwie w Biblii znajduje się w osiemnastym rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie widzimy, że Abraham był pierwszym orędownikiem. […] Rozdział [ten] nie tylko przedstawia historię o wstawiennictwie, lecz również wyraźnie objawia podstawową zasadę wstawiennictwa. Wstawiennictwo to ważne zagadnienie w Biblii. Bez niego nie można zrealizować Bożej ekonomii. Doskonała posługa, jaką Chrystus sprawuje dzisiaj jako nasz królewski i boski Arcykapłan, jest posługą wstawienniczą. Zarówno List do Rzymian 8:34, jak i List do Hebrajczyków 7:25 mówią nam, że Chrystus wstawia się za nami. Skoro kwestia wstawiennictwa jest tak ważna, musimy poświęcić jej całe poselstwo, skupiając się przede wszystkim na podstawowej zasadzie wstawiennictwa (Studium życia Księgi Rodzaju, s. 655).

© Living Stream Ministry. Wykorzystano za zgodą wydawcy.

 

DZIEŃ 3

MODLITWA O SPRAWY TEGO ŚWIATA

Dn 4:17, Obj 1:5; Prz 21:1; Dn 2:21

Aby Bóg w Chrystusie panował nad sprawami tego świata (Dn 4:17, Obj 1:5), zwrócił serca królów do wykonywania Jego woli (Prz 21:1) oraz ustanawiał i obalał przywódców według tego, co uważa za stosowne (Dn 2:21).

Dn 4:14 — Według postanowienia strażników [taki jest] dekret, sprawa rozstrzygnięta przez świętych, aby wszyscy żyjący wiedzieli, że Najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim. Może je dać, komu zechce, może ustanowić nad nimi najniższego z ludzi.

Obj 1:5 — I od Jezusa Chrystusa, wiernego Świadka, Pierworodnego z umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas kocha i który uwolnił nas od naszych grzechów przez swoją krew.

Prz 21:1 — Serce króla jest w ręku Jahwe jak strumienie wód, On zwraca je tam, dokąd sam zechce.

Dn 2:21 — On to zmienia okresy i czasy, usuwa królów i ustanawia królów, udziela mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym.

 

Posługa – Wstawiennictwo za Boży lud zgodne z Bożym sercem

Pod względem zasady wstawiennictwo Abrahama w sprawie Lota przypomina wstawiennictwo kościoła w Nowym Testamencie. W czasach Abrahama Boży lud na ziemi składał się z dwóch rodzin: rodziny Abrahama i rodziny Lota. Część ludu Bożego — rodzina Lota — znalazła się w nikczemnym mieście Sodomie. W podobny sposób niektórzy spośród ludu kościoła znaleźli się w świecie. Tak jak Abraham wstawiał się za tą częścią ludu Bożego, my też musimy wstawiać się za braćmi i siostrami, którzy są w świecie (Studium życia Księgi Rodzaju, s. 660).

© Living Stream Ministry. Wykorzystano za zgodą wydawcy.

 

DZIEŃ 4

MODLITWA ZA RZĄDZĄCYCH

1 Tm 2:2

O mądrość dla rządzących, by wywiązywali się ze swoich obowiązków i rządzili sprawiedliwie według Boga, żeby kościół mógł trwać w cichości i spokoju (1 Tm 2:2).

1 Tm 2:2 — Za królów i wszystkich, którzy są na wysokim stanowisku, abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne życie we wszelkiej pobożności i powadze.

 

Posługa – Wstawiennictwo zgodne z Bożą sprawiedliwością wyrażające Boże pragnienie

Wierzę, że wielu spośród tych, którzy są w Pańskim odzyskiwaniu, zostanie wprowadzonych w takie wstawiennictwo. Kiedy Bóg zszedł, by złożyć Abrahamowi wizytę na ludzkim poziomie, szukał orędownika. Dzisiaj Bóg ponownie schodzi na ludzki poziom […], by szukać […] zbiorowego ludu. Wierzę, że w dość niedługim czasie będą na ziemi tacy ludzie jak Abraham, którzy będą znali Boże serce i wstawiali się w Jego obecności w sposób, który rzuci Mu wyzwanie. Możemy powiedzieć Bogu: „Panie, czyż nie dałeś nam w Nowym Testamencie zdecydowanej obietnicy, że dokończysz dzieła, które rozpocząłeś?”. […] Nie powinniśmy płakać ani błagać, tylko rzucać Bogu wyzwanie. On […] pragnie usłyszeć śmiałe wstawiennictwo z naszej strony (Studium życia Księgi Rodzaju, s. 663–664).

© Living Stream Ministry. Wykorzystano za zgodą wydawcy.

 

Dz 17:26–27; Flp 1:21a; Rz 12:2; Ef 4:16; Obj 19:7

Módlmy się o ostatnie poruszanie Boga na całej ziemi, aby zyskał On tych, którzy znają wspaniałego, wszechzawierającego Chrystusa, doświadczają Go jako swoje życie i żyją Go oraz których On przeobraża i buduje, aby byli Jego Ciałem, a ostatecznie oblubienicą przygotowaną na Jego powrót (Dz 17:26–27; Flp 1:21a; Rz 12:2; Ef 4:16; Obj 19:7).

Dz 17:26–27 — I z jednego uczynił wszystkie narody ludzkie, aby zamieszkiwały na całym obliczu ziemi, ustalając zawczasu ich wyznaczone pory i granice ich zamieszkania, aby szukały Boga, czy może nie mogłyby Go wyczuć po omacku i znaleźć, chociaż nie jest On daleko od każdego z nas.

Flp 1:21a — Dla mnie bowiem żyć to Chrystus.

Rz 12:2 — I nie kształtujcie siebie według tego wieku, ale dajcie się przeobrażać przez odnowienie umysłu, abyście sprawdzali, co jest wolą Boga, co jest dobre, miłe i doskonałe.

Ef 4:16 — Z którego całe Ciało, razem łączone i razem wiązane poprzez każdy staw obfitego zaopatrzenia i poprzez działanie w swojej mierze każdej jednej części, sprawia wzrost Ciała ku budowaniu samego siebie w miłości.

Obj 19:7 — Cieszmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę, bo nadszedł ślub Baranka i Jego żona się przygotowała.

 

Posługa – Modlitwa i Boże dzieło

Jedną z głównych zasad Bożego dzieła stanowi to, że wymaga ono modlitwy człowieka. Bóg chce, by człowiek współpracował z Nim za pośrednictwem modlitwy.

[Pewien chrześcijanin, który miał bardzo duże doświadczenie w modlitwie], powiedział, że wszelka praca duchowa składa się z czterech etapów. Na pierwszym etapie Bóg zamierza coś uczynić; mamy tu Bożą wolę. Na etapie drugim objawia On swoją wolę swoim dzieciom poprzez Ducha, aby znały one Jego wolę, plan, pragnienie i dążenia. Na trzecim etapie dzieci Boże zwracają Mu Jego wolę za pośrednictwem modlitwy. Modlitwa to odzew na Bożą wolę. Jeśli nasze serce jest dostrojone do serca Boga, będziemy spontanicznie wypowiadali Bożą wolę. W rezultacie na czwartym etapie Bóg dokona swego dzieła.

Jeśli nasza modlitwa służy jedynie spełnianiu naszych własnych planów i życzeń, w sferze duchowej nie będzie ona miała żadnej wartości. Tylko modlitwy, które zostały zapoczątkowane przez Boga i stanowią odbicie tego, co On zapoczątkował, mają wartość. Bożym dziełem rządzą modlitwy. Bóg chce dokonać wielu rzeczy, lecz nie zrobi tego, jeśli Jego lud nie będzie się modlił. Zanim tego wszystkiego dokona, musi czekać, aż człowiek się z Nim zgodzi. Oto kardynalna zasada Bożego dzieła, a także jedna z najważniejszych zasad w Biblii (The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, s. 281–282).

© Living Stream Ministry. Wykorzystano za zgodą wydawcy.

 

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.