1. GÜN: MATTA 6'YA GÖRE DUA

MAT. 6:9-10; VA. 11:15

Göklerdeki Baba'nın adı kutsal kılınması için (Mat. 6:9), Egemenliğinin gelmesi için (Mat. 6:10; Va. 11:15); ve O'nun isteğinin yeryüzünde olması için (Mat. 6:10).

Mat. 6:9—"Bunun için siz şöyle dua edin: 'Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın. 

Va. 11:15—Yedinci melek borazanını çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: "Dünyanın egemenliği Rabbimiz'in ve Mesihi'nin oldu. O sonsuzlara dek egemenlik sürecek." 

Mat. 6:10—Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun. 

 

Hizmetin Literatürü: Uygun Kilise Hayatı için Uygun bir Dua Hayatı

1.Timoteos 2: 1-7'de Pavlus'un ruhuna dokunursak, kilise hayatında öncülük edenlerin bir dua hayatına sahip olma yükünü hissedeceğiz. Bu ayetlerde Pavlus Timothy'ye şöyle diyor: “Size Tanrı'nın tasarısını ve bunun farklı öğretilere karşı nasıl olduğunu net bir şekilde gösterdim. Ayrıca size, merhametinde, beni Rab'nin tasarısının bir örneği haline getirdiğine de işaret ettim. Bir de sizi, Tanrı'nın tasarısı yararına iyi savaşla savaşmak için ciddiyetle buyurdum. Şimdi ruhumun derinliklerinde dua etmek için sizi teşvik etme yükü var. Yalvarışların, duaların, aracılığın, şükranların tüm insanlar adına yapılabileceğini rica ediyorum. Öğretimin duadan önce geldiğini düşünmeyin. Hayır, dua ilk, öğretim ikinci olmalı.”Life-study of 1 Timothy, p. 27)

© Living Stream Ministry. İzinle kullanıldı.

 

2. GÜN: YENİ İNSAN VE GELİN İÇİN DUA

EF. 1:9–10, 23; 4:13, 16; 5:27; VA. 19:7

Tanrı'nın iyi isteği yerine getirilmek, O'nun amacı tamamlanmak ve O'nun tasarısı gerçekleştirilmek için (Ef. 1:9-10) dua edin. Böylece Tanrı kendisini ifade etmek için Mesih'in inşa edilmiş Bedeni ve yetkinleşmiş yeni insan olarak ve sevgide O'nu tatmin etmek için hazırlıklı Mesih'in gelini olarak kiliseyi elde edebilirdi.

Ef. 1:9-10—Tanrı'nın sır olan isteğini, Mesih'te edindiği iyi amaç uyarınca bize açıkladı. Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki her şeyi Mesih'te birleştirecek. 

Ef. 1:23— Kilise O'nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur.

Ef. 4:13—Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı Oğlu'nu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. 

Ef. 4:16—O'nun önderliğinde bütün beden, her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor. 

Ef. 5:27—Öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan, görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. 

Va. 19:7—Sevinelim, coşalım! O'nu yüceltelim! Çünkü Kuzu'nun düğünü başlıyor, Gelini hazırlandı. 

 

Hizmetin Literatürü: Görkemli bir Aracılık Ediş

Kutsal Kitap'taki aracılık edişin ilk açık sözü, Yaratılış 18'de İbrahim'in ilk aracılık edişi olduğunu gördüğümüz ... [Bu bölümde] sadece bir aracılık hikayemiz değil, aracılık edişin temel ilkelerinin açık bir şekilde açıklanması. Aracılık ediş Kutsal Kitap'ta harika bir şeydir. Onsuz Tanrı’nın tasarısı tamamlanamaz. Bugün kral ve ilahi Kahip olarak Mesih'in mükemmel hizmeti bir aracılık hizmetidir. Romalılar 8:34 ve İbraniler 7:25 her ikisi de bize Mesih'in bizim için aracılık ettiğini söylüyor. Bu aracılık ediş konusu çok önemli olduğu için, esas olarak aracılık edişin temel ilkelerini göz önünde bulundurarak, ona bir mesajın tamamını ayırmalıyız.(Yaratılış Kitabının Yaşamla Çalışması, s. 677, İngilizce)

© Living Stream Ministry. İzinle kullanıldı.

 

3. GÜN: DÜNYA MESELELERİ İÇİN DUA

DAN. 4:17; VA. 1:5; ÖZD. 21:1; DAN. 2:21

Tanrı'nın tüm dünya meseleleri üzerinde egemenlik sürdürmesi için, O'nun isteğini yapmak için kralların yüreği çevirmesi (Özd. 21:1) ve uygun gördükçe liderleri indirmesi ve çıkarması için (Dan. 2:21).

Dan. 4:17—Bu yargıyı gözcüler, kararı kutsallar verdi. Öyle ki, her canlı Yüce Olan'ın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve onları dilediği kişiye, en hor görülen birine bile verebileceğini bilsin. 

Va. 1:5— Ayakları, ocakta kor haline gelmiş parlak tunca benziyordu. Sesi, gürül gürül akan suların sesi gibiydi.

Prov. 21:1—Kralın yüreği RAB'bin elindedir, Kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir. 

Dan. 2:21—O'dur zamanları ve mevsimleri değiştiren. Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır. Bilgelere bilgelik, Anlayışlılara bilgi verir. 

 

Hizmetin Literatürü: Tanrı'nın Halkı için ve Tanrı'nınYyüreğine göre Aracılık Ediş

İlke olarak İbrahim’in Lut için aracılık edişi, Yeni Antlaşma'daki kilisede aracılık ediş gibiydi. İbrahim’in zamanında, Tanrı’nın yeryüzündeki halkı İbrahim ve Lut’un iki ailesinden oluşuyordu. Tanrı’nın halkının bir kısmı, Lut’un ailesi, kötü Sodom kentine sürüklenmişti. Aynı şekilde, bazı kilise halkı dünyaya sürüklendi. Tıpkı İbrahim'in Tanrı'nın Sodom'a sürüklenen o halkının kısmı için arcılık etmesi gibi, bu yüzden dünyaya sürüklenen kardeşler de için aracılık etmeliyiz.(Yaratılış Kitabının Yaşamla Çalışması, s. 682, İngilizce)

© Living Stream Ministry. İzinle kullanıldı.

 

4. GÜN YETKİLİ OLANLAR İÇİN DUA

1Tİ. 2:2

Kilise sakin ve huzurlu bir yaşam sürmeye devam etsin diye yöneticilerin sorumluluklarını yerine getirme bilgisine sahip olmaları ve Tanrı'ya göre doğru yönetmeleri için (1Ti. 2: 2)

1 Ti. 2:2—Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye, krallarla bütün üst yöneticiler dahil ... için

 

Hizmetin Literatürü: Tanrı'nın Doğru Yolu Uyarınca ve Tanrı'nın İsteğini İfade Ederek Aracılık Ediş

Rab'bin geri kazanışındaki birçok kişinin bu tür bir aracılık edişini getirileceğine inanıyorum. Tanrı İbrahim'i bir insani seviyede ziyarete geldiğinde, bir aracılık edeni arıyordu. Bugün Tanrı bir toplu insanı aramak için bir kez daha insani seviyeye inmişti ... . Çok kısa bir süre içinde yeryüzünde kesinlikle İbrahim gibi, Tanrı'nın yüreğini bilen ve O'nun huzurunda zorlayıcı bir aracılık eden bir halk olacağına inanıyorum. Tanrı'ya, “Rab'bim, bilmiyor musunuz, bize Yeni Antlaşma'da, başlamış iyi işi bitireceğini kesinlikle söz verdiniz mi?” ... Ağlamamalı, yalvarmamalıyız ama Tanrı'yla tartışmalıyız .. Zorlayıcı aracılık etmemizi duymak istiyor.(Yaratılış Kitabının Yaşamla Çalışmasıs. 686, İngilizce)

© Living Stream Ministry. İzinle kullanıldı.

 

Elç. 17:26-27; Flp. 1:21a; Rom. 12:2; Ef. 4:16; Va. 19:7

Harika, her şeyi kapsayan Mesih'i bilen, O'nu yaşamları olarak tecrübe eden ve O'nu yaşayan ve O'nun Bedeni ve O'nun geri gelişi için nihayetinde hazırlanmış gelini olarak dönüştürülmüş ve inşa edilmiş olanlar bir halkı kazanmak için Tanrı'nın tüm dünya üzerindeki nihai hareketi için dua edin (Elç. 17: 26-27; Flp. 1: 21a; Rom. 12: 2; Ef. 4:16; Va. 19: 7).

Elç. 17:26-27—Ulusların sürelerini ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı. Bunu, kendisini arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildir. 

Flp. 1:21a—Çünkü benim için, yaşamak Mesih'tir,

Rom. 12:2—Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. 

Ef. 4:16—O'nun önderliğinde bütün beden, her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor. 

Va. 19:7—Sevinelim, coşalım! O'nu yüceltelim! Çünkü Kuzu'nun düğünü başlıyor, Gelini hazırlandı. 

 

Hizmetin Literatürü: Dua ve Tanrı'nın İşi

Tanrı'nın çalışmasının temel prensiplerinden biri insanın duasına duyulan ihtiyaçtır. İnsanın O'nunla dua içinde işbirliği yapmasını istiyor.

[Dua konusunda çok deneyimli bir Hıristiyan] tüm ruhsal çalışmaların dört adımdan oluştuğunu söyledi. İlk adımda Tanrı bir şeyler yapmak ister; Tanrı’nın isteği var olur. İkinci adımda, O'nun isteğini, planını, dileği ve arzularını bilmeleri için bu isteği O'nun çocuklarına Ruh aracılığıyla açıklar. Üçüncü adımda, Tanrı’nın çocukları isteğini dua ile geri döndürür. Dua, Tanrı'nın isteğini yankılanmaktır. Eğer kalbimiz Tanrı’nın kalbi ile uyumluysa, kendiliğinden Tanrı’nın isteğini açıkça söyleyeceğiz. Sonuç olarak Tanrı dördüncü adımda işini başaracaktır.

Eğer dualarımız sadece planlarımızın ve dileklerimizin yerine getirilmesi için ise, ruhsal alemde hiçbir değeri olmayacaktır. Sadece Tanrı tarafından başlatılan ve başlattığı şeyleri yankılanan duaların değeri vardır. Tanrı'nın işi dualar tarafından yönetilir. Tanrı pek çok şey yapmaya isteklidir, ama halkı dua etmediğinde onları yapmayacaktır. Tanrı, insanın onları yapmadan önce O'nunla anlaşmasını beklemeli. Bu, Tanrı'nın çalışmasının büyük bir ilkesidir ve aynı zamanda Kutsal Kitap'taki en önemli ilkelerden biridir.The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, pp. 281-282)

© Living Stream Ministry. İzinle kullanıldı.

 

Kendinizi duaya verin.