ADLAW 1: PAG-AMPO NGA SUMALA SA MATEO 6

MAT. 6:9–10; BUG. 11:15

Nga mabalaan ang ngalan sa Amahan (Mat. 6:9b), moabot ang Iyang gingharian (Mat. 6:10a; Bug. 11:15); ug matuman ang Iyang kabubut-on dinhi sa yuta (Mat. 6:10b).

Mat. 6:9—Nan, moampo mo sa ingon niini: Amahan namo nga naa sa mga langit, balaanon ang Imong ngalan.

Bug. 11:15—Ug nitrumpeta ang ikapitong manulonda; ug dihay kusog nga mga tingog sa langit, nga niingon, Nahimo nang gingharian sa atong Ginoo ug sa Iyang Cristo ang gingharian sa kalibotan, ug maghari Siya hangtod sa kahangtoran.

Mat. 6:10—Moabot ang Imong gingharian; matuman ang Imong kabubut-on, ingon sa langit, mao man sab sa yuta.

 

Pagpangalagad: Usa ka Hustong Kinabuhi sa Pag-ampo alang sa Hustong Iglesiahanong Kinabuhi

Kon matandog nato ang espiritu ni Pablo sa 1 Timoteo 2:1-7, mabati nato ang luwan niya nga kinahanglan naa gyoy kinabuhi sa pag-ampo ang mga nanguna diha sa iglesiahanong kinabuhi. Morag giingnan ni Pablo si Timoteo ning mga versiculoha nga, “Gipakita na nako nimo ang tin-awng hulagway sa pamatigayon sa Dios ug sukwahi kini sa nagkalainlaing pagtulon-an. Gipakita na sab nako nimo nga, sa kaluoy Niya, gihimo ko sa Ginoo nga sumbanan sa pamatigayon Niya. Ugdang sab ka nakong gitugon nga makig-away sa maayong pakig-away tungod ug alang sa pamatigayon sa Dios. Sa kahiladman sa akong espiritu karon naa koy luwan nga motambag nimo nga moampo. Tambagan ka nako nga buhaton ang mga hangyo, mga pag-ampo, mga pagpangamuyo, ug mga pagpasalamat alang sa tanang tawo. Ayaw paghunahuna nga manudlo una ayha mag-ampo. Dili, unahon gyod ang pag-ampo, ug ikaduha na ang pagpanudlo.” (Life-study of 1 Timothy, p. 27)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

ADLAW 2: PAG-AMPO NGA ALANG SA BAG-ONG TAWO UG SA PANGASAW-ONON

EFE. 1:9–10, 23; 4:13, 16; 5:27; BUG. 19:7

Nga matuman ang gikahimut-an sa Dios, mahuman ang Iyang tuyo, ug matuman ang Iyang pamatigayon (Efe. 1:9-10) aron mabatonan Niya ang iglesia nga natukod na nga Lawas ni Cristo ug hingkod na nga bag-ong tawo nga magpadayag Niya (v. 23; 4:13, 16), ug naandam na nga pangasaw-onon ni Cristo nga motagbaw Niya diha sa gugma (5:27; Bug. 19:7).

Efe. 1:9-10—Nagpahibalo kanato sa misteryo sa Iyang kabubut-on sumala sa Iyang gikahimut-an, nga gimbut-an Niya diha sa Iyang Kaugalingon, ngadto sa pamatigayon sa katumanan sa kapanahonan, aron maghiusa sa tanang butang ubos sa usa ka Ulo diha ni Cristo, sa mga butang sa mga langit ug sa mga butang dinhi sa yuta, diha Niya.

Efe. 1:23—Nga mao ang Iyang Lawas, ang kahupnganan Niya nga nagpuno sa tanan diha sa tanan.

Efe. 4:13—Hangtod modangat tang tanan sa pagkausa sa pagtuo ug sa hingpit nga pagkaila sa Anak sa Dios, sa pagkahingkod nga tawo, sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Cristo.

Efe. 4:16—Gikan Kaniya ang tibuok Lawas, nga gisumpay ug gitagik pag-usa pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan sa dagayang sangkap ug pinaagi sa pagbuhat sa maarangan sa matag usa ka bahin, maoy nagpatubo sa Lawas aron magtukod sa iyang kaugalingon diha sa gugma.

Efe. 5:27—Aron ikapresentar Niya ang iglesia sa Iyang kaugalingon nga mahimayaon, walay buling o kunot o bisan unsang susama niini, hinunoa magmabalaan siya ug mawalay apan.

Bug. 19:7—Magkalipay ug maghugyaw ta, ug himayaon nato Siya, kay niabot na ang kasal sa Cordero, ug nakaandam na sa iyang kaugalingon ang Iyang asawa.

 

Pagpangalagad: Usa ka Mahimayaong Pagpangamuyo

Naa sa Genesis 18 ang unang klarong paghisgot sa Biblia sa pagpangamuyo, diin makita nato si Abraham nga maoy unang tigpangamuyo….[Ning capituloha] dili lang nga may sugilanon ta sa pagpangamuyo kondili tin-awng pinadayag sab sa sukaranong mga prinsipyo niini. Dako kaayong butang ang pagpangamuyo sa Biblia. Kon wala kini dili gyod matuman ang pamatigayon sa Dios. Ang maayo kaayong pagpangalagad ni Cristo karon isip harianon ug diosnong Labawng Sacerdote nato pagpangalagad man sa pagpangamuyo. Gisultian ta sa Roma 8:34 ug Mga Hebreohanon 7:25 nga nangamuyo si Cristo alang nato. Kay importante man kaayo kining pagpangamuyo, igugol nato ang tibuok mensahe alang niini, nga ulohanong maghisgot sa sukaranong mga prinsipyo sa pagpangamuyo. (Pagtuon-sa-kinabuhi sa Genesis, p. 677)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

ADLAW 3: PAG-AMPO NGA ALANG SA KALIHOKAN SA KALIBOTAN

DAN. 4:17; BUG. 1:5; PROV. 21:1; DAN. 2:21

Nga magbuot ang Dios diha ni Cristo sa tanang hitabo ug kalihokan sa kalibotan (Dan. 4:17; Bug. 1:5), magliso sa kasingkasing sa mga hari aron mobuhat sa Iyang kabubut-on (Prov. 21:1), ug magpabangon ug magtangtang sa mga lider segun sa nakita Niya nga angayan (Dan. 2:21).

Dan. 4:17—Mando sa mga tigbantay kining butanga, ug sugo sa mga balaan ang desisyon, sa tuyo nga makaila ang mga buhi nga ang Labing Taas Uyamot maoy Magbubuot sa gingharian sa mga tawo ug ihatag Niya kini sa gusto Niyang hatagan ug ipahimutang ibabaw niini ang labing ubos sa mga tawo.

Bug. 1:5—Ug gikan ni Jesucristo, nga matinumanong Saksi, ang Panganay sa mga minatay, ug ang Magbubuot sa mga hari sa yuta. Kaniya nga nahigugma nato ug nagpagawas nato sa atong mga sala pinaagi sa Iyang dugo.

Prov. 21:1—Sama sa mga sapa sa tubig ang kasingkasing sa hari diha sa kamot ni Jehova; / Gipaliso Niya kini bisan asa nga Iyang gusto.

Dan. 2:21—Ug Siya ang nag-usab sa mga takna ug sa mga panahon; / Gitangtang Niya ang mga hari ug gipasaka sa trono ang mga hari. / Gihatagan Niyag kaalam ang mga maalamon / Ug gihatagag kahibalo ang mga may pagpanabot.

 

Pagpangalagad: Pagpangamuyo alang sa Katawhan sa Dios ug uyon sa Kasingkasing sa Dios

Sa prinsipyo, ang pagpangamuyo ni Abraham alang ni Lot sama ra sa pagpangamuyo sa iglesia sa Bag-ong Tugon. Sa panahon ni Abraham, hinimo sa duha ka pamilya ang katawhan sa Dios dinhi sa yuta, sa mga pamilya ni Abraham ug ni Lot. Naanod ang usa ka bahin sa katawhan sa Dios, ang pamilya ni Lot sa daotang syudad sa Sodoma. Maingon man sab, dunay ubang katawhan sa iglesia nga naanod na sa kalibotan. Maingon nga nangamuyo si Abraham alang niadtong bahina sa katawhan sa Dios nga naanod na sa Sodoma, mangamuyo sab gyod ta alang sa mga igsoong naanod na sa kalibotan. (Pagtuon-sa-kinabuhi sa Genesis, p. 674)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

ADLAW 4: PAG-AMPO NGA ALANG SA MGA NAA SA PAGBULOT-AN

1 TIM. 2:2

Nga makabaton og kaalam ang mga naa sa pagbulot-an sa pagbuhat sa ilang mga kaakohan ug matarong nga magdumala sumala sa Dios aron makapadayon ang iglesia nga malinawon ug walay kasamok (1 Tim. 2:2).

1 Tim. 2:2—Alang sa mga ahari ug sa tanang naa sa taas nga katungdanan, aron mag kinabuhi ta nga malinawon ug walay kasamok sa bug-os nga pagkadiosnon ug kaugdang.

 

Pagpangalagad: Pagpangamuyo sumala sa Matarong nga Paagi sa Dios ug Nagpadayag sa Tinguha sa Dios

Nagtuo ko nga daghang naa sa pahiuli sa Ginoo nga makat-on ning matanga sa pagpangamuyo. Sa pagduaw sa Dios kang Abraham ingog tawo, nangita Siyag tigpangamuyo. Ingog tawo na sab ang Dios karon…aron mangitag…hiniusang katawhan. Nagtuo ko nga dili kaayo madugay may katawhan gyod dinhi sa yuta nga hingpit gyong masama ni Abraham, nga nasayod sa kasingkasing sa Dios ug mahagitong mangamuyo sa Iyang presensya. Makaingon tingali ta sa Dios, “Ginoo, dili ba nisaad man gyod Ka namo sa Bag-ong Tugon nga humanon Nimo ang maayong buhat nga Imong gisugdan?”…Dili ta angay mohilak ug mohangyo, hagiton hinuon nato ang Dios….Buot Siyang makadungog sa mahagitong pagpangamuyo nato. (Pagtuon-sa-kinabuhi sa Genesis, p. 678)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

Buh. 17:26-27; Fil. 1:21a; Rom. 12:2; Efe. 4:16; Bug. 19:7

Iampo ang kinasang-ang lihok sa Dios sa tibuok yuta nga makabaton og katawhan nga nakaila sa kahibulongan kaayo, malangkobon-sa-tanan nga Cristo nga nagsinati Niya ingon nga kinabuhi nila ug nagkinabuhi Kaniya, ug natransproma ug natukod nga Lawas Niya ug sa kataposan maandam ang Iyang pangasaw-non alang sa pagbalik Niya (Buh. 17:26-27; Fil. 1:21a; Rom. 12:2; Efe. 4:16; Bug. 19:7).

Buh. 17:26-27—Ug gihimo Niya gikan sa usa ang tanang nasod sa mga tawo nga mopuyo sa tibuok nawong sa yuta, nagbuot daan sa gikatudlo nilang mga panahon ug sa mga utlanan sa ilang gipuy-an, aron mangita sila sa Dios, basin pag mangapkap sila Niya ug makakaplag Niya, bisan tuod dili Siya layo sa matag usa nato.

Fil. 1:21a—Kay alang nako, ang pagkabuhi mao si Cristo.

Romans 12:2—Ug dili mo magpaumol uyon ning panahona, magpatransporma hinuon mo sa pagpabag-o sa inyong salabotan aron masuta ninyo unsa ang kabubut-on sa Dios, kanang maayo ug makapahimuot ug hingpit.

Efe. 4:16—Gikan Kaniya ang tibuok Lawas, nga gisumpay ug gitagik pag-usa pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan sa dagayang sangkap ug pinaagi sa pagbuhat sa maarangan sa matag usa ka bahin, maoy nagpatubo sa Lawas aron magtukod sa iyang kaugalingon diha sa gugma.

Bug. 19:7—Magkalipay ug maghugyaw ta, ug himayaon nato Siya, kay niabot na ang kasal sa Cordero, ug nakaandam na sa iyang kaugalingon ang Iyang asawa.

 

Pagpangalagad: Pag-ampo ug Buhat sa Dios

Ang usa ka ulohanong prinsipyo sa buhat sa Dios mao ang panginahanglan sa pag-ampo sa tawo. Gusto Siya nga mobulig ang tawo Kaniya diha sa pag-ampo.

Niingon ang [usa ka Cristohanon nga sinati na kaayo sa pag-ampo] nga hinimo sa upat ka lakang ang tanang espirituhanong buhat. Sa unang lakang, dunay gustong buhaton ang Dios; naay kabubut-on Niya. Sa ikaduhang lakang, ipadayag Niya sa Iyang mga anak kining kabubut-ona pinaagi sa Espiritu aron masayod sila sa Iyang kabubut-on, plano, tinguha, ug pangandoy. Sa ikatulong lakang, iuli sa Iyang mga anak Kaniya ang Iyang kabubut-on pinaagi sa pag-ampo. Ang pag-ampo maoy pagpasumbalik sa kabubut-on sa Dios. Kon napahiangay ang atong kasingkasing sa kasingkasing sa Dios, natural kaayo nga magpadayag ta sa Iyang kabubut-on. Resulta niini mahuman sa Dios ang Iyang buhat sa ikaupat nga lakang.

Kon alang ra sa pagtuman sa atong mga plano ug gusto ang atong pag-ampo, walay bili kini sa espirituhanong ginsakpan. Ang mga pag-ampo ra nga pinasiugdahan sa Dios ug nagpasumbalik sa gipasiugdahan Niya ang dunay bili. Gidumalahan sa mga pag-ampo ang buhat sa Dios. Andam ang Dios nga mobuhat og daghang butang, apan dili Siya mobuhat niini kon dili moampo ang Iyang katawhan. Maghulat gyod Siya nga mouyon Niya ang tawo sa dili pa Siya mobuhat niini. Dakong prinsipyo kini sa buhat sa Dios, ug usa sab kini sa labing mahinungdanong mga prinsipyo sa Biblia. (The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, pp. 281-282)

© Living Stream Ministry. Used by permission.

 

Magmalahutayon sa pag-ampo.