ZIUA 1: RUGĂCIUNE CONFORM CU MATEI 6

MAT. 6:9-10; APOC. 11:15

Pentru ca numele Tatălui să fie sfințit (Mat. 6:9b), pentru venirea Împărăției Sale (Mat. 6:10a; Apoc. 11:15), și pentru ca voia Sa să se facă pe pământ (Mat. 6:10b).

Mat. 6:9— Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău.”

Apoc. 11:15— Îngerul al şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor.”

Matei 6:10— Vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.

 

Slujbă: O viață de rugăciune potrivită pentru o viață de biserică potrivită

Dacă atingem duhul lui Pavel în 1 Timotei 2:1-7 vom simți povara sa că cei care iau conducerea în viața de biserică trebuie să aibă o viață de rugăciune. În aceste versete Pavel pare să îi spună lui Timotei: „Ți-am arătat un tablou clar al economiei lui Dumnezeu și cum este în contrast cu diferitele învățături. De asemenea am arătatat că, în îndurarea Sa, Domnul m-a făcut pe mine un model al economiei Sale. Te-am însărcinat în mod solemn să lupți lupta cea bună în interesul economiei lui Dumnezeu. Acum adânc în duhul meu este povara să te îndemn să te rogi. Îndemn ca cererile, rugăciunile, mijlocirile, aducerea de mulțumiri, să fie făcute în folosul tuturor oamenilor. Nu te gândi că învățătura vine înaintea rugăciunii. Nu! Rugăciunea trebuie să fie în primul rând și învățătura pe plan secundar." (Life-study of 1 Timothy, p. 27)

© Living Stream Ministry. Folosit cu permisiune.

 

ZIUA 2: RUGĂCIUNE PENTRU OMUL NOU ȘI MIREASĂ

EFES. 1:9-10, 23; 4:13, 16; 5:27; APOC. 19:7

Pentru ca buna plăcere a lui Dumnezeu să fie împlinită, scopul Lui să fie îndeplinit și economia Sa să fie dusă la îndeplinire (Efes. 1:9-10) pentru ca El să poată avea biserica în calitate de Trup zidit al lui Cristos, un om nou pe deplin crescut pentru a-L exprima pe El (v. 23; 4:13, 16) și ca mireasa pregătită a lui Cristos pentru satisfacția Lui în dragoste (5:27; Apoc. 19:7).

Efes. 1:9-10— Căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale după planul pe care-l alcătuise în Sine Însuşi, ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul în Hristos toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ.

Efes. 1:23— Care este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlinește totul în toți.

Efes. 4:13— Până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos.

Efes. 4:16— Din El, tot trupul, bine închegat şi strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei şi se zideşte în dragoste.

Efes. 5:27— Ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.

Apoc. 19:7— Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit.

 

Slujbă: O mijlocire glorioasă

Prima menționare clară a mijlocirii în Biblie se află în Geneza 18, unde vedem că Avraam a fost primul mijlocitor. [...] În [acest capitol], nu avem doar o istorisire despre mijlocire, ci o revelație clară a principiilor de bază a mijlocirii. Mijlocirea este un lucru măreț în Biblie. Fără ea, economia lui Dumnezeu nu poate fi îndeplinită. Astăzi, slujba excelentă a lui Cristos ca Mare Preot măreț și divin al nostru este o slujbă de mijlocire. Romani 8:34 și Evrei 7:25 ne spun că Cristos mijlocește pentru noi. Din moment ce mijlocirea este un subiect atât de important, trebuie să-i dedicăm un mesaj întreg, analizând în primul rând principiile de bază ale mijlocirii. (Studiul-viață Geneza, pag. 681)

© Living Stream Ministry. Folosit cu permisiune.

 

ZIUA 3: RUGĂCIUNE PENTRU SITUAȚIA MONDIALĂ

DAN. 4:17; APOC. 1:5; PROV. 21:1; DAN. 2:21

Pentru ca Dumnezeu în Cristos să stăpânească întreaga situație mondială (Dan. 4:17; Apoc. 1:5), să întoarcă inimile împăraților pentru a face voia Sa (Prov. 21:1) și să ridice și să doboare conducători așa cum El crede de cuviință (Dan. 2:21).

Dan. 4:17— Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor şi pusă la cale înaintea sfinţilor, ca să ştie cei vii că Cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor, că o dă cui Îi place şi înalţă pe ea pe cel mai de jos dintre oameni!

Apoc. 1:5— Și din partea lui Isus Hristos, Martorul credincios, Cel Întâi Născut din morţi, Domnul împăraţilor pământului! Ale Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său.

Prov. 21:1— Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea.

Dan. 2:21— El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi!

 

Slujbă: Mijlocire pentru poporul lui Dumnezeu și conform inimii lui Dumnezeu

În principiu, mijlocirea lui Avraam pentru Lot a fost la fel ca mijlocirea bisericii din Noul Testament. În timpul lui Avraam, poporul lui Dumnezeu de pe pământ era alcătuit din două familii: familiile lui Avraam și Lot. O parte din poporul lui Dumnezeu, familia lui Lot a fost dusă de curent în cetatea rea a Sodomei. Tot astfel, unii dintre cei din poporul bisericii au fost duși la vale de curent în lume. Așa cum Avraam a mijlocit pentru acea parte a poporului lui Dumnezeu care fusese dusă de curent, tot astfel, noi trebuie să mijlocim pentru frații și surorile care au fost duși de curent în lume. (Studiul-viață Geneza, p. 686)

© Living Stream Ministry. Folosit cu permisiune.

 

ZIUA 4: RUGĂCIUNE PENTRU CEI AFLAȚI LA CONDUCERE

1 Tim. 2:2

Pentru ca autoritățile să aibă înțelepciunea să-și îndeplinească responsabilitățile și să guverneze drept, în conformitate cu Dumnezeu, astfel încât biserica să poată înainta în pace și liniște (1 Tim. 2:2).

1 Tim. 2:2— Pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.

 

Slujbă: Mijlocire conform căii drepte a lui Dumnezeu și care să exprime dorința lui Dumnezeu

Eu cred că mulți din recâștigarea Domnului vor fi aduși în acest fel de mijlocire. Când Dumnezeu a coborât pentru a-L vizita pe Avraam la un nivel uman, El căuta un singur mijlocitor. Astăzi, Dumnezeu a coborât încă o dată la nivel uman, [...] pentru a căuta [...] un popor corporativ. Cred că în scurt timp, pe pământ, va exista un popor care va fi absolut la fel ca Avraam, cunoscând inima lui Dumnezeu și făcând o mijlocire care-L pune la încercare, în prezența Sa. I-am putea spune lui Dumnezeu: „Doamne, nu stii că în Noul Testament ne-ai promis clar că vei termina lucrarea pe care ai început-o?” [...] Noi nu ar trebui să plângem și să implorăm, ci ar trebui să-L provocăm pe Dumnezeu. El [...] vrea să audă mijlocirea noastră care-L pune la încercare. (Studiul-viață Geneza, p. 690)

© Living Stream Ministry. Folosit cu permisiune.

 

Fapte 17:26-27; Fil. 1:21a; Rom. 12:2; Efes. 4:16; Apoc. 19:7

Să ne rugăm pentru mișcarea supremă a lui Dumnezeu pe întreg pământul să câștige un popor care să-L cunoască pe Cristosul atotinclusiv, care să-L experimenteze pe El ca viață a lor și să-L trăiască, și care sunt transformați și zidiți pentru a fi Trupul Său și în cele din urmă mireasa pregătită pentru întoarcerea Sa (Fapte 17:26-27; Fil. 1:21a; Rom. 12:2; Efes. 4:16; Apoc. 19:7).

Fapte 17:26-27— El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi.

Fil. 1:21a— Căci pentru mine a trăi este Cristos.

Romani 12:2— Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Efes. 4:16— Din El, tot trupul, bine închegat şi strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei şi se zideşte în dragoste.

Apoc. 19:7— Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit.

 

Slujbă: Rugăciune și lucrarea lui Dumnezeu

Un principiu central al lucrării lui Dumnezeu este nevoia de rugăciune din partea omului. El vrea ca omul să coopereze cu El în rugăciune.

[Un creștin foarte experimentat în rugăciune] a spus că toată lucrarea spirituală constă din patru pași. În primul pas, Dumnezeu intenționează să facă ceva; este voia lui Dumnezeu. În al doilea pas, El dezvăluie voia Sa copiilor Săi prin Duhul, astfel încât ei să cunoască voia Sa, planul Său, dorința Sa și aspirația Sa. În pasul al treilea, copiii lui Dumnezeu întorc voia Lui înapoi la El prin rugăciune. Rugăciunea este ecoul voii lui Dumnezeu. Dacă inima noastră este în acord cu inima lui Dumnezeu, spontan vom declara voia lui Dumnezeu. Ca rezultat, Dumnezeu va îndeplini lucrarea Sa din cel de-al patrulea pas.

Dacă rugăciunea noastră este doar pentru împlinirea planurilor și a dorințelor noastre, ea nu va avea nicio valoare în domeniul spiritual. Doar rugăciunile care sunt inițiate de Dumnezeu și care sunt ecoul a ceea ce a inițiat El, au vreo valoare. Lucrarea lui Dumnezeu este guvernată de rugăciunile noastre. Dumnezeu este dispus să facă multe lucruri, însă El nu le va face dacă poporul Său nu se va ruga. El trebuie să aștepte ca omul să fie de acord cu El înainte de a le face. Acesta este un principiu mare al lucrării lui Dumnezeu, și de asemenea este unul dintre cele mai cruciale principii din Biblie. (The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, pp. 281-282)

© Living Stream Ministry. Folosit cu permisiune.

 

Să perseverăm în rugăciune.