POZVANIE K CELOSVETOVÝM MODLITBÁM

30. MARCA 2020

Na tvojich múroch, Jeruzalem, som vymenoval strážcov; celý deň a celú noc nikdy nesmú mlčať. Vy, ktorí pripomínate Hospodina, nebuďte nemí; Ani Jemu nedajte pokoja, kým neupevní Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi. and until He makes Jerusalem a praise in the earth. -Izaiáš 62: 6-7

 
Cirkev Božia má strategické dvojité poverenie – modliť sa k Bohu a kázať evanjelium Ježiša Krista ľuďom. Často sa zameriavame na dielo, ktoré robíme pre Pána pri dosahovaní ľudí, avšak modlitebná služba cirkvi je v skutočnosti ešte dôležitejšia. Súčasná situácia vo svete je výzvou pre všetkých svätých v Pánovej obnove, aby povstali a naplnili zanedbanú funkciu cirkvi: spolupracovať s Bohom v modlitbe za rozmach Jeho záujmov na zemi. Preto žiadame svätých v cirkvách po celom svete, aby sa od 1. do 21. apríla 2020 každý deň prihlásili na modlitbu osamote alebo so spoločníkmi. Predložíme aj niekoľko návrhov týkajúcich sa toho, za čo sa máme modliť, ale najskôr sa venujme tomu, aké je základné pochopenie modlitby, ktorú Pán potrebuje.
 
Často považujeme modlitbu za niečo, čo robíme len vtedy, keď si uvedomujeme konkrétnu duchovnú či praktickú potrebu alebo ak chceme našou službou urobiť niečo pre Pána, či už osobne, s ostatnými alebo ako cirkev. Modlitba za tieto veci je oprávnená a nevyhnutná, ale najvyššie a najhlbšie modlitby v Novom zákone sú predovšetkým za Božie dielo vo svätých a za Jeho pohyb na zemi (Flp 1:9-11; Ef 1:15-23; 3:14-21; Sk 4:24-31; Ef 6:18-20; Kol 4:2-4). Modlitba príhovoru je záležitosťou spolupráce s Kristom v Jeho nebeskom posluhovaní. Takáto modlitba je vrcholom cirkevnej služby Kristovi. On, ktorý sa v nebesiach prihovára, potrebuje Svoj ľud na zemi, aby súhlasil s Jeho túžbou. Matúš 18:18 hovorí: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané na nebi, a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané na nebi.“ Na základe tohto verša nám brat Watchman Nee pomohol spoznať, že Boh na nebesiach čaká, až cirkev vykoná Jeho vôľu na zemi skrze modlitbu. Na nebi sa môže niečo zviazať alebo uvoľniť, ale na zemi sa to musí najprv prostredníctvom modlitby cirkvi zviazať alebo uvoľniť.
 
Kniha Zjavenie nám ukazuje Božiu božskú správu v Jeho dovŕšení tohto obdobia. V tejto knihe nevidíme cirkvi, ktoré vykonávajú veľa aktivít. Skôr tu vidíme modlitbu vo vzťahu k Božiemu vládnemu pohybu. Modlitby svätých sú prítomné na nebeskej scéne pri Kristovom vystúpení a otvorení zvitku Božej ekonómie (Zj 5:8). Boh reaguje na volanie mučených svätých (6:9-10) otvorením šiestej pečate, ktorá označuje začiatok veľkého súženia (v. 12 – 17). Keď Kristus ako „ďalší Anjel“ obetuje modlitby svätých spolu so Sebou ako kadidlo pred trónom, oheň sa vrhne na zem, po ktorom nasledujú nadprirodzené pohromy, označujúce začiatok Božieho súdu zeme a jej obyvateľov (8:3-5). Uvedené modlitby majú v každom prípade dispenzačný význam a umožňujú Bohu vykonávať Jeho správu.
 
Pán túži ukončiť toto obdobie a ustanoviť Svoje kráľovstvo na zemi (Zj 11:15; 12:10). Čaká, kým bude pripravený primeraný počet veriacich ako Jeho nevesta a Jeho armáda (Zj 19:7, 14). Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, by sme mali prosiť Otca podľa Matúša 6:9-10, aby Jeho meno bolo posvätené, prišlo Jeho kráľovstvo a aby Jeho vôľa bola vykonaná na zemi. Na jednej strane pôsobí pandémia, ktorá v súčasnosti pácha skazu na celom svete a je varovaním od Pána pre všetky národy. Na druhej strane pozorujeme výzvu od Pána k Svojmu ľudu, aby vykonával svoje poverenie a bol jedno s vyvýšeným Kristom pri kadidlovom oltári a súhlasil s Jeho príhovorom.
 
Biblia nám ukazuje, že stvorené Adamovo pokolenie, Abrahámovo povolané pokolenie a cirkev ako celok u Boha zlyhalo v nespolupracovaní pri naplnení Jeho zámeru. Z toho dôvodu Pán v Zjavení 2 a 3 povoláva víťazov. Musíme si uvedomiť, že Boží pohyb závisí od víťazov a ich hlavnou charakteristikou je modlitba. Mučení svätí, ktorí volajú pod oltárom v Zjavení 6, sa stanú víťazným mužom-dieťaťom v kapitole 12, a keď je muž-dieťa zobraté do neba, satan je zvrhnutý (12:5, 9). Jedným z aspektov Pánovej obnovy je dnes vyprodukovať víťazov, ktorí budú absolútne spolupracovať s Pánom, aby sa Jeho zámer uskutočnil a On sa mohol vrátiť. Musíme byť tými víťazmi, ktorí sa modlia pri kadidlovom oltári v Božom dome, aby sa zhodovali s Kristom, našim nebeským Veľkňazom a spolupracovali s Bohom tým, že sa budú modliť na zemi to, čo vychádza z Jeho trónu.
 
Všetci svätí v cirkvách v Pánovej obnove by sa mali usilovať byť víťazmi. Musíme si však uvedomiť, že takíto duchovní bojovníci nevznikajú cez noc. Musíme si vybudovať našu modlitebnú a bojovú kapacitu. Sme presvedčení, že bezprecedentné obmedzenia, v ktorých sa mnohí z nás ocitli, sú zvrchovanosťou Pána, aby sme získali príležitosť obnoviť a pozdvihnúť náš osobný i spoločný modlitebný život. Ak si pozorne prečítate Nový zákon, uvedomíte si, že apoštol Pavel mohol poslúžiť z väzenia dosť obmedzene, ale za to sa veľa modlil. Podobne brat Nee vykonával svoje verejné posluhovanie tridsať rokov, ale keď bol počas posledných dvadsiatich rokov svojho života vo väzení, mohol poslúžiť iba v obmedzenej miere tým, ktorí boli okolo neho. Napriek tomu sa v tom čase uväznenia dokázal spojiť s Kristom, ktorý sa prihovára, v skrytej službe modlitby.
 
Sme zvyknutí pozerať sa na všetky Božie zaopatrenia, na bohaté zaopatrenie Ducha a na bohatstvo, ktoré sme dostali z tohto posluhovania, ako na duchovné zaopatrenie pre náš rast v živote kvôli vybudovaniu cirkvi. To nie je zlé, avšak mali by sme si uvedomiť, že všetky tieto veci nás majú tiež posilniť, aby sme vykonávali najdôležitejšiu službu modlitby v cirkvi. Musíme si čítať Bibliu, poznať pomazanie a prijať výživu z posluhovania veku, aby sme sa vedeli modliť podľa Božej vôle a nie podľa našej vlastnej. Všetci chceme mať prítomnosť Pána, ale mali by sme si uvedomiť, že Pánov prísľub, že bude s nami, keď sa stretneme v Jeho mene, je v súvislosti s dvoma alebo tromi, ktorí obetujú zväzujúce alebo uvoľňujúce modlitby v harmónii medzi sebou a Božou vôľou. (Mt 18:18-20).
 
Napokon, keď sa pripájame k Pánovej modlitbe, musíme pamätať na Šalamúnovu modlitbu v Prvej knihe kráľov 8:48, v ktorej hovoril o Božom ľude, modliaci sa k Bohu, k svätej zemi, čo zobrazuje Krista ako Bohom daný podiel pre Svoj ľud. Smerom k svätému mestu zobrazuje Božie kráľovstvo v Kristovi a smerom k svätému chrámu znamená Boží dom, cirkev na zemi. Naznačuje to, že Boh bude načúvať našej modlitbe, keď bude naša modlitba k Bohu smerovať ku Kristovi, Božiemu kráľovstvu a Božiemu domu ako cieľ Božej večnej ekonómie. To znamená, že bez ohľadu na to, za koho sa modlíme, naše modlitby by mali byť zamerané na záujmy Boha na zemi, teda na Krista a cirkev, kvôli uskutočneniu Jeho ekonómie.
 
Bratia a sestry, musíme napredovať. Úmyselne by sme mali počas týchto dní budovať túto službu modlitby, a to osobne aj medzi sebou. Všetky naše nedostatky, či už individuálne alebo spoločné, sledujeme spätne z nedostatočnej modlitby. Možno sa teraz nedokážeme modliť tak silne alebo veľmi dlho, ale obmedzenia, ktorým čelíme, nám umožňujú spôsob vybudovať si našu modlitebnú kapacitu, pokiaľ sa preto rozhodneme vytrvalo robiť. Okrem toho, hoci môžeme byť fyzicky izolovaní, Pán nám umožnil modernými technológiami, aby sme sa spolu stále modlili. Aby sme využili túto príležitosť, musíme si pravidelne vyhradiť čas a precvičovať sa v modlení.
 
Svätí v cirkvách v Pánovej obnove neboli zatiaľ nikdy pripravení vstúpiť do takejto modlitby. Dnes, viac ako inokedy, medzi spolupracovníkmi a cirkvami na zemi existuje silná jednomyseľnosť a bohaté zmiešavanie. Môžeme sa skutočne modliť ako jedno Telo, dokonca ako jeden nový človek, spojiť sa s Kristom, našou Hlavou v nanebovstúpení. Spoločne si oblečme celú Božiu výzbroj, aby sme sa postavili proti vládcom a autoritám temnoty a duchovným silám zla v nebesiach. Neprestajne sa modlime vždy a na každom mieste, aby sa uskutočnila Božia vôľa na zemi.
 
Preto, aby sme splnili potrebu v tomto kritickom okamihu, vyzývame všetkých svätých zo všetkých kontinentov, národov a lokalít v Pánovej obnove, aby sa bdelo a naliehavo zúčastňovali tejto modlitbovej služby. Konkrétne dúfame, že mnohí sa zúčastnia na tejto celosvetovej dvadsaťštyrihodinovej modlitbe, ako ustanovení strážcovia na múroch Jeruzalema (Izaiáš 62:6) počas týchto 21 dní, až kým Pán nezíska chválu po celej zemi!
 
„A vystúpil dym kadív s modlitbami svätých z ruky anjela pred Bohom. A potom vzal anjel kadidlo a naplnil ho ohňom s oltára a hodil na zem, a povstali hlasy, a burácali hromy, a blýskali sa blesky, a bolo zemetrasenie.“ - Zj 8:4-5 (RHP)