POZIV NA GLOBALNU MOLITVU

30. ožujka (marta) 2020.

Na tvoje zidine Jeruzaleme postavih stražare; Cijelog dana i cijele noći neće šutjeti. Vi, koji se sjećate Jahve ne budite nijemi, I ne budite tihi dok On ne uspostavi I ne učini Jeruzalem slavom na Zemlji and until He makes Jerusalem a praise in the earth. Izaija 62:6-7

 
Crkva Božja ima dvostruko strateško poslanje – da se moli Bogu i da ljudima propovijeda Evanđelje Isusa Krista. Mi se često fokusiramo na rad koji činimo kako bismo dosegli ljude, ali molitvena služba crkve je mnogo važnija. Sadašnja situacija u svijetu je poziv svim svetima u Gospodnjoj obnovi da ustanu i ispune zanemarenu funkciju crkve: da surađuju sa Bogom u molitvi za unapređenje Njegovih interesa na Zemlji. Sa naše strane mi pozivamo sve crkve diljem Zemlje da se prijave na svakodnevni petnaestominutni vremenski period od 1. travnja (aprila) do 21. travnja (aprila) 2020. Da se mole nasamo ili sa kompanjonima. Mi ćemo pružiti određene prijedloge za što da se moli, ali prvo uđimo u temeljno razumijevanje vrste molitve koju Gospod potrebuje.
 
Prečesto razmišljamo o molitvi kao o nečemu što činimo samo kad smo svjesni određene duhovne ili praktične potrebe ili kad želimo ostvariti nešto za Gospoda na način služenja, bilo osobno (lično), sa drugima ili kao crkva. Molitva za te stvari je legitimna pa čak i nužna, ali najuzvišenije i najdublje molitve u Novom Zavjetu su, prije svega, za Božje djelo u svetima i Njegovo kretanje na Zemlji (Fil 1:9-11; Ef 1:15-23; 3:14-21; Dj 4:24-31; Ef 6:18-20; Kol 4:2-4). Posrednička molitva je stvar suradnje sa Kristom u Njegovoj nebeskoj službi. Takva molitva je vrhunac služenja Kristu. On kao nebeski posrednik potrebuje Svoj narod na Zemlji da odjekuje Njegovu čežnju. Matej 18:18 kaže: «Zaista kažem vam, što god svežete na Zemlji, bit će svezano na nebu, i što god odriješite na Zemlji bit će odriješeno na nebu,» ali to se može odriješivati ili svezivati samo kroz molitvu crkve na Zemlji.
 
Knjiga Otkrivenja pokazuje nam Božju božansku upravu u dovršenju ovog doba. U toj knjizi ne vidimo crkve da sprovode toliko mnogo aktivnosti. Umjesto toga, vidimo molitvu koja je povezana sa Božjim vladalačkim kretanjem. Molitve svetih prinesene su u prizoru u nebu pri Kristovom uzašašću I pri otvaranju svitka Božje ekonomije (Otk 5:8). Bog odgovara na vapaj mučenički pobijenih svetih (6:9-10) sa otvaranjem šestog pečata, koji označava početak velike nevolje (stihovi 12-17). Nakon što Krist, kao «drugi Anđeo,» prinese molitve svetih sa Samim Sobom kao kādom pred prijestoljem, na Zemlju biva bačen oganj nakon kojeg slijede natprirodne katastrofe, obilježavajući početak Božjeg suda nad Zemljom i njenim stanovnicima (8:3-5). U svakom slučaju, ovdje spomenute molitve imaju dispenzacijsko značenje i omogućavaju Bogu da sprovede Svoju upravu.
 
Gospod čezne za tim da završi ovo doba i uspostavi Svoje kraljevstvo na Zemlji (Otk 11:15; 12:10). Sada bismo više nego ikad trebali preklinjati Oca u skladu sa Matejem 6:9-10 da se sveti Njegovo ime, da dođe Njegovo kraljevstvo i da se vrši Njegova volja na Zemlji. Sa jedne strane, pandemija koja trenutno bijesni kao opustošenje po cijelom svijetu je Gospodnje upozorenje narodima. Sa druge strane, ona je Gospodnji poziv Njegovom narodu da sprovede Svoje poslanje da bude jedno sa uzašlim Kristom pri kadionom žrtveniku kako bi se podudarao sa Njegovim posredovanjem.
 
Biblija nam pokazuje da je Adamovski stvoreni rod, pozvani Abrahamovski rod i crkva kao cjelina iznevjerila Boga ne surađujući sa Njim za ostavrenje Njegovog nauma. Iz tog razloga u Otkrivenju 2 i 3 Gospod je pozvao pobjednike. Moramo shvatiti da Gospodnje kretanje ovisi o pobjednicima, a ključna karakteristika pobjednika je njihova molitva. Mučenički pobijeni sveti koji vape ispod žrtvenika u Otkrivenju 6 postaju pobjednosno muško-dijete u Otkrivenju 12, a kad to muško dijete biva uznijeto na nebo, Sotona biva zbačen (Otk 12:5, 9). Jedan aspekt Gospodnje obnove danas je da proizvede pobjednike koji će u potpunosti surađivati sa Gospodom tako da se može ostvariti Njegov naum i On se može vratiti nazad. Mi moramo biti ti pobjednici koji se mole pri kadionom žrtveniku u domu Božjem kako bi se podudarali sa Kristom, našim nebeskim Velikim Svećenikom, te da surađujemo sa Bogom moleći na Zemlji ono što proizlazi iz Njegovog prijestolja.
 
Sveti u crkvama u Gospodnjoj obnovi bi svi trebali da teže za tim da budu pobjednici. Međutim, moramo shvatiti da se takvi duhovni ratnici ne proizvode preko noći. Mi trebamo izgraditi naš molitveni i borbeni kapacitet. Mi vjerujemo da je ovo, nikad prije viđeno ograničenje, pod kojim se nalaze mnogi od nas, suvereno od Gospoda kako bi nama podario priliku da obnovimo i uzvisimo i naš osobni (lični) i korporativni molitveni život. Ako pažljivo čitate Novi Zavjet uvidjet ćete da je sposobnost apostola Pavla da poslužuje iz tamnice bila prilično ograničena, ali on se mnogo molio. Isto tako, brat Nee sprovodio je svoju javnu službu trideset godina, ali dok je bio u zatvoru posljednjih dvadeset godina svog života, on je mogao posluživati samo na ograničen način onima oko sebe. Ipak, za vrijeme tog utamničenja, mogao se sjediniti sa Kristom u sakrivenoj službi molitve.
 
Mi smo naviknuti da gledamo na sve opskrbe Božje, izobilnu opskrbu Duha, i bogatstva koja smo primili iz ove službe kao opskrbu za naš rast u životu za izgradnju crkve. To nije pogrešno, ali mi bismo trebali shvatiti da su sve ove stvari ovdje da nas osnaže da sprovedemo golemo-uzvišenu molitvenu službu. Mi trebamo čitati Bibliju, poznavati pomazanje i biti hranjeni službom ovog doba tako da znamo kako da se molimo u skladu sa Božjom voljom, a ne našom vlastitom. Mi svi želimo imati Gospodnju prisutnost, ali mi svi bismo trebali shvatiti da je Gospodnje obećanje da će biti sa nama u kontekstu kad se okupimo zajedno u Njegovom imenu kao dvoje ili troje koji prinose svezujuću i odrješujuću molitvu u skladnosti jedan sa drugim i sa Božjom voljom (Mt 18:18-20).
 
Konačno, dok mi sebe sjedinjujemo sa Gospodom u molitvi, trebamo se sjetiti Salomonove molitve u 1 Kr (Carevima) 8:48, u kojoj je govorio o Božjem narodu koji treba da se moli Bogu u pogledu svete zemlje, koja slikovito prikazuje Krista kao porciju koju je Bog dodijelio Svom narodu; u pogledu svetog grada, koji predstavlja kraljevstvo Božje u Kristu; i u pogledu svetog hrama, koji predstavlja Božji dom, crkvu, na Zemlji. To ukazuje na činjenicu da će Bog slušati našu molitvu, kad je naša molitva upućena Bogu usmjerena na Krista, kraljevstvo Božje i dom Božji kao cilj u Božjoj vječnoj ekonomiji. To znači da bez obzira za koga se molimo, naše molitve trebaju biti usmjerene na Božje interese, to jest, prema Kristu i crkvi kao Božjim interesima na Zemlji, za ispunjenje Njegove ekonomije.
 
Braćo i sestre, mi bismo trebali napredovati. Trebali bismo biti svjesni da u ovim danima izgradimo ovu službu molitve, i osobno (lično) i jedan sa drugim. Svi naši nedostaci, bilo individulani ili korporativni, mogu se ogledati u našem nedostatku molitve. Možda trenutno ne možemo da se molimo tako snažno ili jako dugo, ali ogranićenja sa kojima se suočavamo pružaju nam priliku da izgradimo naš kapacitet za molitvu ako ćemo imati um koji će biti ustrajan. Nadalje, iako možemo biti izolirani fizički, Gospod nam je dao put kroz modernu tehnologiju da se još uvijek zajedno molimo. Kako bismo ugrabili ovu priliku trebamo primjereno rasporediti svoje vrijeme i biti izvježbani da se redovito molimo.
 
Sveti u crkvama u Gospodnjoj obnovi nikad nisu bili tako spremni da uđu u takvu molitvu. Danas, više nego ikad prije, postoji snažna jednodušnost i bogato stapanje među suradnicima i crkvama na Zemlji. Mi se zaista možemo moliti kao jedno Tijelo, čak i kao jedan novi čovjek, sjedinjeni sa Kristom, našom uzašlom Glavom. Stavimo na sebe zajedno cjelokupnu bojnu opremu Božju da stojimo protiv vladara i vlasti tame i duhovnih sila zla na nebesima. Nastavimo postojano da se molimo u svakom trenutku i na svakom mjestu da se izvrši Božja volja na Zemlji.
 
Stoga, kako bismo susreli potrebu u ovom presudnom trenutku, pozivamo sve svete na svakom kontinentu, svakom narodu i mjestu življenja u Gospodnjoj obnovi da prisustvuju u ovoj molitvenoj službi budno i iskreno. Specifično se nadamo da će mnogi učestvovati u ovoj dvadeset i četverosatnoj molitvi posvuda po svijetu kao stražari postavljeni na jeruzalemskim zidinama (Iz 62:6) ovih dvadeset i jedan dan dok posvuda po Zemlji ne bude slavljenje upućeno Njemu!
 
I dim kāda uziđe sa molitvama svetih Iz ruke Anđela pred Bogom, I Anđeo uze kadionik i ispuni ga ognjem sa žrtvenika i baci ga na Zemlju; I bijahu gromovi i glasovi i munje i potres. -Otk 8:4-5