PAG-AWHAG ALANG SA TIBUOK-KALIBOTANG PAG-AMPO

MARSO 30, 2020

Nagbutang kog mga tigbantay ibabaw sa imong mga paril, O Jerusalem; sa tibuok adlaw ug sa tibuok gabii dili gyod sila maghilom. Kamo nga nagpahinumdom ni Jehova, dili gyod mo magpakaamang; ug ayaw Siya papahulaya hangtod establisaron Niya ug hangtod himoon Niyang pagdayeg sa yuta ang Jerusalem. —Isaias 62:6-7

 
Dunay duha ka pilo nga importante kaayong tahas ang iglesia sa Dios—pag-ampo ngadto sa Dios ug pagsangyaw sa ebanghelyo ni Jesucristo ngadto sa mga tawo. Sagad nga gipunting nato ang atong pagtagad sa buhat nga gibuhat nato alang sa Ginoo sa pagpangontak og mga tawo, apan sa pagkatinuod labi pa kaayo kaimportante ang pagpangalagad sa pag-ampo sa iglesia. Ang kasamtangang sitwasyon sa yuta nagtawag man sa tanang balaan sa pahiuli sa Ginoo nga mamangon aron motuman sa napasagdang kagamitan sa iglesia: mobulig sa Dios sa pag-ampo aron mouswag ang Iyang mga interes dinhi sa yuta. Alang ning tuyoa, gihangyo namo ang mga balaan sa kaiglesiahan sa tibuok kalibotan nga magpalista nga mogahin og kinse minuto matag adlaw sugod sa Abril 1 hangtod sa Abril 21, 2020 aron moampo sa tinagsa ba o dunay mga kauban. Duna miy pipila ka sugyot kon unsay iampo, apan kinahanglan duna una tay sukaranong pagsabot sa klase sa pag-ampo nga gikinahanglan sa Ginoo.
 
Sagad kaayong naghunahuna ta nga moampo lang ta kon nakamatikod tag piho nga espirituhanon o praktikal nga panginahanglan o duna ba tay gustong humanon alang sa Ginoo sa paagi sa pag-alagad, sa tinagsa ba, dunay kauban, o ingon nga iglesia. Makataronganon ug kinahanglanon man ngani ang pag-ampo alang ning mga butanga, apan ang kinahabogan ug kinalawmang mga pag-ampo sa Bag-ong Tugon, una sa tanan, alang gyod sa buhat sa Dios diha sa mga balaan ug sa lihok Niya dinhi sa yuta (Fil. 1:9-11; Efe. 1:15-23; 3:14-21; Buh. 4:24-31; Efe. 6:18-20; Col. 4:2-4). Ang pag-ampong nangamuyo kalabot man sa paghago nato uban ni Cristo sa langitong pagpangalagad Niya. Kanang pag-ampoa ang kinahabogang pag-alagad sa iglesia kang Cristo. Siya nga langitnong Tigpangamuyo nagkinahanglan sa Iyang katawhan dinhi sa yuta nga mopalanog sa Iyang tinguha. Niingon ang Mateo 18:18, “Sa pagkatinuod moingon Ko ninyo, Bisan unsay gaposon ninyo sa yuta ginapos na sa langit, ug bisan unsay hubaran ninyo sa yuta, hinubaran na sa langit.” Gitabangan ta ni Brother Watchman Nee nga makakita basi ning versiculoha nga naghulat ang Dios sa mga langit nga tumanon sa iglesia ang Iyang kabubut-on dinhi sa yuta pinaagi sa pag-ampo. Dunay gigapos o gihubaran tingali sa mga langit, apan pinaagi ra sa pag-ampo sa iglesia nga magapos o mahubaran kini dinhi sa yuta.
 
Gipakita sa basahon sa Bugna kanato ang diosnong administrasyon sa Dios sa paghingpit Niya ning panahona. Ning basahona dili nato makita nga nagbuhat ang kaiglesiahan og daghan kaayong kalihokan. Makita hinuon nato ang pag-ampo kalabot sa mapangagamhanong lihok sa Dios. Naa ang mga pag-ampo sa mga balaan sa talan-awon sa langit sa pagkayab ni Cristo ug sa pag-abli sa basahong linukot sa pamatigayon sa Dios (Bug. 5:8). Nitubag ang Dios sa pagtuaw sa mga balaang gipangmartir (6:9-10) sa pag-abli sa ikaunom nga timbre, nga nagtimaan sa pagsugod sa dakong kasakitan (vv. 12-17). Sa nahalad na ni Cristo isip “laing Manulonda” ang mga pag-ampo sa mga balaan uban Niya nga incienso atubangan sa trono, gilabay sa yuta ang kalayo nga gisundan sa talagsaon kaayong mga katalagman, nga nagtimaan sa pagsugod sa paghukom sa Dios sa yuta ug sa mga lumulupyo niini (8:3-5). Sa matag hitabo dunay iya-sa-panahong kahulogan ang mga pag-ampong gihisgotan ug nakapatuman kini sa Dios sa Iyang administrasyon.
 
Nagtinguha ang Ginoo nga taposon kining panahona ug establisaron ang Iyang gingharian dinhi sa yuta (Bug. 11:15; 12:10). Naghulat Siya og igoigong gidaghanon sa mga magtutuo nga maandam isip Pangasaw-onon ug kasundalohan Niya (Bug. 19:7, 14). Karon, labaw pa kaniadto, mangamuyo gyod ta sa Amahan sumala sa Mateo 6:9-10 nga mabalaan unta ang Iyang ngalan, moabot unta ang Iyang gingharian, ug matuman unta ang Iyang kabubut-on dinhi sa yuta. Sa usa ka bahin, ang sakit nga nikuyanap nga naghimog dakong kadaot karon sa tibuok kalibotan pasidaan man sa Ginoo sa kanasoran. Sa laing bahin, pagtawag kini sa Ginoo sa Iyang katawhan aron motuman sa Iyang tahas ug mausa sa nikayab nga Cristo sa may halaran sa incienso ug moduyog sa pagpangamuyo Niya.
 
Gipakita sa Biblia kanato nga ang linalang nga kaliwat ni Adam, ang tinawag nga kaliwat ni Abraham, ug ang iglesia sa kinatibuk-an pulos wala makabulig sa Dios sa pagtuman sa Iyang tuyo. Tungod niini, sa Bugna 2 ug 3 nanawag ang Ginoo og mga mananaog. Makaamgo unta ta nga nag-agad sa mga mananaog ang lihok sa Dios, ug ang labing importanteng timaan sa mga mananaog mao ang ilang pag-ampo. Ang mga balaang gipangmartir nga nagtuaw ubos sa halaran sa Bugna 6 nahimong madaogong batang-lalaki sa capitulo 12, ug sa gisakgaw na ang batang-lalaki ngadto sa langit, gitambog sa yuta si Satanas (12:5, 9). Ang usa ka aspeto sa pahiuli sa Ginoo karon pagpalugwa mag mga mananaog nga hingpit gyong mobulig sa Ginoo aron matuman ang Iyang tuyo ug makabalik na Siya. Kita gyod unta ang mga mananaog nga nag-ampo sa may halaran sa incienso sulod sa balay sa Dios aron mosanong ni Cristo, nga langitnong Labawng Sacerdote nato, ug mobulig sa Dios sa pag-ampo nato dinhi sa yuta sa naggikan sa Iyang trono.
 
Magtinguha gyod unta ang tanang balaan sa kaiglesiahan sa pahiuli sa Ginoo nga mahimong mga mananaog. Apan, makaamgo gyod unta ta nga dili mapalugwa sa usa lang ka gabii kanang espirituhanong mga manggugubat. Ugmaron gyod nato ang atong kahimoan sa pag-ampo ug pagpakig-away. Nagtuo ta nga ang wala pa sukad mahitabo nga paglimiti nga nasinati sa kadaghanan nato pagbuot man sa Ginoo aron mahatagan tag higayon nga mapahiuli ug mapausbaw ang tinagsa ug hiniusang kinabuhi nato sa pag-ampo. Kon ayohon ninyog basa ang Bag-ong Tugon, makaamgo mo nga limitado kaayo ang kahimoan ni apostol Pablo sa pagpangalagad gikan sa bilanggoan, apan nag-ampo siya pag-ayo. Maingon man sab, nangalagad si Brother Nee sa dayag sa katloan ka tuig, apan sa nabilanggo siya sa kataposang kawhaan ka tuig sa iyang kinabuhi, limitado ra siyang makapangalagad sa mga naglibot niya. Apan niadtong panahona sa pagkabilanggo, nausa siya sa nangamuyong Cristo sa natagong pagpangalagad sa pag-ampo.
 
Naanad na ta sa pag-isip sa tanang sangkap sa Dios, sa madagayaong sangkap sa Espiritu, ug sa kadatong nadawat nato ning pagpangalagara nga espirituhanong sangkap aron motubo ta sa kinabuhi ug matukod ang iglesia. Dili kini sayop, apan makaamgo gyod unta ta nga kining tanang butanga alang sab sa paglig-on kanato aron makatuman ta sa kinalabwang pagpangalagad sa pag-ampo sa iglesia. Kinahanglan mobasa ta sa Biblia, makaila sa pagdihog, ug matil-ogan sa pagpangalagad sa panahon aron makamao ta moampo sumala sa kabubut-on sa Dios ug dili sa atong kaugalingon. Gusto tang tanan nga maanaa nato ang presensya sa Ginoo, apan makaamgo gyod unta ta nga ang saad sa Ginoo nga mag-uban Siya nato sa magtigom ta sa Iyang ngalan may kalabotan man sa duha o tulo nga nag-ampo og pag-ampong naggapos ug naghubad nga nausa sa usag usa ug sa kabubut-on sa Dios (Mat. 18:18-20).
 
Sa kataposan, sa makig-usa ta sa Ginoo sa pag-ampo, hinumdoman gyod nato ang pag-ampo ni Salomon sa 1 Hari 8:48, sa namulong siya kalabot sa katawhan sa Dios nga nag-ampo sa Dios paatubang sa balaang yuta, nga naghulagway ni Cristo nga pahat nga gihatag sa Dios sa Iyang katawhan; paatubang sa balaang syudad, nga nagtimaan sa gingharian sa Dios diha ni Cristo; ug paatubang sa balaang templo, nga nagtimaan sa balay sa Dios, sa iglesia, dinhi sa yuta. Nagpakita kini nga mamati ang Dios sa atong pag-ampo kon ang pag-ampo nato sa Dios paatubang ni Cristo, sa gingharian sa Dios, ug sa balay sa Dios nga tumong sa walay kataposang pamatigayon sa Dios. Nagpasabot kini nga bisan kinsa pay giampo nato, ipatumong gyod ang atong mga pag-ampo sa mga interes sa Dios dinhi sa yuta, sa ato pa, ni Cristo ug sa iglesia, aron matuman ang Iyang pamatigayon.
 
Mga igsoon, kinahanglan moabante ta. Tuyoon gyod nato ning mga adlawa nga mag-ugmad ning pagpangalagad sa pag-ampo, sa tinagsa ba ug sa usag usa. Masubay sa kakulang natog pag-ampo ang tanang kakulangon nato, sa tinagsa ba o sa hiniusa. Sa pagkakaron, dili tingali ta ingon niana kakusganong makaampo o sa taas ba kaayong panahon, apan ang mga paglimiting giatubang nato maghatag natog paagi sa pag-ugmad sa atong kahimoan sa pag-ampo kon duna tay hunahuna nga molahutay. Labot pa, bisan pisikal ta nga nabulag, gihatagan ta sa Ginoo og paagi pinaagi sa modernong teknolohiya nga hiniusa gihapong makaampo. Aron magamit nato kining higayona badyeton gyod nato ang atong panahon ug regular nga magbansay sa pag-ampo.
 
Wala pa gyod sukad maandam kaayo ang mga balaan sa kaiglesiahan sa pahiuli sa Ginoo nga moampog ingon niana nga pag-ampo. Karon, labaw pa kaysa kaniadto, dunay lig-ong pagkahiusa ug datong panagsakot diha sa mga masigka-magbubuhat ug sa kaiglesiahan sa yuta. Tinuod tang makaampo isip usa ka Lawas, isip usang bag-ong tawo man ngani, nga nadugtong ni Cristo, nga nikayab nga Ulo nato. Hiniusa natong isul-ob ang tibuok hinagiban sa Dios aron makabarog batok sa mga magbubuot ug mga pagbulot-an sa kangitngitan ug sa espirituhanong pwersa sa daotan diha sa kalangitan. Lig-on gyod tang magpadayon sa pag-ampo sa tanang panahon ug sa tanang dapit aron matuman ang kabubut-on sa Dios dinhi sa yuta.
 
Busa, aron matagbo ang panginahanglan ning mahinungdanong panahon, giawhag namo ang tanang balaan sa tanang kontinente, nasod, ug lokalidad sa pahiuli sa Ginoo nga magmatukawon ug magmainitong magtagad ning pagpangalagad sa pag-ampo. Ilabina gyod, naglaom mi nga daghan ang moapil ning tibuok-kalibotan, 24-oras nga pag-ampo isip tinudlong mga tigbantay ibabaw sa mga paril sa Jerusalem (Isaias 62:6) ning 21 ka adlaw ug hangtod daygon Siya sa tibuok yuta!
 
Ug nisulbong ang aso sa incienso uban sa mga pag-ampo sa mga balaan gikan sa kamot sa Manulonda atubangan sa Dios. Ug gikuha sa Manulonda ang insensaryo ug gipuno kini sa kalayo sa halaran ug gilabay kini sa yuta; ug dihay mga dalugdog ug mga tingog ug mga kilat ug linog. —Bug. 8:4-5