VYTRVAŤ V MODLITBE

16. APRÍLA 2020

Drahí svätí,

Uctievame Pána za to, že vzbudil toľkých z vás, aby sa podieľali na súčasnom bremene dvadsaťjeden dní modlitieb. Nikdy predtým nebolo spojených v jednomyseľnosti toľko ľudí po celom svete, aby sa modlili ako jeden človek takýmto trvalým spôsobom. Sme presvedčení, že náš vyvýšený Pán počuje modlitby cirkvi, a že tieto modlitby hojne prispejú k naplneniu Jeho túžby. Po ďalšom zvážení a spoločenstve sme sa rozhodli požiadať všetkých svätých, aby vytrvalo pokračovali v týchto modlitbách ďalších deväť dní do 30. apríla.

 
Dúfame, že tento mesiac modlitieb nebude len pominuteľná udalosť, ale výrazne posilní náš osobný modlitebný život aj spoločnú modlitebnú službu cirkvi. Modlitba je naším najväčším dielom pred Bohom a taktiež predstavuje najväčšiu hrozbu pre Božieho nepriateľa. Z tohoto dôvodu sa Satan snaží oslabiť modlitebný život aj modlitebnú službu cirkvi. Apoštol Pavel, ktorý to vedel, spájal modlitbu s vytrvalosťou (Rim 12:12; Ef 6:18; Kol 4:2; porov. 1Tes 5:17). Nepretržitosť a vytrvalosť tvárou v tvár prekážkam sú zásadné pre vybudovanie modlitebného života a modlitebnej služby. Toto nie je len učenie apoštola; to je aj hojne zobrazené v Božom Slove.
 
Keď Józue viedol Izraelitov do boja proti Amálekovi, Mojžiš stál na kopci s pozdvihnutou palicou (Ex 17:9-10). Jedenásty verš hovorí: „Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael, ale keď ich spustil, víťazil Amálék.“ Mojžiš, ktorý na vrchole kopca držal ruky hore, je predobrazom vyvýšeného Krista, ktorý sa prihovára v nebesiach (Rim 8:34b; Heb 7:25; porov. 1Tim 2:8), a Józue je predobrazom Krista ako vnútri prebývajúceho Ducha, ktorý bojuje proti padlému telu, ktorého predobrazom je Amálék (Rim 8:9-11; Ga 5:16-17). To znamená, že víťazstvo v duchovnom boji do značnej miery závisí od Kristovho príhovoru. Dvanásty verš však hovorí, že Mojžišove ruky ochabli a potreboval podporu. Ako ten, ktorého ruky ochabli, Mojžiš nepredstavuje Krista, ale nás, čo znamená, že zatiaľ čo sa Kristus modlí v nebesiach, musíme sa modliť aj my na zemi (1Tim 2:8). Mojžišovi priniesli kameň, ktorý je predobrazom Krista ako našej sily a vytrvalosti v modlitbe, aby sa naň posadil. Navyše boli jeho ruky podopierané na jednej strane Áronom, ktorý predstavuje kňazstvo, a na druhej strane Chúrom, ktorý predstavuje kraľovanie. To znamená, že na to, aby sme vytrvali v príhovorných bojových modlitbách, musíme byť kňazi, ktorí sa modlia vo svojom duchu, v dnešnej svätyni svätých, a musíme byť celkom podriadení Pánovi pod Jeho autoritou.
 
Daniel bol človekom, ktorý poznal Božie zasľúbenie o návrate Izraela zo zajatia (Jer 29:10) a vytrvalo sa modlil za Pánovu túžbu (Dan 9:2-3). Mal zvyk modliť sa trikrát denne (6:10) a nedovolil, aby jeho modlitbu niečo zmarilo, dokonca ani hrozba smrti (v. 7-9). Daniel tak bol riečiskom modlitby, ktorú mohol Pán použiť na uskutočnenie Svojej túžby. Pokiaľ ide o šiestu kapitolu knihy Daniel, brat Lee povedal: „Boh túži vykonať Svoju ekonómiu, ale potrebuje, aby sa človek modlil, za Jeho ekonómiu na zemi. Boh vykonáva Svoju ekonómiu na zemi prostredníctvom Svojich verných riečísk modlitby. Satanovou stratégiou je mariť modlitbu, ktorá je za Boží pohyb... Božia ekonómia nemôže byť privedená do úplnosti a naplnenia inak ako modlitbou.“ (Studium života v knihe Daniel, str. 45). Danielova spolupráca s Pánom v modlitbe poskytla Pánovi spôsob ako učiniť veľký krok vo Svojom pohybe.
 
Pán dnes hľadá modlitby, ktoré majú dispenzačnú hodnotu, modlitby, ktoré zodpovedajú Božiemu srdcu, modlitby za pokrok Božieho pohybu, modlitby za prípravu nevesty, modlitby za utváranie víťazov ako Pánovej armády, modlitby za porážku Božieho nepriateľa, modlitby, ktoré menia obdobie. Modlitby svätých a cirkvi sú významným faktorom pri uskutočňovaní dispenzačnej zmeny zo súčasného obdobia do obdobia kráľovstva (Lk 18:1-8; Zj 6:9-10; 8:3-5). Na to, aby sme vytrvali v takýchto modlitbách, určite potrebujeme Pánovo zmocnenie (Ef 6:10).
 
Drahí svätí, Pán chce vzbudiť kráľovské kňazstvo, aby sa pripojilo k Nemu ako vyvýšenému Príhovorcovi v jeho nebeskej službe príhovoru. Vzhľadom k tejto vízii na vás naliehame, aby ste do konca tohto mesiaca pokračovali v našej súčasnej celosvetovej modlitbe do konca tohto mesiaca a vyzývame vás, aby ste pozvali ostatných, aby sa k tejto modlitbe pripojili. Ak ste tak ešte neurobili, môžete navštíviť stránku unceasinglypray.org a prihlásiť sa na určitý čas a modliť sa. Tí, ktorí sa zaregistrujú, dostanú navrhované modlitebné bremeno každý deň prostredníctvom e-mailu. Nech Pán dosiahne to, čo v nás chce, a nech naše modlitby vydláždia cestu, aby naplnil túžbu svojho srdca na tejto zemi.
 
Vaši bratia v Kristovi,
spolupracovníci v Pánovej obnove