MAGMALAHUTAYON SA PAG-AMPO

ABRIL 16, 2020

Hinigugmang mga balaan,

Gisimba nato ang Ginoo nga gidasig Niya ang daghan kaayo kaninyo nga moapil sa kasamtangang luwan nga kawhaag usa ka adlaw nga pag-ampo. Wala pa sukad mahitabo nga dunay daghan kaayo sa tibuok kalibotan nga nagkahiusang niduyog sa hiniusang pag-ampo ingog usa ka tawo sa ingon kamalahutayong pag-ampo. Masaligon ta nga namati ang atong Ginoong nikayab sa mga pag-ampo sa iglesia ug nga dako gyod kinig mahimo para matuman ang Iyang tinguha. Human sa dugang pang pagpamalandong ug pakig-ambitay, nakadesidir mi nga hangyoon ang tanang balaan nga lig-ong ipadayon kining pag-ampoa sa siyam pa ka adlaw, sa ato pa, hangtod sa Abril 30.

 
Naglaom ta nga kining bulan sa pag-ampo dili kadyot lang nga hitabo kondili molig-on gyod pag-ayo sa atong personal nga kinabuhi sa pag-ampo ug sa hiniusang pagpangalagad sa pag-ampo sa iglesia. Ang pag-ampo maoy kinadak-ang buhat nato atubangan sa Dios, ug kini sab ang labing makapalisang sa kaaway sa Dios. Tungod niini, nagtinguha si Satanas nga paluyahon ang atong kinabuhi sa pag-ampo ug ang pagpangalagad sa pag-ampo sa iglesia. Kay nasayod man niini, gidugtong ni Pablo ang pagkamalahutayon ug ang pag-ampo (Rom. 12:12; Efe. 6:18; Col. 4:2; itandi sa 1 Tes. 5:17). Ang pagpadayon ug paglahutay atubangan sa mga babag mahinungdanon kaayo sa pag-ugmad sa kinabuhi sa pag-ampo ug sa pagpangalagad sa pag-ampo. Dili lang kini pagtulon-an sa apostol; masangkaron sab kining gihulagway sa Pulong sa Dios.
 
Samtang nanguna si Josue sa mga Israelinhon sa pagpakig-away batok ni Amalek, nagtindog si Moises sa bungtod nga nag-isa sa iyang sungkod (Exo. 17:9-10). Niingon ang versiculo 11 nga, “Ug inig-isa ni Moises sa iyang kamot, modaog ang Israel; ug kon ipaubos niya ang iyang kamot, modaog si Amalek.” Si Moises nga nag-isa sa iyang kamot didto sa tumoy sa bukid naghulagway sa nikayab nga Cristo nga nangamuyo didto sa mga langit (Rom. 8:34b; Heb. 7:25; itandi sa 1 Tim. 2:8), ug naghulagway si Josue ni Cristo nga Espiritung nagpuyo sa sulod nga nakig-away sa unod, nga gihulagwayan ni Amalek (Rom. 8:9-11; Gal. 5:16-17). Nagpasabot kini nga nag-agad pag-ayo sa pagpangamuyo ni Cristo ang pagdaog nato sa espirituhanong pakig-away. Apan, gisultian ta sa versiculo 12 nga namug-at na ang mga kamot ni Moises ug nagkinahanglag suporta. Isip tawong namug-at ang mga kamot, nagrepresentar si Moises nato, dili ni Cristo; nagtimaan kini nga samtang nag-ampo si Cristo sa mga langit, moampo sab gyod ta dinhi sa yuta (1 Tim. 2:8). Gidala ang bato, nga naghulagway ni Cristo nga atong kusog ug kalig-on sa pag-ampo, aron kalingkoran ni Moises. Labot pa, gisangga ang usa niyang kamot ni Aaron, nga nagrepresentar sa pagkasacerdote, ug gisangga ang usa niyang kamot ni Hur, nga nagrepresentar sa pagkahari. Nagpasabot kini nga aron makalahutay ta sa nangamuyong mga pag-ampo sa pagpakig-away, kinahanglan mga sacerdote ta nga nag-ampo diha sa atong espiritu, nga mao ang Dapit Labing Balaan karon, ug hingpit gyod tang magpasakop sa Ginoo diha sa Iyang pagbulot-an.
 
Tawo si Daniel nga nilahutay gyod sa pag-ampo alang sa tinguha sa Ginoo (Dan. 9:2-3) kay nahibalo man siya sa saad sa Dios kalabot sa pagpamauli sa Israel gikan sa pagkabihag (Jer. 29:10). Naandan na niya nga mag-ampo katulo matag adlaw (6:10) ug dili gyod motugot nga maulang sa bisan unsang butang ang iyang pag-ampo, bisan ngani sa hulga sa kamatayon (vv. 7-9). Tungod niana palagianan sa pag-ampo si Daniel nga magamit sa Ginoo sa pagtuman sa Iyang gitinguha. Kalabot sa Daniel capitulo 6, niingon si Brother Lee nga, “Tinguha sa Dios nga matuman ang Iyang pamatigayon, apan gikinahanglan ang tawo nga moampo alang sa pamatigayon Niya dinhi sa yuta. Tumanon sa Dios ang Iyang pamatigayon dinhi sa yuta pinaagi sa matinumanong mga palagianan sa pag-ampo. Estratehiya ni Satanas nga ulangon ang pag-ampo nga alang sa lihok sa Dios….Walay laing paagi nga mahingpit ug matuman ang pamatigayon sa Dios kondili ang pag-ampo ra” (Life-study of Daniel, p. 45). Ang pagbulig ni Daniel sa Ginoo diha sa pag-ampo naghatag sa Ginoo og paagi nga makahimog dakong lakang sa lihok Niya.
 
Nagtinguha ang Ginoo karon og mga pag-ampong dunay iya-sa-dispensasyong bili, mga pag-ampong nitakdo sa kasingkasing sa Dios, mga pag-ampong magpauswag sa lihok sa Dios, mga pag-ampong mag-andam sa pangasaw-onon, mga pag-ampong magpalugwa sa mga mananaog nga kasundalohan sa Ginoo, mga pag-ampong mopildi sa kaaway sa Dios, mga pag-ampong mousab sa panahon. Ang mga pag-ampo sa mga balaan ug sa iglesia mahinungdanon kaayong hinungdan nga makausab sa panahon gikan sa kasamtangang panahon ngadto sa panahon sa gingharian (Luc. 18:1-8; Bug. 6:9-10; 8:3-5). Aron makalahutay nianang mga pag-ampoa, gikinahanglan gyod nato ang paggahom sa Ginoo (Efe. 6:10).
 
Dear saints, the Lord wants to raise up a royal priesthood to join with Him as the ascended Intercessor in His heavenly ministry of intercession. With this in view, we urge you to continue our present round-the-clock global prayer through the end of this month, and we encourage you to invite others to join in this prayer. If you have not already done so, you can visit unceasinglypray.org to sign up for a time slot to pray. Those who sign up will receive a suggested prayer burden for each day via email. May the Lord do what He desires within us, and may our prayers lay the tracks for Him to carry out His heart’s desire on the earth.
 
Inyong mga igsoon diha ni Cristo,
Ang mga masigka-magbubuhat sa pahiuli sa Ginoo